Prejsť na obsah

Zasadnutie: XII

XII. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 18.06.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
z v o l á v a m

XII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
18. júna 2012 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 247,42 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
2. ZIP 14,06 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
3. ZIP 1,38 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
4. ZIP 110,56 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. rokovaní MZ dňa 23.4.2012 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
5. ZIP 2,05 KB
ZIP 6,3 MB
Plnenie uznesenia MZ v Košiciach č. 215 zo dňa 21. februára 2012: Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii park. služieb v zóne spoplatnených park.služieb PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 787,81 KB Návrh na zmenu termínu plnenia časti B) uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 Projekt energetického zhodnotenia odpadu pre mesto Košice - MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 263,8 KB Návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 481 zo dňa 26. - 27.6.2008 PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
8. ZIP 106,39 KB Návrh VZN mesta Košice o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
9. ZIP 512,15 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice - Vínová PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 363,64 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice - Pod Vitalinou PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 507,25 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: Tramínová, Rulandská, Modranská, Pezinská, Račianska PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 424,85 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc Bazová, Jelšová, Hrabová, Jarabinová, Hlohová PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 290,16 KB Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 294,56 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 261,92 KB Návrh pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
16. ZIP 413,14 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
17. ZIP 265,16 KB Návrh na prerokovanie platu primátora mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátor mesta
18. ZIP 310,1 KB Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 264,55 KB Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 1,96 MB Koncepcia zlúčenia obchodných spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 307,4 KB Zmena zastúpenia mesta Košice v predstavenstve a dozornej rade obchodnej spoločnosti Mestský Futbalový Klub Košice a.s. PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
22. ZIP 174,4 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 721,45 KB Nakladania s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – zámena pozemkov v k.ú. Furča pre Garáže Košice spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
24. ZIP 512,17 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – zámena pozemkov v k.ú. Letná, Železiarne pre City Holding, a.s., Valcovňa profilov, a.s. a Hutné stavby development, a.s. Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
25. ZIP 623,45 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Južné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
26. ZIP 769,69 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemkov v k.ú. Terasa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
27. ZIP 1,02 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
28. ZIP 539,15 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k.ú. Nižný Klátov PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
29. ZIP 871,48 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 38, 40 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
30. ZIP 408,72 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov a podielov na pozemkoch v k.ú. Košická Nová Ves s Ing. T. L. a W. P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
31. ZIP 379,1 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Jazero pre JT Holding, s.r.o., Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
32. ZIP 443,16 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Skladná pre Šafran Slovakia, a.s., Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
33. ZIP 749,7 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre J. P. a M. P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
34. ZIP 722,88 KB Prevod pozemkov v k.ú. Furča priamym predajom pre Ing. J. B. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
35. ZIP 556,54 KB Prevod nehnuteľností v k.ú. Košická Nová Ves pre Mestskú časť Košice – Košická Nová Ves PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
36. ZIP 698,99 KB Prevod pozemku pod garážou v k.ú. Terasa priamym predajom pre L. J. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
37. ZIP 1,19 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu spoločnosť INBOX, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
38. ZIP 236,15 KB Prenájom nebytového priestoru na Vodárenskej ulici pre MČ Košice – Sever PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
39. ZIP 625,82 KB Priamy prenájom pozemkov pre Železnice Slovenskej republiky PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
40. ZIP 537,53 KB Priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad Jazerom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
41. ZIP 421,67 KB Priamy prenájom stavieb, budov, pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
42. ZIP 204,5 KB Bezodplatný prevod dopravných stavieb od firmy AUPARK Košice, spol. s r.o. do majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
43. ZIP 718,52 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby: Technickej infraštruktúry pre súbor rodinných domov Myslava – Kopa, od firmy KOPA INVEST, s.r.o. do majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
44. ZIP 362,92 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby SO 09 Komunikácie a spevnené plochy od firmy Moris Slovakia, s.r.o. do majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
45. ZIP 709,53 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k.ú. Myslava, do správy Mestskej časti Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
46. ZIP 783,92 KB Odňatie pozemkov zo správy Správe mestskej zelene v Košiciach, ich zverenie do správy MČ Košice – Nad jazerom a odňatie pozemku zo správy MČ Košice – Nad jazerom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora mesta
47. ZIP 1,36 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu TORES, a.s. na ul. Hlavná č. 64 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
48. ZIP 1,31 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu J. H. na ul. Národná trieda č. 80 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
49. ZIP 1,38 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SMIPOS , s.r.o. na ul. Trieda SNP č. 36 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
50. ZIP 1,38 MB Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome na ul. Jarná č. 15 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
51. ZIP 1,83 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu OMEGA SPORT s.r.o. na ul. Hlavná č. 116 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
52. ZIP 1,05 MB Nakladanie s majetkom mesta Košice: 1) priamy predaj podielu nehnuteľnosti – budovy (predsadenej obč. vyb.) pre nájomcu I. M. na ul. Budapeštianska č. 10, 12; 2) predaj nebyt. priestoru pre nájomcu I. M. na ul. Budapeštianska č. 10, 12 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora mesta
53. --- Interpelácie poslancov MZ
54. --- Dopyty poslancov MZ
55. --- Rôzne
56. --- Záver