Prejsť na obsah

Uznesenia: 995 - 1068

XXX. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XXX. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 16.06.2022

Zoznam

995. PDF 81,93 KB Schválenie zverejneného programu XXX. zasadnutia MZ v Košiciach
996. PDF 75,8 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero, Krásna pre SHMÚ na dobu určitú 15 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za účelom umiestnenia, rekonštrukcie, obnovy a údržby pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete určeného na monitorovanie fyzikálnych p
997. PDF 81,56 KB Prenájom nehnuteľností - budovy (objekt plynovej kotolne) a pozemku v k. ú. Severné Mesto pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Sever za účelom zriadenia komunitno – pastoračného centra z dôvodov hodných osobitného zreteľa
998. PDF 74,66 KB Prenájom 10 bytov pre Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zrušenie uznesenia MZ č. 723 zo dňa 01.07.2021
999. PDF 75,41 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Sokolovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1000. PDF 75,37 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na ulici Slobody“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1001. PDF 82,22 KB Prenájom pozemkov, parciel registra C KN č. 7085/11, 7085/20 a 7085/147 na Kavečianskej ceste v k. ú. Severné Mesto pre ich užívateľov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (nadväznosť na uznesenie MZ č. 653 zo dňa 11.05.2021)
1002. PDF 75,54 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Rekonštrukcia detského ihriska na Kežmarskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1003. PDF 76,01 KB Prenájom pozemkov v súvislosti s modernizáciou objektu „Budova ubytovacieho zariadenia“ a majetkovo právneho vysporiadania pozemku pod budovou v k. ú. Skladná pre obchodnú spoločnosť PARIČAN, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1004. PDF 196,6 KB Prenájom pozemkov pre obchodnú spoločnosť SCONTO Development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1005. PDF 75,89 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom realizácie stavby „Arméria infraštruktúra“ pre J.M.T.V. Družstvo z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1006. PDF 75,75 KB Nájom pozemkov v k. ú. Šaca za účelom výstavby dopravnej infraštruktúry v rámci stavby „Konopné - infraštruktúra“ pre J.M.T.V. development s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1007. PDF 82,35 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Katarínu Astalošovú, MUDr. Zuzanu Paraličovú a Martina Koštiala z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1008. PDF 82,37 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov parc. C KN č. 587/85 – 587/91 v k. ú. Vyšné Opátske z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1009. PDF 75,41 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku časť parc. C KN č. 7243 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1010. PDF 75,34 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. C KN č. 7246 v k. ú. Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1011. PDF 75,83 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Barca formou zámeny za pozemky vo vlastníctve p. Alojzie Dubovskej v k. ú. Barca z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1012. PDF 76,07 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Južné mesto a v k. ú. Nižná Úvrať formou zámeny medzi mestom Košice a spoločnosťou PEKNÁ REZIDENCIA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1013. PDF 75,1 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Poľov v lokalite Kovaľskej ulice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1014. PDF 81,63 KB Prevod pozemku v k. ú. Grunt v lokalite Trieda KVP – Wuppertálska pre Ministerstvo vnútra SR z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1015. PDF 75,31 KB Prevod pozemku – časti parc. C KN č. 3342/1 v k. ú. Letná pre spoločnosť VIG Home, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1016. PDF 81,69 KB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Veľká Lodina pre Martinu Šiškovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1017. PDF 81,88 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Gabrielu Kavuličovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1018. PDF 75,39 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ivana Kopolovets a manželku Galynu Kopolovets z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1019. PDF 75,92 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Lučeneckej ulice formou zámeny medzi mestom Košice a Mgr. Martinom Kecerom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1020. PDF 76,82 KB Prevod pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou farnosťou sv. Dominika Savia Košice
1021. PDF 75,63 KB Prevod pozemku v k. ú. Veľká Lodina pre Mariána Horváta a Máriu Horvátovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1022. PDF 81,97 KB Prevod nehnuteľností, pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MIMISO Košice s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1023. PDF 75,1 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - bytu č. 7 v bytovom dome na ul. Letná 11, 13 v Košiciach vo vchode č. 11 formou dobrovoľnej dražby – opätovné schválenie
1024. PDF 74,97 KB Prevod pozemku v k. ú. Stredné mesto na Továrenskej ulici pre spoločnosť MM Partners s.r.o.
1025. PDF 75,16 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Vladimíra Tomáša a manželku Mgr. Tatianu Tomášovú do bezpodielového spoluvlastníctva
1026. PDF 75,21 KB Priamy predaj pozemku, parcely registra C KN č. 1640/26 v k. ú. Severné Mesto pre Ing. Zdenka Fábera a Ing. Jána Fábera
1027. PDF 75,31 KB Priamy predaj pozemku, parcely registra E KN č. 1741/502 v k. ú. Myslava pre Ing. Milana Fajčíka a manželku Ing. Moniku Fajčíkovú
1028. PDF 75,02 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava pre Mgr. Michala Želizňáka
1029. PDF 74,55 KB Správa o vývoji situácie s utečeneckou vlnou z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine
1030. PDF 81,7 KB Riešenie mimoriadnych udalostí, havarijných stavov v Správe mestskej zelene v Košiciach, Zoologickej záhrade Košice a Detskej železnici Košice
1031. PDF 74,52 KB Valaliky Industrial Park – informácia
1032. PDF 81,67 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1033. PDF 74,71 KB Informácia o rokovaní Dozornej rady v BPMK, s.r.o.
1034. PDF 74,75 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ v Košiciach
1035. PDF 127,5 KB Dodatok č. 7 k Tarife DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.07.2022 – pozastavený výkon uznesenia
1036. PDF 74,72 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zmena Štatútu mesta Košice – poskytnutie informácií“
1037. PDF 76,21 KB Určenie volebných obvodov v meste Košice pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva v komunálnych voľbách v roku 2022
1038. PDF 74,85 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 225 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice“
1039. PDF 81,22 KB Zmena VZN mesta Košice č. 226 o režime užívania historickej časti mesta Košice
1040. PDF 75,1 KB Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest a zmena VZN mesta Košice č. 221
1041. PDF 74,46 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „ÚPN-Z Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021“
1042. PDF 81,81 KB Zadanie pre Územný plán zóny „IBV ulica Ku mlynu, Košice – Šaca“
1043. PDF 81,63 KB Zadanie pre Územný plán zóny „Košice – Tlačiarne“
1044. PDF 81,7 KB Zadanie pre „Územný plán zóny Košice, Obytná zóna Poľov – Pažiť“
1045. PDF 132,22 KB Územný plán zóny Košice – Košická Nová Ves, Zmeny a doplnky 2021/7
1046. PDF 74,51 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2022
1047. PDF 74,57 KB Parkovací systém Košice
1048. PDF 162,88 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2021
1049. PDF 74,55 KB Koncepcia postupného ukončovania bezdomovectva a riešenie nelegálnych osídlení na území mesta Košice 2022 – 2030
1050. PDF 74,53 KB Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2022 – 2030 – aktualizácia
1051. PDF 74,4 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2021
1052. PDF 75,18 KB Strategický dokument SECAP „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice“
1053. PDF 74,35 KB Adaptačný plán mesta Košice na zmenu klímy 2022 – 2030
1054. PDF 81,75 KB Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov od 01.07.2022
1055. PDF 82,24 KB Predloženie žiadosti o NFP „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. etapa“ – projekt realizovaný z Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII
1056. PDF 397,14 KB Zmena zriaďovacej listiny Zoologická záhrada Košice Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice – Kavečany
1057. PDF 75 KB Zmena člena orgánov v neziskovej právnickej osobe Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond, v ktorej je mesto Košice zriaďovateľ
1058. PDF 155,45 KB Návrh postupu zvýšenia základného imania obchodnej spoločnosti NTC Košice, a. s.
1059. PDF 155,46 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti KFA a. s.
1060. PDF 74,64 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Dodatok k Memorandu medzi VSD, a.s. a mestom Košice“
1061. PDF 75,22 KB Nadácia PRO CASSOVIA – informácia
1062. PDF 74,61 KB Stratégia rozvoja digitálnej transformácie Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov na obdobie piatich rokov
1063. PDF 75,09 KB Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 občianskym združeniam: Srdce pre mačky, Malá farma Košice a Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
1064. PDF 74,54 KB Správa o stave investičných projektov „Určené parkovisko“
1065. PDF 232,77 KB Zámer prestavby MKP Košice na „Národné olympijské centrum plaveckých športov Košice“ – aktualizácia materiálu
1066. PDF 75,45 KB Odsúhlasenie návrhu Zmluvy o poskytovaní činností a služieb – Komplexná správa objektu Magistrátu mesta Košice a Nájomnej zmluvy (na odovzdávaciu stanicu tepla OST č. 11300 a transformátorovú stanicu TS č. 9416) v objekte Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP
1067. ZIP 847,41 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v areáli Športového ihriska v Košickej Novej Vsi kúpou do vlastníctva mesta Košice
1068. PDF 74,79 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené v rámci XXV. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 04.01.2022 a XXVIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 18.03.2022