Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXX

XXX. zasadnutie


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

zvolávam

 

XXX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

16. júna 2022 (štvrtok) od 8.00 hod. do 18.00 hod.
a 17. júna 2022 (piatok) od 8.00 hod. do vyčerpania programu rokovania

 

vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“, s týmto programom:

 

Aktualizovaný program - XXX. zasadnutia MZ

 

Otvorenie

Zistenie prítomnosti poslancov a schválenie programu zasadnutia MZ, určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

1. --- Slovo pre verejnosť (Bod bude prerokovaný bezprostredne po bode programu, ktorý je uzavretý ako prvý po 12:00 hod. v zmysle § 36a Rokovacieho poriadku MZ)
2. ZIP 760,96 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero, Krásna pre SHMÚ na dobu určitú 15 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom umiestnenia, rekonštrukcie, obnovy a údržby pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete určeného na monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
3. ZIP 3,65 MB Prenájom nehnuteľností - budovy (objekt plynovej kotolne) a pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Sever za účelom zriadenia komunitno – pastoračného centra z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
4. ZIP 207,29 KB Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zrušenie uznesenia z XXIV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 723 zo dňa 1. júla 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
5. ZIP 1,66 MB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Sokolovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
6. ZIP 1,18 MB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na ulici Slobody“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
7. ZIP 1,62 MB Prenájom pozemkov, parciel registra C KN č. 7085/11, 7085/20 a 7085/147 na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné Mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (nadväznosť na uznesenie MZ č. 653 zo dňa 11.05.2021) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
8. ZIP 1,29 MB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
9. ZIP 993,93 KB Prenájom časti v súvislosti s modernizáciu objektu „Budova ubytovacieho zariadenia“ a majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou v k. ú. Skladná pre obchodnú spoločnosť PARIČAN, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
10. ZIP 950,96 KB Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť SCONTO Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
11. ZIP 1,26 MB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby: „Arméria infraštruktúra“ pre J.M.T.V. Družstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
12. ZIP 1015,9 KB Nájom pozemkov v k. ú. Šaca za účelom výstavby dopravnej infraštruktúry v rámci stavby „Konopné“ pre J.M.T.V. DEVELOPMENT z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
13. ZIP 1,58 MB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. K. A., MUDr. Z. P. a M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
14. ZIP 1,18 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 587/85 – 587/91 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
15. ZIP 764,24 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. C KN č. 7243 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
16. ZIP 762,04 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 7246 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
17. ZIP 2,78 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Barca formou zámeny za pozemky vo vlastníctve p. A. D. v k. ú. Barca z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
18. ZIP 1,29 MB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné mesto a v k. ú. Nižná Úvrať formou zámeny medzi mestom Košice a spoločnosťou PEKNÁ REZIDENCIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
19. ZIP 679,2 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov v lokalite Kovaľskej ulice z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
20. ZIP 750,28 KB Prevod pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska pre Ministerstvo vnútra SR z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
21. ZIP 701,71 KB Prevod pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná pre spoločnosť VIG Home, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
22. ZIP 1,3 MB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre M. Š. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
23. ZIP 663,63 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
24. ZIP 751,82 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre I. K. a manželku G. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
25. ZIP 815,23 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Lučeneckej ulice formou zámeny medzi mestom Košice a Mgr. M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
26. ZIP 628,32 KB Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
27. ZIP 326,75 KB Prevod pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre M. H. a M. H. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
28. ZIP 1,05 MB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
29. ZIP 1,73 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice PREDKLADÁ: p. Gallo, hlavný kontrolór mesta
30. --- Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Hlinka, poslanec MZ a predseda komisie MZ
31. ZIP 788,96 KB Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
32. ZIP 461,79 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
33. ZIP 441,6 KB Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 226 o režime užívania historickej časti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
34. ZIP 463,44 KB Protest prokurátora proti VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest a návrh na zmenu VZN PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
35. ZIP 14,49 MB Územný plán zóny „Košice - Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
36. ZIP 14,39 MB Zadanie pre Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
37. ZIP 1,27 MB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
38. ZIP 6,12 MB Zadanie pre Územný plán zóny Košice Poľov, obytná zóna Poľov Pažiť PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
39. ZIP 30,85 MB Územný plán zóny Košice - Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021/7 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
40. ZIP 1,9 MB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
41. ZIP 8,9 MB Záverečný účet mesta Košice za rok 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
42. ZIP 4,16 MB Koncepcia postupného ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na území mesta Košice 2022 – 2030 PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
43. ZIP 2,07 MB Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2022 - 2030 – aktualizácia PREDKLADÁ: p. Gurbáľová, námestník primátora
44. ZIP 943,87 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
45. ZIP 91,58 MB Strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
46. ZIP 23,06 MB Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022-2030 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
47. ZIP 129,28 KB Návrh na posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
48. ZIP 126,49 KB Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. etapa“ – projekt realizovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII) PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
49. ZIP 261,98 KB Zmena zriaďovacej listiny Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
50. ZIP 229,88 KB Zmena člena orgánov v neziskovej právnickej osobe Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, v ktorej je mesto Košice zriaďovateľ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
51. ZIP 492,25 KB Návrh postupu zvýšenia základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s. PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
52. ZIP 206,04 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s. PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
53. ZIP 175,18 KB Informácia o transformácii Nadácia PRO CASSOVIA PREDKLADÁ: p. Gibóda, námestník primátora
54. ZIP 291,42 KB Stratégia rozvoja digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov na obdobie piatich rokov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
55. ZIP 31,98 MB Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 občianskym združeniam Srdce pre mačky, Malá farma Košice a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
56. ZIP 217,72 KB Správa o stave investičných projektov: Určené parkovisko PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
57. ZIP 984,55 KB Zámer prestavby MKP Košice na „Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice“ PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
58. ZIP 1,07 MB Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o poskytovaní činností a služieb - Komplexná správa objektu Magistrátu mesta Košice a Nájomnej zmluvy (na odovzdávaciu stanicu tepla č. 11300 a transformátorovú stanicu TS č. 9416) v objekte Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
59. ZIP 1,4 MB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli Športového ihriska v Košickej Novej Vsi kúpou do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
60. ZIP 937,98 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby – opätovné schválenie PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
61. ZIP 917,97 KB Prevod pozemku v k. ú. Stredné mesto na Továrenskej ulici pre spoločnosť MM Partners s.r.o. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
62. ZIP 990,77 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. V. T. a manželku Mgr. T. T. do podielového spoluvlastníctva PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
63. ZIP 850,59 KB Priamy predaj pozemku, parcely registra C KN č. 1640/26 v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Z. F. a Ing. J. F. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
64. ZIP 2,03 MB Priamy predaj pozemku, parcely registra E KN č. 1741/502 v k. ú. Myslava pre Ing. M. F. a manželku Ing. M. F. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
65. ZIP 884,54 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Mgr. M. Ž. PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
66. ZIP 292,32 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 04.01.2022 a XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 18.03.2022 PREDKLADÁ: p. Polaček, primátor mesta
67. --- Interpelácie poslancov MZ
68. --- Dopyty poslancov MZ
69. --- Rôzne
70. --- Záver