Prejsť na obsah

Uznesenia: 265 - 300

IX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: IX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 25.10.2007

UZNESENIE: 274

Názov:
VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Staré Mesto
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 97

Ostatné

265. RTF 8,88 KB Menovanie riaditeľa ZOO
266. RTF 13,07 KB Informácia o plnení uznesení MZ
267. RTF 11,8 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
268. RTF 12,95 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
269. RTF 8,43 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice
270. RTF 9,36 KB Správu o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
271. RTF 9,17 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Sv. rodiny“
272. RTF 9,28 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Na Horke“
273. RTF 9,07 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice - Nad jazerom
275. RTF 8,93 KB Protest prokurátora k uzneseniu MZ č. 106 zo dňa 26. a 27. 4. 2007
276. RTF 24,67 KB Zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby v meste Košice s účinnosťou od 1. januára 2008
277. RTF 9,11 KB Správa o počte nepovolených osád na území mesta Košice
278. RTF 13,3 KB Účasť mesta Košice v organizácii Eurocities
279. RTF 8,96 KB Projekt kandidatúry mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013
280. RTF 9,1 KB Zrušenie verejného ocenenia Čestný občan mesta Košice
281. RTF 8,89 KB Petícia občanov „Zachráňme košické trolejbusy“
282. RTF 8,89 KB Správa o činnosti Mestského futbalového klubu, a.s. k 31.8.2007
283. RTF 9,32 KB Odmeňovací poriadok poslancov MZ v Košiciach a členov komisií MZ - neposlancov
284. RTF 40,99 KB Odpredaj bytov na Baltickej ulici
285. RTF 10,09 KB Zverenie majetku mesta do správy ZŠ Považská 12 a ZŠ Krosnianska 2 v Košiciach
286. RTF 9,29 KB Zmeny v Radách škôl
287. RTF 9,77 KB Dotácia na základe Koncepcie rozvoja športu v Košiciach
288. RTF 13,12 KB Návrh na zmenu územného plánu v k. ú. Šaca v lokalite za Kaštieľom až po lokalitu Nová
289. RTF 11,6 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Juh a následné zverenie do správy Správe mestskej zelene
290. RTF 10,63 KB Realizácia zmluvných prevodov nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
291. RTF 28,13 KB Odkúpenie pozemkov v k.ú. Južné mesto za účelom výstavby cyklistického chodníka na Alejovej ulici
292. RTF 13,12 KB Odkúpenie pozemkov v k.ú. Severné mesto a Čermeľ za účelom realizácie dopravnej stavby na Suchodolinskej ulici
293. RTF 10,04 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre QUATRA Košice, spol. s r.o.
294. RTF 9,9 KB Odpredaj voľného bytu na Hlavnej 25 formou verejnej dražby
295. RTF 9,69 KB Odpredaj voľného bytu na Mäsiarskej 54 formou verejnej dražby
296. RTF 9,09 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Južné mesto pre Tepláreň Košice, a.s.
297. RTF 9,84 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižná úvrať pre Alenu Šoltésovú
298. RTF 9,47 KB Odpredaj pozemku v k. ú. Skladná pre MECOM, spol. s r.o. Košice
299. RTF 13,1 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Šebastovce pre MČ Košice – Šebastovce a odkúpenie pozemku v k.ú. Šebastovce mestom Košice
300. RTF 11,08 KB Zmeny v Komisii cirkví pri MZ