Prejsť na obsah

Uznesenia: 780 - 810

XXIV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXIV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 30.04.2009

UZNESENIE: 804

Názov:
Odpredaj nehnuteľnosti na ul. Kukučínova č. 11 v Košiciach v k.ú. Skladná formou verejnej dražby

Ostatné

780. RTF 19,38 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXII. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
781. RTF 12,1 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
782. RTF 17,44 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
783. RTF 12,46 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva
784. RTF 44,38 KB Rozbor hospodárenia a záverečný účet mesta Košice za rok 2008
785. RTF 22,56 KB 2. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2009
786. RTF 12,51 KB VZN mesta Košice o zmene názvu ulice „Strojárska“
787. RTF 14,02 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 12 o zákaze prevádzkovania nepovolených hazardných hier na verejnosti prístupných miestach na území mesta Košice
788. RTF 12,78 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 35 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Košice
789. RTF 20,68 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
790. RTF 17,67 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v škol. zariadeniach...
791. RTF 17,21 KB Delegovanie zástupcov mesta do Rady škôl
792. RTF 15 KB Vzdanie sa členstva v Komisiách MZ v Košiciach a v dozornej rade DPMK, a.s.
793. RTF 16,19 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Napájadlá
794. RTF 28,58 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Ťahanovce – Magnezitárska
795. RTF 16,39 KB Zmeny a doplnky ÚPN Z Krásna n.H., lokalitat Čapáš a Na hore II.
796. RTF 16,53 KB Zmeny a doplnky ÚPN - Z Barca, lokalita Kaštieľ
797. RTF 17,6 KB Zmeny v uznesení MZ č. 390 z pokračovania XIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 11. marca 2008
798. RTF 14,81 KB Príprava projektu Rekonštrukcia a modernizácia Knižnice pre mládež na Humenskej ulici č.9, Košice
799. RTF 16,89 KB Schválenie spolufinancovania projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie na základe výzvy Kód výzvy: OPV-2009/3.1/01-SORO
800. RTF 24,6 KB Zvýšenie nájomného v obecných bytoch vo vlastníctve mesta Košice
801. RTF 22,4 KB Obnova bytového domu na Vojvodskej 2, 4 v Košiciach
802. RTF 11,88 KB Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene
803. RTF 11,71 KB Informácia o činnosti komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
805. RTF 12,55 KB Odpredaj časti nehnuteľnosti bývalého hotela Európa formou obchodnej verejnej súťaže, resp. verejnej dražby
806. RTF 13,43 KB Zámena pozemkov v k.ú. Terasa medzi mestom Košice a firmou Europrojekt Zeta 6 SK, s.r.o.
807. RTF 12,82 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava pre Juraja Cirnera a Annu Cirnerovú
808. RTF 12,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa formou verejnej dražby
809. RTF 13,34 KB Odpredaj pozemkov a budov na Michalovskej ul. č. 49 formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
810. RTF 11,49 KB Prerušenie XXIV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach