Prejsť na obsah

Uznesenia: 780 - 810

XXIV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXIV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 30.04.2009

UZNESENIE: 785

Názov:
2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009

Ostatné

780. RTF 19,38 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
781. RTF 12,1 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
782. RTF 17,44 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
783. RTF 12,46 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva
784. RTF 44,38 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2008
786. RTF 12,51 KB VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „Strojárska“
787. RTF 14,02 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 12 o zákaze prevádzkovania nepovolených hazardných hier na verejnosti prístupných miestach na území mesta Košice
788. RTF 12,78 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 35 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Košice
789. RTF 20,68 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
790. RTF 17,67 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zariadeniach...
791. RTF 17,21 KB Delegovanie zástupcov mesta do Rady škôl
792. RTF 15 KB Vzdanie sa členstva v Komisiách MZ v Košiciach a v dozornej rade DPMK, a.s.
793. RTF 16,19 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Napájadlá
794. RTF 28,58 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ťahanovce – Magnezitárska
795. RTF 16,39 KB Zmeny a doplnky ÚPN Z Krásna n.H., lokalitat Čapáš a Na hore II.
796. RTF 16,53 KB Zmeny a doplnky ÚPN - Z Barca, lokalita Kaštieľ
797. RTF 17,6 KB Zmeny v uznesení MZ č. 390 z pokračovania XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 11. marca 2008
798. RTF 14,81 KB Príprava projektu Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice pre mládež na Humenskej ulici č.9, Košice
799. RTF 16,89 KB Schválenie spolufinancovania projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie na základe výzvy Kód výzvy: OPV-2009/3.1/01-SORO
800. RTF 24,6 KB Zvýšenie nájomného v obecných bytoch vo vlastníctve mesta Košice
801. RTF 22,4 KB Obnova bytového domu na Vojvodskej 2, 4 v Košiciach
802. RTF 11,88 KB Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene
803. RTF 11,71 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
804. RTF 14,84 KB Odpredaj nehnuteľnosti na ul. Kukučínova č. 11 v Košiciach v k.ú. Skladná formou verejnej dražby
805. RTF 12,55 KB Odpredaj časti nehnuteľnosti bývalého hotela Európa formou obchodnej verejnej súťaže, resp. verejnej dražby
806. RTF 13,43 KB Zámena pozemkov v k.ú. Terasa medzi mestom Košice a firmou Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o.
807. RTF 12,82 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava pre Juraja Cirnera a Annu Cirnerovú
808. RTF 12,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa formou verejnej dražby
809. RTF 13,34 KB Odpredaj pozemkov a budov na Michalovskej ul. č. 49 formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
810. RTF 11,49 KB Prerušenie XXIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach