Prejsť na obsah

Uznesenia: 317 - 371

XII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 18.06.2012

UZNESENIE: 324

Názov:
Prerušenie rokovania MZ o bode č. 8 „Návrh VZN mesta Košice o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb ..."

Ostatné

317. RTF 9,25 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VIII. rokovania MZ
318. RTF 9,19 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XI. rokovania MZ
319. RTF 16,45 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
320. RTF 9,75 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XI. rokovaní MZ dňa 23. 4. 2012
321. RTF 13,43 KB Plnenie uzn. MZ v Košiciach č. 215 zo dňa 21.2. 2012 „Parkovanie v meste Košice – rozhodnutie o ďalšom postupe v realizácii park. služieb ...
322. RTF 10,46 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č.6 „Zmena termínu plnenia časti B) uzn. MZ č. 1098 zo dňa 12.4. 2010 Projekt en. zhodnotenia odpadu pre mesto Košice"
323. RTF 9,37 KB Zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 481 zo dňa 26. - 27. 6. 2008
325. RTF 9,7 KB Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „Vínová“
326. RTF 9,69 KB Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „Pod Vitalinou“
327. RTF 9,82 KB Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulíc „Tramínová“, „Rulandská“, „Modranská“, „Pezinská“, „Račianska“
328. RTF 9,8 KB Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulíc „Bazová“, „Jelšová“, „Hrabová“, „Jarabinová“, „Hlohová“
329. RTF 9,88 KB Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
330. RTF 10,5 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a v škol. zar., ktorých zriaďovateľom je mesto Košice
331. RTF 9,34 KB Pravidlá prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice
332. RTF 10,04 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 15/1 „Úprava Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a zriaďovania vec. bremien na nehnut. majetku mesta Košice"
333. RTF 9,48 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 23. 4. 2012 – 31. 5. 2012
334. RTF 9,49 KB Prerokovanie platu primátora mesta Košice
335. RTF 18,93 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2012
336. RTF 11,02 KB Personálna zmena na pozícii náčelníka Mestskej polície mesta Košice
337. RTF 18,96 KB Koncepcia zlúčenia obchodných spoločností Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. a Správa majetku mesta Košice, s.r.o.
338. RTF 26,58 KB Zmena zastúpenia Mesta Košice v predstavenstve a dozornej rade obchodnej spoločnosti Mestský Futbalový Klub Košice a.s.
339. RTF 10,25 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Mestskej školskej rady
340. RTF 10,13 KB Informácia o aktuálnom stave projektu IDS Operačný program Doprava 2007 – 2013, postup prípravy realizácie 1. stavby IKD
341. RTF 12,29 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – zámena pozemkov v k. ú. Furča pre Garáže Košice spol. s r.o.
342. RTF 13,17 KB Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – zámena poz. v k.ú. Letná, Železiarne pre City Holding, a.s., Valcovňa profilov, a.s. a Hutné stavby ...
343. RTF 9,65 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Južné mesto
344. RTF 10,45 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Terasa
345. RTF 11,31 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna
346. RTF 10,09 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov
347. RTF 9,42 KB Nakl. s maj. mesta Košice – urč. sp. prevodu – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vyb. na ul. Budapeštianska 38, 40
348. RTF 14,35 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – zámena pozemkov a podielov na pozemkoch v k. ú. Košická Nová Ves s Ing. Tomášom Lengyelom a Walterom Plachetkom
349. RTF 10,62 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero pre JT Holding, s.r.o., Košice
350. RTF 11,6 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná pre Šafran Slovakia, a.s., Košice
351. RTF 10,75 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Jozefa Pancuráka a Máriu Pancurákovú
352. RTF 10,49 KB Prevod pozemkov v k. ú. Furča priamym predajom pre Ing. Jána Bánociho
353. RTF 12,08 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice – Košická Nová Ves
354. RTF 9,42 KB Prevod pozemku pod garážou v k. ú. Terasa priamym predajom pre Ladislava Jasovského
355. RTF 17,06 KB Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj spoluvlast. podielu budovy predsadenej obč. vyb. na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu INBOX, s.r.o.
356. RTF 11,49 KB Prenájom nebytového priestoru na Vodárenskej ulici pre MČ Košice – Sever
357. RTF 11,67 KB Priamy prenájom pozemkov pre Železnice Slovenskej republiky
358. RTF 23,11 KB Priamy prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom
359. ZIP 342,59 KB Priamy prenájom stavieb, budov, pozemkov pre DPMK, a.s. – schválenie výšky nájomného
360. RTF 9,8 KB Bezodplatný prevod dopravných stavieb od firmy AUPARK Košice, spol. s r.o. do majetku mesta Košice
361. RTF 9,23 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby „Technickej infraštruktúry pre súbor rod. domov Myslava – Kopa“ od firmy KOPA INVEST, s.r.o. do majetku mesta
362. RTF 9,52 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby „SO 09 Komunikácie a spevnené plochy“od firmy Moris Slovakia, s.r.o. do majetku mesta
363. RTF 145,35 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Myslava do správy MČ Košice – Myslava
364. RTF 16,62 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Severné mesto za účelom výstavby parkovacích plôch na ulici Obrancov mieru v Košiciach pre MČ Košice – Sever
365. RTF 34,98 KB Odňatie pozemkov zo správy SMsZ v Košiciach, ich zverenie do správy MČ Košice – Nad jazerom a odňatie poz. zo správy MČ Košice – Nad jazerom
366. RTF 9,16 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu TORES, a.s. na ul. Hlavná č. 64
367. RTF 9,39 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Juraja Hrnčírika na ul. Národná trieda č. 80
368. RTF 10,15 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SMIPOS , s. r. o. na ul. Trieda SNP č. 36
369. RTF 10,09 KB Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome na ul. Jarná č. 15
370. RTF 10,35 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu OMEGA SPORT s.r.o. na ul. Hlavná č. 116
371. RTF 14,92 KB Nakl. s maj. mesta Košice – priamy predaj podielu nehnuteľnosti – budovy a predaj nebyt. priestoru pre nájomcu Igora Madára na ul. Budapeštianska 10