Prejsť na obsah

Uznesenia: 1236 - 1286

XXXVII. rokovanie MZ

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 07.09.2010

UZNESENIE: 1275

Názov:
Predaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb

Ostatné

1236. RTF 13,87 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXVI. rokovania MZ a prehľad o odpredaji nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
1237. RTF 20,16 KB Zmena uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
1238. RTF 13,6 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXXVI. rokovania MZ
1239. RTF 17,46 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
1240. RTF 14,03 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti Mestskej polície Košice od 1. januára 2010 do 30. júna 2010
1241. RTF 13,64 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva
1242. RTF 14,18 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.6.2010
1243. RTF 31,06 KB 5. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2010
1244. RTF 13,23 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice – Západ
1245. RTF 38,8 KB Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby poslancov MZ v Košiciach a primátora mesta Košice 27. novembra 2010
1246. RTF 13,84 KB Novela Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
1247. RTF 13,54 KB Začlenenie Útvaru hlavného kontrolóra do Organizačného poriadku Magistrátu mesta Košice
1248. RTF 13,66 KB Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1025 z 15. -16 . decembra 2009
1249. RTF 13,7 KB Petícia za zachovanie národnej kultúrnej pamiatky archeologického náleziska – pevnosť bastiónová v Košiciach
1250. RTF 19,39 KB Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice v lokalite mestská časť Šaca
1251. RTF 19,03 KB Územný plán zóny Lorinčík, Zmeny a doplnky 2010
1252. RTF 19,36 KB Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Barca, lokalita Gavlovičova
1253. RTF 18,72 KB Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Barca, lokalita Pri cintoríne
1254. RTF 14,6 KB Cyklistická mapa Košice
1255. RTF 15,02 KB Priebežná správa o činnosti Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za prvý polrok 2010
1256. RTF 14,13 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za obdobie 1.7. 2010 – 15.8.2010
1257. RTF 13,83 KB Delegovanie zástupcu mesta Košice do orgánov záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013
1258. RTF 13,38 KB Delegovanie zástupcu mesta Košice do orgánov občianskeho združenia Košická aréna
1259. RTF 20,02 KB Aktualizácia Akčného plánu rozvoja mesta Košice na roky 2009 – 2011
1260. RTF 14,53 KB Akčný plán Koncepcie politiky mesta Košice vo vzťahu k deťom a mládeži na roky 2010 – 2013
1261. RTF 32,62 KB Zabezpečenie činnosti centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice do jednej rozpočtovej organizácie
1262. RTF 18,96 KB Príprava projektu Atraktívna mestská verejná doprava pre prístupné mesta (ATTAC)
1263. RTF 16,89 KB Dlhodobý prenájom časti pozemkov v k. ú. Furča za účelom výstavby prístreškov MHD v MČ Košice – Dargovských hrdinov
1264. RTF 145,45 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Južné mesto do správy SMsZ v Košiciach a MČ Košice – Juh
1265. RTF 14,36 KB Kúpa dokončených investícií parkovacích plôch na ul. Žižkova od MČ Košice – Juh do vlastníctva mesta Košice
1266. RTF 14,64 KB Kúpa pozemku v k. ú. Stredné mesto od SR - Obvodného úradu Košice do vlastníctva mesta Košice
1267. RTF 14,84 KB Zámena pozemku v k. ú. Stredné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemky v k. ú. Grunt v podielovom spoluvlastníctve Margity Kelbelovej
1268. RTF 17,51 KB Zámena pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Mgr. Evy Krškovej
1269. RTF 14,99 KB Zámena pozemkov v k. ú. Košické Hámre medzi mestom Košice a Dpt. Ladislavom Kohútom, MUDr. Norou Leškovou a Ing. Ladislavom Kohútom
1270. RTF 16,09 KB Bezodplatný prevod pozemkov v k. ú. Jazero a dokončených investícií na ul. Baltická č. 17 vo vlastníctve MultiBau s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
1271. RTF 13,95 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 702 zo dňa 16.12.2008
1272. RTF 14,51 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1148 zo dňa 27. apríla 2010
1273. RTF 14,07 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 1191 zo dňa 29.6.2010
1274. RTF 13,99 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 1205 zo dňa 29.6.2010
1276. RTF 15,58 KB Predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Košice na nehnuteľnosti na ulici Timonova č. 1 v Košiciach pre Jozefa Veselovského
1277. RTF 14,28 KB Predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite IBV nad Popradskou ulicou
1278. RTF 14,63 KB Predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Čičky
1279. RTF 14,28 KB Predaj pozemku v k.ú. Terasa pre RNDr. Jána Nemčíka a Tatianu Nemčíkovú
1280. RTF 15,86 KB Predaj pozemkov v k.ú. Brody vo vlastníctve mesta Košice pre Ingeborg Nicol Kavečanskú a Branislava Kubániho
1281. RTF 14,65 KB Predaj pozemku v k. ú. Ružín pre Prof. Dr. Stanislava Jacka, CSc. a PhDr. Tatianu Jackovú
1282. RTF 14,55 KB Predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Petra Ocelíka
1283. RTF 14,07 KB Predaj pozemku v k. ú. Baška pre Štefana Siládiho
1284. RTF 13,92 KB Predaj pozemku v k. ú. Luník pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
1285. RTF 14,87 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu EDEN s.r.o. na ul. Hlavná 116
1286. RTF 14,17 KB Zmena uznesenia MZ č. 825 zo dňa 13.5.2009 - zníženie vyvolávacej ceny voľného bytu na ul. Kustrova 3 formou verejnej dražby