Prejsť na obsah

Zasadnutie: V

V. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 21.06.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
21. júna 2011 (utorok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. --- Informácia primátora mesta o svojej činnosti od IV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 147,51 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na IV. rokovaní MZ dňa 19.4.2011 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
3. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 261,77 KB Návrh na zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
5. ZIP 260,63 KB Vyhlásenie k plánovanej privatizácii spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
6. ZIP 3,73 MB Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia Mesta Košice za rok 2010 vykonanej NKÚ Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 1,68 MB Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2010 o činnosti a hospodárení PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
8. ZIP 234,73 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.4.2011 – 25.5.2011 PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora, p. Lenártová, námestník primátora
9. ZIP 279,53 KB Informatívna správa o prínosoch členstva pre mesto Košice v domácich a zahraničných združeniach za obdobie roka 2010 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
10. ZIP 28,98 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov PREDKLADÁ: p. Melichárek, predseda komisie MZ na ochranu verej.záujmu pri výkone funkcií verej.funkcionárov
11. ZIP 92,92 KB Návrh na určenie platu primátora mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
12. ZIP 96,34 KB Návrh doplnku Odmeňovacieho poriadku poslancov MZ PREDKLADÁ: p. Filipko, poslanec MZ, p. Adamčíková, poslankyňa MZ
13. ZIP 1,58 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu NewDent, s.r.o. na ul. Jarná č. 13 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
14. ZIP 918,17 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu EN-Real, s.r.o. na ul. Jarná č. 25 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
15. ZIP 262,13 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta zo správy Strediska služieb škole a následný výkon správy tohto majetku Bytovým podnikom mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
16. ZIP 486,92 KB Bezodplatný prevod dopravných stavebných častí od firmy Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o. zrealizovaných pri výstavbe Obchodného centra Galéria Košice I. etapa, na Toryskej ul. v Košiciach do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
17. ZIP 526,63 KB Zverenie pozemkov mesta Košice do správy Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
18. ZIP 743,09 KB Zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskych sietí v prospech EYEMAXX Košice s.r.o. (bývalý STOP.SHOP.Košice s.r.o.) na pozemkoch v k.ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
19. ZIP 794,61 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu - zámena pozemkov v k.ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
20. ZIP 967,27 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Kavečany PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
21. ZIP 771,29 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku registra KN-C parc. č. 3880/3 s výmerou 4,2 m2 v k. ú. Huštáky PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
22. ZIP 1,17 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku registra KN-C parc. č. 887/1 s výmerou 1318 m2 v k. ú. Šaca PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
23. ZIP 752,74 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja časti pozemkov KN-E č. 613/101, 614/100 v k.ú. Košické Hámre PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
24. ZIP 379,13 KB Prenájom pozemku, časti parc. č. 1604/147, k. ú. Furča za účelom výstavby krytého pódia PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
25. ZIP 608,56 KB Priamy prenájom pozemkov pre MČ Košice – Juh za účelom vybudovania a užívania parkovacích plôch na ulici Oštepová v Košiciach PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
26. ZIP 282,34 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Staré mesto za účelom výstavby verejného osvetlenia na Zádielskej ulici PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
27. ZIP 92,31 KB Zmena zmluvy o zverení majetku mesta č. 97/00058/SMN/600 na nájomnú zmluvu pre Mestskú časť Košice – Sídlisko KVP z dôvodu možnosti uchádzať sa o finančnú dotáciu PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
28. ZIP 1,37 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností formou zámeny a priameho predaja pozemkov v k. ú. Južné mesto pre IZOLEX BAU, s.r.o. Košice PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
29. ZIP 384,04 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 1322 zo dňa 4.11.2010 PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
30. ZIP 616,65 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – prevod pozemkov v Mestskom parku v k.ú. Stredné mesto formou zámeny PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
31. ZIP 565,44 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja pozemku s výmerou 38 m2 (pod stavbou) v k. ú. Sokoľ pre R. O. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
32. ZIP 685,37 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj rodinného domu a pozemkov v k. ú. Terasa pre A. N., B. Š. a Ľ. G. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
33. ZIP 527,2 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Jaklovce PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
34. ZIP 557,62 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MUDr. D. S. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
35. ZIP 768 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – predaj pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. S. B. PhD., MBA a Doc. Ing. D. B., PhD. Ing-PEAD PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
36. ZIP 905,87 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja pozemku v k.ú. Terasa pre E. G. PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
37. ZIP 775,79 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou dobrovoľnej dražby pozemku KN-C parc. č. 3 v k. ú. Veľká Lodina PREDKLADÁ: p. Lazár, námestník primátora
38. --- Interpelácie poslancov MZ
39. --- Dopyty poslancov MZ
40. --- Rôzne
41. --- Záver