Prejsť na obsah

Zasadnutie: VII

VII. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 03.11.2011
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 23 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

VII. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 3. novembra 2011 (štvrtok) od 10.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č.48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 276,94 KB Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ za obdobie rokov 2008 a 2010 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 2,65 MB Návrh zámeru pripojenia bytových domov Luníka IX na odber elektrickej energie v časovom rozpätí rokov 2011 – 2014 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
3. ZIP 365,47 KB Návrh na 2. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
4. ZIP 302,41 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov od VÚB, a.s. a SLSP, a.s. určených na krytie vybraných kapitálových výdavkov mesta Košice v rozpočtovom období rokov 2011 – 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. --- Záver