Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXIV

XXIV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 14.04.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
14. apríla 2014 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 14,23 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,91 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 124,04 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXIII. rokovaní MZ dňa 10.02.2014 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. ZIP 3,45 MB Pokračovanie v prerokovaní protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 10 o ochrane mokradí na území mesta Košice (bod č. 5 z XX. rokovania MZ dňa 16.09.2013) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 322,1 KB Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie mot. vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 114,47 KB Návrh VZN mesta Košice o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
7. ZIP 267,39 KB Návrh na zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, materským školám a škol. zariadeniam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 262 KB Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 133,47 KB Návrh na zmenu Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
10. ZIP 365,97 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Doprava, Prioritná os 4 - Infraštruktúra a dopr. prostriedky IDS, Opatrenie 4.2 Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopr. systémov - Obnova vozového parku električiek v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
11. ZIP 111,99 KB Návrh zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 425,59 KB Založenie obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna a. s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
13. ZIP 239,83 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 1,94 MB Záverečný účet mesta Košice za rok 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 220,46 KB Delegovanie zástupcu mesta Košice do Dozornej rady občianskeho združenia Košická aréna PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 220,85 KB Zmeny zriaďovacej listiny Knižnice pre mládež mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 1,42 MB Návrh memoranda o porozumení so Židovskou náboženskou obcou, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 370,2 KB Doplnenie dokumentu: Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu, s účinnosťou od 01. 05. 2014 v súvislosti so zavedením mestskej turistickej karty - KOŠICE Welcome CARD PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 389,46 KB Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1176 zo dňa 29. júna 2010 – Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2009 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 97,49 KB Združenie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie a modernizácie športového areálu na ul. Novomeského PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
21. ZIP 261,46 KB Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 22,74 KB Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Hroncova 23, Košice do nájmu športovému klubu RIM Basket o. z. Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 22,82 KB Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Janigova 2, Košice do dlhodobého nájmu športovému klubu Košické badmintonové centrum ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 23,28 KB Prenechanie veľkej telocvične na ZŠ Mateja Lechkého, Košice do nájmu športovému klubu OZ Zober loptu nie drogy ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 22,94 KB Prenájom časti pozemku školského ihriska na ZŠ Kežmarská 28, Košice do dlhodobého nájmu športovému klubu Pyramída Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 222,44 KB Prenájom priestorov v budove bývalej ZŠ na Galaktickej ulici č. 9, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu Súkromná základná škola, Galaktická 9, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
27. ZIP 222,74 KB Prenájom priestorov v budove bývalej ZŠ na Galaktickej ulici č. 9, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu HSC NSŠ Mravce PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
28. ZIP 222,68 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu SOŠ Technická, Kukučínova 23, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
29. ZIP 1,61 MB Zverenie časti pozemku v areáli školy ZŠ Abovská do správy žiadateľovi MČ Košice – Barca za účelom vybudovania komplexu športových zariadení a zároveň odňatie pozemku zo správy ZŠ Abovská PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
30. ZIP 14,38 KB Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Kežmarská 28, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 265,98 KB Prenájom priestorov pre neziskovú organizáciu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
32. ZIP 389,85 KB Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice na Festivalovom námestí pred Amfiteátrom v k. ú. Severné mesto do správy MČ Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
33. ZIP 1,06 MB Zverenie nehnuteľností parciel registra KN-C číslo 4091/93, 2267/2 a 3838/108 katastrálne územie Jazero a stavieb plocha pre výbeh psov na Poludníkovej a Bukoveckej ul. do správy MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
34. ZIP 82,45 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy príspevkovej organizácie K 13 – KKC – bazénové technológie v Kunsthalle, a ostatné zmeny v objeme spravovaného majetku PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
35. ZIP 479,11 KB Prenájom pozemkov a stavieb Mestského letného kúpaliska firme TEHO s. r. o. a odňatie častí pozemkov zo správy SMsZ v Košiciach a K 13 - KKC PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
36. ZIP 1,93 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby chodníkov na Sokolovskej, Poľovníckej, Troch hôrkach, za parterom OC Erika a na Mikovíniho ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
37. ZIP 1,23 MB Prenájom pozemku v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia existujúcich parkovacích miest na Lesníckej ulici pre MČ Košice - Západ z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
38. ZIP 713,95 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City na Považskej ulici pre Domov Terasa, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
39. ZIP 1,21 MB Prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie verejného osvetlenia chodníkov na Baltickej ul. v Košiciach za 1 EUR/rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
40. ZIP 265,72 KB Zriadenie vec. bremena pre horúcovodné rozvody zrealizované v rámci stavby: Náhrada parného systému CZT horúcovodným na sídl. Nad jazerom, Košice – 2. etapa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech obch. spol. Tepláreň Košice, a. s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
41. ZIP 2,08 MB Zámena nehnuteľností medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
42. ZIP 257,99 KB Odplatný prevod dokončenej investície, zrekonštruovaného detského ihriska Hroncova – park v Košiciach od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice za kúp. cenu 1 ,- € a následné jeho zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
43. ZIP 257,87 KB Odplatný prevod dokončenej investície, det. ihriska v lokalite Postupimská č.4 v Košiciach od MČ Košice – Darg. hrdinov do vlastníctva mesta Košice za kúp. cenu 1, - € a následné jeho zverenie do správy Správe mestskej zelene v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
44. ZIP 582,25 KB Prevod nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Jazero do bezpodielového spoluvlastníctva pre Ing. L. H. a H. H. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
45. ZIP 419,55 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku časť parc. č. 2/13 v k. ú. Pereš pre PhDr. Ing. M. S. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
46. ZIP 1,15 MB Prevod nehnuteľnosti – pozemkov v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
47. ZIP 411,08 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre Mgr. E. R. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
48. ZIP 963,66 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Letná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre NAMAT PLUS spol. s r.o., Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
49. ZIP 95,04 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a DPMK, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
50. ZIP 820,15 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Letná formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
51. ZIP 898,84 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Furča formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
52. ZIP 497,77 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre V. Ž. a manželku S. Ž. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
53. ZIP 274,06 KB Súhlas s uzatváraním zmluvných vzťahov v rekreačnej lokalite Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
54. ZIP 365,7 KB Odkúpenie podielu mesta Košice v bytovom dome na ul. Zvonárska č. 14 spoluvlastníkmi nehnuteľnosti PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
55. --- Interpelácie poslancov MZ
56. --- Dopyty poslancov MZ
57. ZIP 267,17 KB Petícia za zrušenie nezákonného výberu parkovného v Košiciach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
58. ZIP 117,1 KB Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014 – informácia PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
59. --- Rôzne
60. --- Záver