Prejsť na obsah

Zasadnutie: XVI

XVI. rokovanie

Informácie

Dátum konania: 15.04.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dochádzka poslancov:
Zápisnica:

Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XVI. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
15. apríla 2013 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 14,07 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XV. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 1,6 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 123,94 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XV. rokovaní MZ dňa 11.02.2013 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. ZIP 327,01 KB Návrh VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi vrátane biol. rozložit. kuch. a rešt. odpadov ... PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
5. ZIP 281,84 KB Návrh VZN mesta Košice o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku zákl. umeleckým školám, jaz. školám, mat. školám a škol. zariadeniam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 308,14 KB Pravidlá poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
7. ZIP 1007,67 KB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2012 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 238,1 KB Informatívna správa o prínosoch členstva pre mesto Košice v domácich zahraničných združeniach za obdobie roka 2012 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
9. ZIP 2,5 MB Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, úrovne riadenia a kontroly, personálneho obsadenia a materiálneho zabezpečenia školského roka 2011/2012 v ZŠ, MŠ, ZUŠ. CVČ, JŠ, SSŠ a škol. zariadeniach PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
10. ZIP 267,22 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
11. ZIP 222,2 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Mládežnícka 3, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
12. ZIP 267,21 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Polianska 1, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
13. ZIP 267,46 KB Prenechanie priestorov v objekte ZŠ Gemerská 2, Košice do nájmu spoločnosti Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
14. ZIP 400,21 KB Odkúpenie 1/8 podielov od menšinových spoluvlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na ulici Hlavná 70, Košice – Ing. P. V. a Ing. R. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
15. ZIP 815 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku časť parc. č. 1035/4 v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
16. ZIP 605,99 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa na Plzenskej ulici PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
17. ZIP 535,05 KB Prevod pozemku pod stavbou garáže v k. ú. Južné mesto pre MVDr. M. P. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
18. ZIP 552,67 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné mesto pre E. N. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
19. ZIP 413,98 KB Prevod časti pozemkov (pod stavbou) v k. ú. Nižný Klátov pre M. Ž. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
20. ZIP 486,1 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre JUDr. J. H. a manželku E. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
21. ZIP 556,05 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
22. ZIP 451,24 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre MUDr. B. Sh. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
23. ZIP 493,81 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Severné mesto pre V. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
24. ZIP 463,88 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Terasa pre E. J. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
25. ZIP 931,41 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Košice 9/16 k celku na pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. M. Š. a Ing. O. Š. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
26. ZIP 295,26 KB Prenájom pozemku pre MČ Košice – Staré mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby parkovacích miest vo dvore vymedzenom ulicami Letná, Zimná, Jarná a Pajorova PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
27. ZIP 653,45 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
28. ZIP 663,54 KB Odňatie pozemkov zo správy MČ Košice – Staré mesto a následný prenájom pozemkov pre spoločnosť AUPARK KOŠICE, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom realizácie stavby - Vnútorný mestský okruh I. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
29. ZIP 1,91 MB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Skladná a Južné mesto do správy SMsZ v Košiciach PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
30. ZIP 924,03 KB Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 3755/23 v k. ú. Grunt do správy MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
31. ZIP 636,28 KB Zámena pozemkov v k. ú Huštáky vo vlastníctve mesta Košice za pozemky vo vlastníctve Hotel Cassovar a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
32. ZIP 926,06 KB Zámena pozemku v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice za pozemok v k. ú. Terasa vo vlastníctve Ing. J. P. z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
33. ZIP 356,41 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
34. ZIP 736,46 KB Predaj pozemku v k. ú. Myslava pre Ing. P. J. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
35. ZIP 713,15 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Ing. L. H. a K. H. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
36. ZIP 701,8 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Jaklovce pre Ľ. D. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
37. ZIP 1,4 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A. T. – TRIDOM – ELITE na ul. Alžbetina č. 16 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
38. ZIP 1,48 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu LARA TRADE, spol. s .r.o. v dome na ul. Tomášikova č. 9 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
39. ZIP 1,72 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu GOLDEN REAL, s.r.o. v dome na ul. Hlavná č. 64 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
40. ZIP 1,6 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu NATALI-TRANS s.r.o. na ul. Hlinkova č. 27 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
41. ZIP 815,77 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.1.2013 – 28.2.2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
42. --- Interpelácie poslancov MZ
43. --- Dopyty poslancov MZ
44. --- Rôzne
45. --- Záver