Prejsť na obsah

Zasadnutie: IV

IV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 19.04.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

IV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. apríla 2011 (utorok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 247,59 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXVII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
2. ZIP 240,51 KB Návrh na zmenu uznesení MZ PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
3. ZIP 133,29 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ dňa 14.2.2011 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 1,48 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
6. ZIP 378,87 KB Zásady pre výkon kontrolnej činnosti v podmienkach mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
7. ZIP 294,94 KB Návrh Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 257,88 KB Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
9. ZIP 266,06 KB Zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
10. ZIP 1,38 MB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 1,33 MB Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2011 – 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 236,47 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 26.1. – 31.3.2011 PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
13. ZIP 679,87 KB Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 217,54 KB Personálne zmeny v Mestskej rade v Košiciach a komisiách MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta, predsedovia komisií MZ
15. ZIP 284,36 KB Členstvo v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 264,34 KB Návrh na doplnenie zriaďovacej listiny pre rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
17. --- Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ PREDKLADÁ: p. Melichárek, predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verej.funkcionárov MZ
18. ZIP 246,56 KB Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 8 o kontrole vykonávanej orgánmi mestskej samosprávy PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 110,17 KB Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 44 – Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 250,96 KB Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 45 Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice (trhový poriadok trhových miest) PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 288,63 KB Návrh na zmenu a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
22. ZIP 192,25 KB Zoznam chránených hrobov osobností mesta Košice – návrh PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
23. ZIP 2,05 KB Komplexná informácia o pripravenosti mesta na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Košice 2011 PREDKLADÁ: p. Brixi, poslanec MZ, splnomocnenec primátora mesta pre MS 2011
24. ZIP 527,8 KB Predaj skleníka LUR IX v časti záhrady Bernátovce pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život, n.o. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
25. ZIP 1,04 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa a Severné mesto formou zámeny pozemkov PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
26. ZIP 291,36 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou zámeny pozemkov v k. ú. Barca a k. ú. Letná medzi mestom Košice a Slovnaftom, a.s. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
27. ZIP 458,02 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Furča formou dobrovoľnej dražby - garáž a pozemok na ul. Clementisova PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
28. ZIP 540,56 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Košické Hámre PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
29. ZIP 1,04 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
30. ZIP 816,06 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny pozemkov PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
31. ZIP 422,68 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
32. ZIP 3,1 MB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Jazero (lokalita Bukovecká ul., Azovská ul.) do správy SMsZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
33. ZIP 2,88 MB Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice - Sídlisko KVP, zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
34. ZIP 976,75 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Čermeľ PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
35. ZIP 961,03 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku registra KN-E parc. č. 12589 v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
36. --- Interpelácie poslancov MZ
37. --- Dopyty poslancov MZ
38. --- Rôzne