Prejsť na obsah

Zasadnutie: IX

IX. (mimoriadne) rokovanie

Informácie

Dátum konania: 10.01.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice a § 20 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
zvolávam

IX. rokovanie (mimoriadne) Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 10. januára 2012 (utorok) od 8,00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B", s týmto programom:

Otvorenie
Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu mimoriadneho rokovania MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie
1. --- Správa mandátovej komisie PREDKLADÁ: predseda mandátovej komisie
2. --- Zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ
3. --- Voľba člena Mestskej rady PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta Košice
4. --- Záver