Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIII

XXIII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 10.02.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXIII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
10. februára 2014 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 14,2 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,93 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 702,1 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2013 do 31.12.2013 PREDKLADÁ: p. Palčik, poverený zastupovaním náčelníka MsP Košice
4. ZIP 125,44 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXII. rokovaní MZ dňa 16.12.2013 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
5. ZIP 375,69 KB Zmena uznesenia MZ č. 270 zo dňa 23. apríla 2012 v znení uznesenia MZ č. 572 zo dňa 11. februára 2013 týkajúceho sa prevodu nehnuteľností OC III. na Hemerkovej ul. č. 39 v Košiciach v k. ú. Grunt PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
6. ZIP 649,11 KB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2014 – 2016 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 325,81 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 80,78 KB Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
9. ZIP 81,51 KB Výstavba nájomných bytov - Luník IX PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
10. ZIP 112 B Návrh na udelenie Ceny mesta Košice - pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 433,4 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.11.2013 – 31.12.2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
12. ZIP 2,43 MB Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 č. 86-94 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 533,6 KB Zmeny a doplnky č. 2 - Regulačný plán Obvodového centra Košice - Terasa, lokalita Považská PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 291,63 KB Návrh na zaradenie Centra voľného času Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy Park Angelinum 8, Košice do siete škôl a školských zariadení SR PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 374,49 KB Návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školského zariadenia Centrum voľného času Orgovánová 5, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 894,18 KB Návrh na vyradenie ZŠ Juhoslovanská 2, Košice s jej súčasťami – školskou jedálňou a školským klubom zo siete škôl a školských zariadení PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
17. ZIP 289,27 KB Návrh na zaradenie Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice do siete škôl a školských zariadení SR ako samostatný právny subjekt PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 291,79 KB Prenechanie školského objektu vo vlastníctve mesta Košice do nájmu Gréckokatolíckej eparchii, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 177,21 KB Prenechanie časti pozemku na ZŠ Trebišovská 10, Košice do nájmu športovému klubu Mestská hokejbalová únia Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 176,92 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Bukovecká 17, Košice do nájmu športovému klubu Cassovia profi box Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 178,39 KB Prenechanie telocvične na ZŠ a MŠ Želiarska 4, Košice do nájmu športovému klubu MFK Ťahanovce ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 176,87 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Juhoslovanská 2, Košice do nájmu športovému klubu ŠŠK CBK Jugo Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 177,05 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Staničná 13, Košice do nájmu športovému klubu ŠŠK TYDAM Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 120,64 KB Prenájom nehnuteľnosti – ďalšej časti objektu Bravo (SO 02) Kasárne – Kulturpark pre Knižnicu pre mládež mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 460,72 KB Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa – informácia PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
26. ZIP 101,35 KB Zverenie pozemkov vo výlučnom vlastníctve a podielovom spoluvlastníctve mesta Košice, nachádzajúcich sa v k. ú. Furča do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
27. ZIP 979,11 KB Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a spoločnosťou MILENIUM MEDIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
28. ZIP 526,81 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
29. ZIP 409,04 KB Prevod nehnuteľnosti - troch stožiarov verejného osvetlenia vrátane elektrického vedenia uložených pod dotknutými pozemkami v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre McDonald´s Slovakia spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
30. ZIP 504,01 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 501/501 v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť RETSE, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
31. ZIP 932,79 KB Predaj pozemku pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa pre spol. IMMO Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
32. ZIP 740,18 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Letná pre spol. CPK Slovakia s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
33. ZIP 1,16 MB Prevod pozemku v k. ú. Šaca na Kvetnej ulici do podielového spoluvlastníctva pre M. S. v podiele 1/2 k celku, V. D. v podiele 1/4 k celku a M. V. v podiele 1/4 k celku z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
34. ZIP 680,21 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto do bezpodielového spoluvlastníctva pre T. S. a M. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
35. ZIP 732,84 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre P. S. a J. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
36. ZIP 861,65 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre MUDr. O. S. - BOOS Biologické substancie PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
37. ZIP 834,64 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JKS SLOVAKIA, s.r.o. na ul. Zvonárska č. 4 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
38. ZIP 1,7 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu J. G. na ul. Zvonárska č. 4 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
39. --- Interpelácie poslancov MZ
40. --- Dopyty poslancov MZ
41. --- Rôzne
42. --- Záver