Prejsť na obsah

Zasadnutie: XIV

XIV. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 10.12.2012
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XIV. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
10. decembra 2012 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 3,53 MB Pokračovanie rokovania o bode č. 6 z XII. rok. MZ z 18.6.2012: Zmena termínu plnenia časti B) uzn. MZ 1098 z 12.4.2010 - Projekt energet. zhodnotenia odpadu pre mesto Košice MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
2. ZIP 428,51 KB Pokračovanie rokovania o bode č. 15 z XIII. rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 17. 9. 2012 - Stratégia stabilizácie a rozvoja DPMK, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
3. ZIP 677,28 KB Pokračovanie rokovania o bode č. 51 z XIII. rokovania MZ zo dňa 17. 9. 2012: Nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj pozemku v k.ú. Brody pre SLOVNAFT, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
4. ZIP 241,58 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
5. ZIP 14,04 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 2,2 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
7. ZIP 339,79 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 119 zo dňa 19.9.2011: Doplnenie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
8. ZIP 125,07 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XIII. rokovaní MZ dňa 17.9.2012 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
9. ZIP 277,33 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
10. ZIP 296,41 KB Návrh VZN mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 309,19 KB Návrh VZN mesta Košice o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 301,01 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 292,42 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 291,21 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 104 o dani za ubytovanie PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 1,49 MB Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zmenu VZN mesta Košice č. 78/2006 o čistote a o verejnom poriadku PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 80,7 KB Návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 33/1996 o zimnej údržbe PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 564,42 KB Návrh VZN mesta Košice o zmene názvu námestia - Námestie nádeje PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 507,14 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: Na Kope I, Na Kope II, Na Kope III, Na Kope IV, Na Kope V, Na Kope VI, Na Kope VII, Na Kope VIII, Na Kope IX a Na Kope X PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 434,29 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu ulice - Bahýľova PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 547,11 KB Návrh VZN mesta Košice o určení názvu námestia - Námestie Sándora Máraiho PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 31,88 KB Informácia o preskúmaní územnoplánovacej dokumentácie Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
22. ZIP 245,6 KB Nový Územný plán mesta Košice – návrh postupu zabezpečenia PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 32,8 KB Vypustenie časového obmedzenia platnosti územno-plánovacej dokumentácie vo VZN mesta Košice č. 40 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
24. ZIP 33,42 KB Vypustenie časového obmedzenia platnosti územno-plánovacej dokumentácie vo VZN mesta Košice č. 46 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
25. ZIP 33,25 KB Vypustenie časového obmedzenia platnosti územno-plánovacej dokumentácie vo VZN mesta Košice č. 48 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
26. ZIP 33,27 KB Vypustenie časového obmedzenia platnosti územno-plánovacej dokumentácie vo VZN mesta Košice č. 49 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
27. ZIP 32,85 KB Vypustenie časového obmedzenia platnosti územno-plánovacej dokumentácie vo VZN mesta Košice č. 53 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
28. ZIP 33,41 KB Vypustenie časového obmedzenia platnosti územno-plánovacej dokumentácie vo VZN mesta Košice č. 54 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
29. ZIP 32,74 KB Vypustenie časového obmedzenia platnosti územno-plánovacej dokumentácie vo VZN mesta Košice č. 57 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
30. ZIP 2,05 KB
ZIP 11,04 MB
Územný plán zóny Košice - Barca, Zmeny a doplnky 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
31. ZIP 2,05 KB
ZIP 33,47 MB
Zmeny a doplnky Územného plánu zóny – Krásna nad Hornádom 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
32. ZIP 2,05 KB
ZIP 27,46 MB
Zmeny a doplnky Územného plánu zóny – Lorinčík 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
33. ZIP 2,05 KB
ZIP 13,44 MB
Zmeny a doplnky Územného plánu zóny – Kavečany 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
34. ZIP 214,99 KB Rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Košice - Kavečany PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
35. ZIP 326,2 KB Zámer postupu usporiadania vzájomných vzťahov Mesta Košice so spoločnosťou MFK Košice a.s. a spoločnosťou KF
36. ZIP 343,57 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s platnosťou od 01. 01. 2013 - zmeny a doplnenie PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
37. ZIP 423,19 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 17.08.2012 – 18.10.2012 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
38. ZIP 292,61 KB Doplnenie člena v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
39. ZIP 287,63 KB Úprava výšky nájomného v bytovom dome Šoltésovej 11, 13, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
40. ZIP 284,01 KB Obnova bytového domu Šoltésovej 11, 13, Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
41. ZIP 285,12 KB Prijatie daru – viacúčelové ihrisko na ZŠ Tomášikova a jeho zverenie do správy PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
42. ZIP 292,48 KB Zverenie nehnuteľného majetku (Nižná Úvrať) do správy CVČ, Orgovánová 5, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
43. ZIP 289,09 KB Zverenie nehnuteľného majetku do správy MŠ Palárikova 22, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
44. ZIP 293,42 KB Zverenie nehnuteľného majetku v bývalej ZŠ na Charkovskej ul.1, Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
45. ZIP 290,17 KB Zmena účelového určenia budovy na Bauerovej ulici v Košiciach PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
46. ZIP 289,89 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Starozagorská 8, Košice do nájmu športovému klubu Tydam Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
47. ZIP 289,24 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu TJ OBAL SERVIS Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
48. ZIP 290,83 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu športovému klubu - Stolnotenisový klub STADEX ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
49. ZIP 292,13 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu športovému klubu STAR - CLUB BOJOVÝCH UMENÍ KOŠICE ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
50. ZIP 289,59 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Požiarnická 3, Košice pre FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, a.s. do nájmu ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
51. ZIP 290,5 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Fábryho 44 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
52. ZIP 288,69 KB Prenechanie časti priestorov v objekte zrušenej ZŠ Košická Nová Ves, Poľná 1, Košice do nájmu Arcidiecéznej charite Košice ako prípadu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
53. ZIP 292,78 KB Prenechanie nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte Jazykovej školy na Užhorodskej ulici v Košiciach, do nájmu neziskovej organizácii Klubu Foresta Gumpa, Kvetná 16, Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
54. ZIP 290,17 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
55. ZIP 331,01 KB Priamy prenájom pozemku pre Košický samosprávny kraj za účelom osadenia informačnej tabule z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
56. ZIP 908,93 KB Prenájom pozemku a fontány pre MČ Košice – Nad jazerom z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
57. ZIP 624,25 KB Prenájom pozemku a haly v Jazdeckom areáli v k. ú. Terasa Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
58. ZIP 998,83 KB Priamy prenájom pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre NES-PAN
59. ZIP 212,53 KB Priamy prenájom pozemku pre MČ Košice – Košická Nová Ves za účelom výstavby komunikácie pre peších, II. etapa pri štátnej ceste I/50 na ul. Herlianska z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
60. ZIP 387,75 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 253 zo dňa 21.2.2012 týkajúceho sa predaja majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
61. ZIP 354,26 KB Oprava uznesenia č. 413 zo dňa 17. septembra 2012 - Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto s Ing. D. P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
62. ZIP 419,72 KB Zmena uznesenia MZ č. 371 zo dňa 18.6.2012 – nakladanie s majetkom mesta Košice – priamy predaj podielu nehnuteľnosti – budovy a predaj nebytového priestoru pre nájomcu I. M. na ul. Budapeštianska č. 10, 12 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
63. ZIP 429,71 KB Zmena uznesenia č. 399 zo dňa 17.9.2012 – nakladanie s majetkom mesta Košice - priamy predaj spoluvlast. podielu nehnuteľnosti - budovy a predaj nebyt. priestoru pre nájomcu Ing. V. F. - GEOVERT na ul. Budapeštianska č. 38, 40 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
64. ZIP 256,04 KB Odplatný prevod dopravnej stavby SO 701 - preložka cestnej svetelnej signalizácie zrealizovanej v rámci Rekonštrukcie koľajových križovatiek na ul. Čsl. armády, Košice od DPMK a.s. do majetku mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
65. ZIP 271,05 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby od firmy RASAX alfa, spol. s r.o. - Parkoviska na ulici Výstavby 3/A v Košiciach – I. etapa, do vlastníctva mesta Košice a spôsob jeho ďalšieho využitia firmou RASAX alfa, spol. s r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
66. ZIP 988,9 KB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP a následný prenájom pozemkov pre občianske združenie UzemnePlany.Sk z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
67. ZIP 299,69 KB Zverenie nehnuteľností registra KN-C par. č. 1660/147 a 148, k. ú. Kavečany do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrady Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
68. ZIP 343,6 KB Zverenie parkoviska pred areálom Zoologickej záhrady Košice do správy príspevkovej organizácii ZOO Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
69. ZIP 629,38 KB Zverenie pozemkov parciel KN-E č. 311/502 a 954/502 v k. ú. Myslava do správy Mestskej časti Košice – Myslava PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
70. ZIP 92,59 KB Zriadenie vecného bremena na ul. Hlavná, na pozemky vo vlastníctve mesta Košice, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
71. ZIP 387,8 KB Zámena pozemkov v k. ú. Južné mesto medzi mestom Košice a NEOMAD s.r.o. bez finančného vyrovnania PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
72. ZIP 2,01 MB Zámena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Košice za nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Železníc SR PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
73. ZIP 1,09 MB Zámena pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice za pozemok vo vlastníctve spol. Bethesda, s.r.o. v k. ú. Lorinčík na rozšírenie cintorína PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
74. ZIP 828,44 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Ružín PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
75. ZIP 482,72 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 5426/19 v k. ú. Terasa priamym predajom PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
76. ZIP 635,74 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemku parc. č. 7198/1 v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
77. ZIP 661,71 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
78. ZIP 525,36 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Čermeľ PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
79. ZIP 592,17 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves priamym predajom vlastníkom rodinných domov PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
80. ZIP 889,42 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Južné mesto priamym predajom vlastníkovi stavby NEOMAD s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
81. ZIP 534,95 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. P. D. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
82. ZIP 435,72 KB Prevod časti pozemku parc. č. 3909/10 v k. ú. Terasa pre Ing. J. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
83. ZIP 961,86 KB Predaj nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice – Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
84. ZIP 798,08 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre MUDr. M. S., PhD. a Ing. E. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
85. ZIP 1,01 MB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižná Úvrať do podielového spoluvlastníctva pre ŽILINSKÚ AUKČNÚ, a.s. a S and P Slovakia, s.r.o.
86. ZIP 1,16 MB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre Ľ. M. – GOLDEN ROYAL PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
87. ZIP 500,13 KB Priamy predaj nehnuteľností - domu a pozemku na Hlavnej č. 47 vo vlastníctve mesta Košice pre A. G. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
88. ZIP 587,15 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nižný Klátov pre Ing. V. J. a manželku K. J. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
89. ZIP 995,85 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Terasa pre NEOMAD s.r.o. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
90. ZIP 891,87 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Z. T. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
91. ZIP 774,12 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Vyšné Opátske pre Š. Š. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
92. ZIP 684,81 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre R. F. a Ing. P. F. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
93. ZIP 952,4 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Furča pre PB Capital, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
94. ZIP 643,1 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Opátka pre Ľ. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
95. ZIP 730,42 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Huštáky pre Doc. Ing. J. K. a Ing. D. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
96. ZIP 533,99 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre MP STAVEX, s.r.o. , Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
97. ZIP 534,22 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre B. H., Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
98. ZIP 993,47 KB Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Košice (2/6) na pozemku v k. ú. Košická Nová Ves pre Ing. C. S. a Ing. A. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
99. ZIP 530,91 KB Predaj primárnej horúcovodnej prípojky pre Tepláreň Košice, a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
100. ZIP 750,02 KB Predaj skleníkov LUR III – LUR VI v záhrade Bernátovce pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život, n.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
101. ZIP 1,51 MB Projekt výstavby bytových domov Obytného súboru Košice – Ťahanovce IV. a V. – návrh majetkovoprávneho usporiadania pozemkov PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
102. ZIP 1,71 MB Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti a nebytového priestoru v dome na ul. Budapeštianska 14, 16 pre nájomcu MILANO s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
103. ZIP 1016,46 KB Priamy predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti a nebytového priestoru v dome na ul. Budapeštianska 26, 28 pre nájomcu Salon 212 s.r.o. (pôvodný názov SUN AVERS s.r.o.) PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
104. ZIP 1,57 MB Predaj voľných nebytových priestorov pre vlastníka bytu v dome Mgr. J. C. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
105. ZIP 1,7 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu M. P. – VKUS na ul. Mlynská č. 18 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
106. ZIP 1,38 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. M. F. – EKOPS na ul. Hrnčiarska č. 3 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
107. ZIP 1,28 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. M. L. na ul. Čapajevova č. 14 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
108. ZIP 1,33 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu GRAPHITES s.r.o. na ul. Hlavná č. 116 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
109. ZIP 1,41 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu FARINA, s.r.o. na ul. Hlavná č. 18 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
110. --- Interpelácie poslancov MZ
111. --- Dopyty poslancov MZ
112. --- Rôzne
113. --- Záver