Prejsť na obsah

Zasadnutie: XX

XX. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 16.09.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam
XX. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. septembra 2013 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 14,14 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 3,6 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 559,2 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2013 do 30.06.2013 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
4. ZIP 127,87 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVII. rokovaní MZ dňa 17.06.2013 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
5. ZIP 1,31 MB Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 10 o ochrane mokradí na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 881,36 KB Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 18 zásady používania erbu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 800,1 KB Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 22 o zásadách používania vlajky mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 1,04 MB Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie § 3 ods. 2 VZN mesta Košice č. 122 o zozname a evidencii pamätihodností mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 1,97 MB Návrh VZN mesta Košice o symboloch mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 289,32 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 625,8 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu námestia -Námestie sv. Cyrila a Metoda PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 585,99 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice - Ulica nad Bangortami PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 148,09 KB Návrh Legislatívnych pravidiel tvorby normatívnych aktov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 616,66 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 323,12 KB Návrh na 3. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 2,06 KB
ZIP 77,42 MB
Návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009 – 2018 PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
17. ZIP 343,41 KB Doplnenie zástupcu Mesta Košice do funkcie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 313,29 KB Návrh na zriadenie novej príspevkovej organizácie za účelom správy majetku mesta - investičné projekty EHMK PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. --- Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 595 zo dňa 15.4.2013 a č. 705 zo dňa 24.6.2013 – schválenie víťaza súťaže: Nehnuteľnosti MFK Košice - obchodná verejná súťaž, a schválenie ďalšieho postupu prípravy výstavby futbalového areálu PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
20. ZIP 168,04 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 229,17 KB Informácia o príprave zmien a doplnkov Územného plánu HSA Jahodná- Kurišková PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
22. ZIP 2,06 KB
ZIP 17,34 MB
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 1,34 MB Plnenie uznesenia MZ č. 706 zo dňa 1.7.2013 – predloženie informácií PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
24. ZIP 303,36 KB Rozšírenie predmetu činnosti Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 240,88 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Starozagorská 8, Košice do nájmu športovému klubu Tydam Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 241,15 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Fábryho 44 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
27. ZIP 241,19 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
28. ZIP 289,96 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Hroncova 23, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
29. ZIP 289,78 KB Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice pre nájomcu Rajo a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
30. ZIP 289,54 KB Prenájom pozemku pri ZŠ Postupimská 37, Košice, ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu o.z. F A Benecol PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 543,77 KB Zverenie hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy MČ Košice - Šaca PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
32. ZIP 447,43 KB Zverenie nehnuteľnosti – pozemku registra KN-E parcely. č. 226, k. ú. Kavečany do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrady Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
33. ZIP 281,85 KB Zverenie nehnuteľností - pozemkov a stavieb v lokalite Mestský park do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
34. ZIP 275,26 KB Zverenie nehnuteľností pozemkov a stavieb v lokalite Hrad na vrchu Hradová do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
35. ZIP 291,28 KB Zverenie nehnuteľností - pozemkov a stavieb v lokalitách: Komenského park Západ, Komenského park Východ, Parky Moyzesova do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
36. ZIP 2,07 MB Zverenie nehnuteľností pozemkov registra KN-C parc. č. 4407/2, 3406/2 a 4429/25, k. ú. Jazero do správy MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
37. ZIP 1,76 MB Zverenie nehnuteľností pozemkov registra KN-C parc. č. 1689/88, parc. č. 1568/22, parc. č. 1568/93, k. ú. Skladná, a parc. č. 1210/87, k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
38. ZIP 134,48 KB Prenájom výmenníkovej stanice súp. č. 12 v areáli Južného nábrežia 13 v Košiciach pre Tepláreň Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
39. ZIP 802,41 KB Prenájom častí pozemku pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkovacích plôch na Vodárenskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
40. ZIP 530,02 KB Prenájom nehnuteľnosti – kotolne pre Oáza - nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
41. ZIP 86,29 KB Priamy prenájom časti cestného telesa komunikácie na Maďarskej, Bukureštskej a Juhoslovanskej ulici v MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za účelom prestavby križovatky PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
42. ZIP 272,88 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Palackého, Protifašistických bojovníkov, Senný trh, Drevný trh v Košiciach, na pozemkoch vo vlast. mesta Košice, v prospech VVS, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
43. ZIP 273,63 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Žižkova, Nerudova, Mlynárska, Kukučínova, Skladná, Rastislavova, Lichardova, Ríznerova, Rázusova, Južná trieda, Požiarnická, Košice ... PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
44. ZIP 270,38 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Dominikánske nám., Poštová, Hradbová, Mäsiarska, Zbrojničná, Baštová Košice, na pozemkoch vo vlast. mesta Košice, v prospech VVS, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
45. ZIP 269,96 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Hviezdoslavova, Bačíkova, Mäsiarska, Hlavná Košice, na pozemkoch vo vlast. mesta Košice, v prospech VVS, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
46. ZIP 270,76 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Timonova, Tajovského, Alžbetina, Mojmírova, Grešákova, Murgašova, Pribinova, Hlavná Košice ... PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
47. ZIP 266,67 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia a údržby inž. sietí pre stavbu: Náhrada parného systému CZT horúcovodným, pre zásobovanie teplom sídliska Nad jazerom, na pozemkoch vo vlast. mesta Košice, v prospech spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
48. ZIP 500,44 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavebnej časti Verejného vonkajšieho osvetlenia pri bytových domoch na Baltickej ulici v Košiciach, od IQMultiBau, s.r.o., Garbiarska č. 5, Košice do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
49. ZIP 143,75 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých stavbou: Modernizácia električkových tratí v meste Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
50. ZIP 1,23 MB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
51. ZIP 845,92 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k.ú. Šaca priamym predajom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
52. ZIP 815,97 KB Určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja pozemku v k.ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
53. ZIP 1,12 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 3494/2 v k. ú. Huštáky formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
54. ZIP 861,71 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Považská ul. formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
55. ZIP 331,21 KB Prevod pozemkov v k.ú. Grunt pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
56. ZIP 266,31 KB Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Terasa pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice – Západ PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
57. ZIP 607,51 KB Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. arch. R. N. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
58. ZIP 943,12 KB Priamy predaj pozemkov v k.ú. Terasa pre JUDr. R. F. a JUDr. I. F. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
59. ZIP 659,43 KB Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. R. B. a MUDr. M. B. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
60. ZIP 1,07 MB Predaj pozemku pod trafostanicou v k.ú. Stredné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
61. ZIP 1,02 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre Doc. RNDr. V. P., CSc. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
62. ZIP 1006,44 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre J. W. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
63. ZIP 765,6 KB Prenájom nehnuteľnosti časti Objektu SO 02 Kasárne – Kulturpark pre Knižnicu pre mládež mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
64. ZIP 260,51 KB Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti – budovy súpisné č. 983 (objekt býv. MÚ MČ Košice – Pereš) na pozemku parcela registra C KN č. 1 vo vlastníctve MČ Košice – Pereš v prospech mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
65. ZIP 1,07 MB Priamy predaj pozemkov v k.ú. Ružín pre spoločnosť IQS, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
66. ZIP 767,65 KB Priamy predaj pozemkov v k.ú. Stredné mesto pre McDonald´s Slovakia spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
67. ZIP 182,3 KB Zmena uznesenia MZ č. 151 zo dňa 19.9.2011 - predaj voľného nebytového priestoru – garáže v dome na ul. Buzulucká č. 2 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
68. ZIP 870,46 KB Predaj nebytového priestoru – garáže pre nájomcu Ing. M. Š. na ul. Železiarenská č. 27 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
69. ZIP 1,35 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SMIPOS, s.r.o. Košice v dome na ul. Trieda SNP č. 38 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
70. ZIP 1,44 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu DETEKT s.r.o. na ul. Zborovská č. 7 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
71. ZIP 1,32 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. D. V. na ul. Podtatranského č. 2 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
72. ZIP 881,67 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SOZONT, s.r.o. na ul. Hlavná č. 77 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
73. --- Interpelácie poslancov MZ
74. --- Dopyty poslancov MZ
75. --- Rôzne
76. --- Záver