Prejsť na obsah

Uznesenia: 21 - 51

III. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: III. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026
Dátum konania: 15.12.2022

UZNESENIE: 28

Názov:
Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Čermeľ pre Ing. Annamáriu Džubinskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Dokument:

Ostatné

21. PDF 87,22 KB Schválenie zverejneného programu III. zasadnutia MZ v Košiciach
22. PDF 438,32 KB Vykonanie kontroly stavu vymáhania v I. polroku 2023
23. PDF 73,18 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
24. PDF 73,54 KB Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice zo správy ZŠ Bernolákova 16, Košice
25. PDF 79,89 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 531 zo dňa 12.09.2016 – rozšírenie účelu nájmu a prenájom časti parcely v k. ú. Luník z dôvodu hodného osobitného zreteľa
26. PDF 73,67 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Barca v lokalite Medenej ulice z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámeny
27. PDF 73,17 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Krásna v lokalite Benediktínskej ulice formou priameho predaja
29. PDF 72,8 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 690 zo dňa 01.07.2021 - Prevod pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. Romana Frycha, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
30. PDF 73,75 KB Prevod pozemku parc. č. 1046/4 v k. ú. Severné mesto pre doc. Romana Frycha, PhD. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
31. ZIP 616,23 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
32. PDF 73,98 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 2947 v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie projektu – ihriska „K-park“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
33. PDF 74,58 KB Prehodnotenie nájomnej zmluvy – prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Spojenú školu
34. PDF 73,7 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby „Parkovisko na Trebišovskej ulici“ v k. ú. Terasa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
35. PDF 438,28 KB Zmena členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Mesta Košice a zmena štatutárnych orgánov, členov správnych a dozorných rád v ďalších právnických osobách zriadených alebo založených Mestom Košice
36. PDF 73,64 KB Zabezpečenie financovania výstavby novej telocvične pri ZŠ a MŠ Želiarska 4, Košice
37. PDF 361,11 KB Zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2022 – dofinancovanie DPMK, a.s.
38. PDF 131,3 KB Územný plán zóny Košice – Myslava, Zmeny a doplnky č. 7/2021
39. PDF 72,74 KB Návrh na predloženie uceleného návrhu organizačnej štruktúry MMK
40. PDF 73,45 KB Zabezpečenie nového územného plánu pre mesto Košice
41. PDF 73,54 KB Protest prokurátora proti ustanoveniu § 10 ods. 3 VZN mesta Košice č. 194 Pravidlá prenajímania bytov pre osobitné sociálne skupiny obyvateľov mesta Košice a zmena VZN mesta Košice č. 194
42. PDF 73,2 KB VZN mesta Košice o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
43. PDF 79,22 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie
44. PDF 80,4 KB VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
45. PDF 268,19 KB Zmena VZN mesta Košice č. 213/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
46. PDF 266,59 KB Zmena VZN mesta Košice č. 214/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
47. PDF 73,22 KB Zmena zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti KFA a. s.
48. PDF 144,83 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2021
49. PDF 73,04 KB Zloženie Rady pre etiku volených predstaviteľov mesta Košice
50. PDF 129,16 KB Zloženie redakčnej rady periodika „Košice v skratke“
51. PDF 72,99 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 20/2022“