Uznesenia: 633 - 635

10. mimoriadne rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 16.12.2004

UZNESENIE: 635

Názov:
Zmena Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 71 o miestnych daniach
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 71

Ostatné