Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXV

XXV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 16.06.2014
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:
Uznesenia: 980 - 1045
Videozáznamy:
K videozáznamu zasadnutia je vypracovaná aj doslovná zápisnica.

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. júna 2014 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 14,23 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXIV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,49 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 144,2 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXIV. rokovaní MZ dňa 14.04.2014 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. ZIP 741,62 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o určení názvu ulice -Východná PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 263,09 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zrušení Základnej školy, Juhoslovanská 2, Košice a jej súčastí PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 263,34 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Školskej jedálne, Juhoslovanská 2, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 263,82 KB Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy, Park Angelinum 8, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 1,42 MB Návrh memoranda o porozumení so Židovskou náboženskou obcou, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 256,91 KB Informatívna správa o prínosoch členstva v združeniach pre mesto Košice za rok 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 311,38 KB Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od MF SR a návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 95,12 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo II. SKR 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 243,18 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu - Operačný program Doprava Os 4, pre projekt: Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
13. ZIP 358,04 KB Pokračovanie rokovania o bode č. 12 z XXIV. rokovania MZ 14.04.2014: Založenie obchodnej spoločnosti Košická futbalová aréna a. s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
14. ZIP 466,7 KB Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 119 zo dňa 19.09.2011 - Doplnenie predmetu činnosti obch. spol. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, a návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 439 zo dňa 10.12.2012 PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
15. ZIP 638,87 KB Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. nepeňažným vkladom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
16. ZIP 496,76 KB Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach z XIII. rokovania č. 372 zo dňa 28.02.2008 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 2,06 KB
ZIP 6,63 MB
Výročná správa o činnosti a hospodárení Košice – EHMK 2013, n.o. za rok 2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
18. ZIP 405,88 KB Návrh na zmenu Štatútu neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a menovanie členov správnej rady neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
19. ZIP 444,43 KB Plán činnosti a finančný plán Košice 2013, n. o. na rok 2014 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
20. ZIP 1,04 MB Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 269,37 KB Zmena nájmu budovy bývalého CVČ Košice-okolie, Slovenskej jednoty 25, Grécko-katolíckej eparchii Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
22. ZIP 323,65 KB Súhlas s uzatváraním zmluvných vzťahov v rekreačnej lokalite Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
23. ZIP 268,13 KB Rozšírenie prenajatých priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Spojená škola, Vojenská 13, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
24. ZIP 23,89 KB Prenájom pozemku pri ZŠ Drábova na výstavbu Športového centra KVP ICE ARÉNA PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
25. ZIP 264,22 KB Darovanie sôch Mestu Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
26. ZIP 446,17 KB Zverenie pozemkov parciel KN-E č. 241/502 a KN-E č. 254 v k. ú. Myslava do správy Mestskej časti Košice - Myslava PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
27. ZIP 258,87 KB Odňatie nehnuteľností zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
28. ZIP 321,35 KB Zámena pozemkov v k. ú. Luník medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Myslava z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
29. ZIP 311,89 KB Zámena pozemkov v k. ú. Furča a Južné mesto medzi mestom Košice a Auto Gábriel, s.r.o. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
30. ZIP 266,4 KB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu a schválenie výšky nájomného PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
31. ZIP 818,33 KB Prenájom pozemkov pre Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
32. ZIP 258,11 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
33. ZIP 635,61 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkoviska na Študentskej - Odborárskej ul. a parkoviska na Kisdyho ul. v Košiciach za 1 EUR/rok/parkovisko z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
34. ZIP 258,09 KB Priamy prenájom nehnuteľnosti – objektu Gazdovského dvora s príslušným zariadením v areáli Zoologickej záhrady Košice pre p. A. B. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
35. ZIP 267,64 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Moyzesova ulica Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
36. ZIP 266,9 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Štúrova ulica Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
37. ZIP 266,02 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – Nám. Osloboditeľov, Senný trh Košice, na pozemkoch vo vlast. mesta Košice, v prospech Východoslov. vodárenskej spol., a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
38. ZIP 265,45 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Rooseveltova, Krmanova, Čajkovského, Hlavná Košice, na pozemkoch vo vlast. mesta Košice, v prospech Východoslov. vod. spol., a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
39. ZIP 266,54 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu: Vodovod a kanalizácia – ul. Masarykova Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
40. ZIP 407,87 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
41. ZIP 770,87 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
42. ZIP 258,22 KB Predaj Verejného osvetlenia nachádzajúceho sa v MČ Košice – Pereš do vlastníctva MČ Košice - Pereš za kúpnu cenu 1,- € z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
43. ZIP 1,27 MB Priamy predaj pozemku v k.ú. Letná pre PB Capital, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
44. ZIP 86,24 KB Bezodplatný prevod stavebnej časti – SO 03 Pešie komunikácie a parkovisko 02, ul. Toryská č. 1 od firmy Poliklinika Terasa s.r.o., Toryská č. 1, Košice do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
45. ZIP 839,2 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Stavopol – výrobné družstvo Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
46. ZIP 1,07 MB Prevod pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Moskovská ulica pre spoločnosť BRONET s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
47. ZIP 842,11 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre P. P. a Z. P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
48. ZIP 917,16 KB Prevod pozemkov v k. ú. Baška pre Ing. E. D.- P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
49. ZIP 1,12 MB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Hi – Reklama, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
50. ZIP 321,36 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Krásna pre Tepláreň Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
51. ZIP 324,75 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Južné mesto pre Ing. J. Š. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
52. ZIP 325,85 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre J. F. a manželku E., rod. Č. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
53. ZIP 325,09 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre V. R. a manželku D. rod. H. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
54. ZIP 325,81 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre J. Č. a manželku I. rod. G. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
55. ZIP 509,01 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
56. ZIP 929,95 KB Prevod nehnuteľnosti – prístavby lodenice a pozemku v k. ú. Jazero pre D. F. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
57. ZIP 578,34 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Krásna pre L. B. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
58. ZIP 473,2 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
59. ZIP 641,7 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a J. P. s manželku D. P. formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
60. ZIP 1,03 MB Prevod nehnuteľnosti – plynovej kotolne vrátane technológie a pozemkov v k. ú. Luník a Myslava na Hrebendovej ulici pre Saleziánov don Bosca – Slovenská provincia z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
61. ZIP 575,81 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre MUDr. I. G. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
62. ZIP 793,1 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre T. A. a manželku E. A. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
63. ZIP 1,85 MB Návrh na zmeny uznesenia MZ č. 976 zo dňa 14.4.2014 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
64. ZIP 1002,28 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu MIPA plus, s.r.o. na ul. Mlynská č. 14 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
65. ZIP 921,58 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu P. H. na ul. Hlavná č. 60 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
66. ZIP 574,8 KB Predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti a nebytového priestoru v dome na ul. Budapeštianska č. 18, 20 pre nájomcu A. Š. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
67. --- Interpelácie poslancov MZ
68. --- Dopyty poslancov MZ
69. --- Rôzne
70. --- Záver