Prejsť na obsah

Uznesenia: 116 - 153

V. rokovanie

Zasadnutie

Názov: V. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 26.06.2003

UZNESENIE: 128

Názov:
VZN mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 64

Ostatné

116. PDF 37,63 KB Ratingové hodnotenie mesta Košice
117. PDF 38,32 KB Informácia o plnení uznesení MZ
118. PDF 42,2 KB Správa hlavného kontrolóra mesta o svojej činnosti
119. PDF 37,63 KB Informácia primátora mesta Košice o svojej činnosti
120. PDF 37,97 KB Odvolanie náčelníka Mestskej polície v Košiciach
121. PDF 37,49 KB Správa o odpovediach interpelácie a dopyty
122. PDF 41,66 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2002
123. PDF 40,62 KB Riešenie dlhovej služby - preklenovací úver
124. PDF 37,93 KB Odkúpenie Zimného štadióna L. Trojáka v Košiciach
125. PDF 43,01 KB Úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2003
126. PDF 38,84 KB Príprava podkladov pre zriadenie fondu "Košice na ceste do EÚ"
127. PDF 39,27 KB VZN mesta Košice o úhrade za opatrovateľskú službu a za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby
129. PDF 37,75 KB Zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice
130. PDF 38,1 KB Výsledky hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za rok 2002 a o stave likvidácie podnikov
131. PDF 38,94 KB Rozdelenie výkonu funkcie VZ pre obchodné spoločnosti so 100 účasťou mesta
132. PDF 38,11 KB Zriadenie záložného práva na majetok mesta v prospech Kovoslužby, a.s.
133. PDF 37,74 KB Rada združenia CASSOVIAINFO
134. PDF 38,76 KB Výsledky hospodárenia rozpočtovej a príspevkových organizácií mesta Košice k 31.3.2003
135. PDF 40,09 KB Racionalizácia siete škôl a školských zariadení v meste Košice
136. PDF 38,25 KB Delegovanie poslancov MZ do školských rád
137. PDF 38,39 KB Zriadenie cirkevnej základnej školy v MČ Košice - Sídlisko KVP
138. PDF 37,75 KB Správa o vyhodnotení zimnej údržby v sezóne r. 2002/2003
139. PDF 39,01 KB Zmeny a doplnky Regulačného plánu Košice - Námestie osloboditeľov - lokalita Verona
140. PDF 37,85 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na II. polrok roku 2003
141. PDF 38,26 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy MČ Košice - Luník IX
142. PDF 38,14 KB Založenie nehnuteľnosti - Bytový dom na Čechovovej ulici v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)
143. PDF 38,12 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Mäsiarskej č. 33 pre Pavla Kolesára
144. PDF 37,98 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 35 pre JUDr. Jaroslava Polláka
145. PDF 37,98 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavnej 47 pre firmu HAOJIE, s.r.o.
146. PDF 37,98 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Mlynskej 20 pre firmu AS IMPERIAL, spol. s r.o.
147. PDF 37,99 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Národnej triede 82 pre Alicu Vagnoliovu
148. PDF 37,86 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice na Braniskovej ul. č. 6 - 10
149. PDF 37,98 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice - cestnej svetelnej signalizácie na komunikácii Trieda L. Svobodu a ul. Maršala
150. PDF 38,1 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice - komunikačného vypojenia ul. kpt. Nálepku na ul. Čsl. armády
151. PDF 38,07 KB Bezodplatný prevod dokončených investícií do vlastníctva mesta Košice - cestnej svetelnej signalizácie v úseku Nižné Kapustníky - Opátske
152. PDF 39,13 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
153. PDF 37,63 KB Prerušenie V. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach