Prejsť na obsah

Zasadnutie: XXII

XXII. rokovanie


Program

Na základe § 11 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

XXII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
16. decembra 2013 (pondelok) od 8.00 hod.
vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B".

Návrh programu:
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
1. ZIP 14,07 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XX. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
2. ZIP 2,51 MB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PREDKLADÁ: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
3. ZIP 268,82 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XVII. rokovania MZ PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
4. ZIP 131,96 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XX. rokovaní MZ dňa 16.09.2013 PREDKLADÁ: p. Lazúr, riaditeľ MMK
5. ZIP 277,17 KB Zabezpečenie úverových prostriedkov určených na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v rozpočtovom roku 2014 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
6. ZIP 288,47 KB Správa o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu verejných financií a majetku v meste Košice za rok 2012 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
7. ZIP 374,43 KB Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s. r.o. nepeňažným vkladom PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
8. ZIP 425,11 KB Zmena zástupcu Mesta Košice vo funkcii člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
9. ZIP 365,32 KB Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu s účinnosťou od 01.01.2014 PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
10. ZIP 93,9 KB Legislatívne pravidlá tvorby normatívnych aktov mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
11. ZIP 1,86 MB Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN mesta Košice č. 132 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
12. ZIP 2,06 KB
ZIP 5,4 MB
Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 2/1991 o zakladaní, údržbe a ochrane zelen PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
13. ZIP 131,21 KB Návrh VZN mesta Košice o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
14. ZIP 327,68 KB Návrh VZN mesta Košice o školských obvodoch na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
15. ZIP 3,22 MB Návrh VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
16. ZIP 311,44 KB Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ... PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
17. ZIP 267,17 KB Návrh na zmenu a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti úz. samosprávy mesta PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
18. ZIP 294,55 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
19. ZIP 292,17 KB Návrh zmien VZN mesta Košice č.132 o miestnych daniach PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
20. ZIP 308,68 KB Návrh na zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, JŠ, MŠ a škol. zariadeniam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
21. ZIP 2,06 KB
ZIP 21,86 MB
Územný plán zóny Košice - Krásna nad Hornádom, Zmeny a doplnky 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
22. ZIP 2,97 MB Územný plán zóny Košice - Lorinčík, Zmeny a doplnky 2013 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
23. ZIP 2,06 KB
ZIP 9,19 MB
Oprava grafickej časti dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Kavečany 2011 PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
24. ZIP 266,69 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie miesta Riaditeľ K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
25. ZIP 97,5 KB Zmena Pravidiel prenajímania bytov vo vlastníctve mesta Košice v hybridných domoch PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
26. ZIP 300,95 KB Návrh na zmenu Pravidiel poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Košice iným obciam PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
27. ZIP 2,06 KB
ZIP 16,53 MB
Miestny územný systém ekologickej stability mesta Košice PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
28. ZIP 630,9 KB Petícia: Za zachovanie samostatnosti Mestskej časti Košice - Krásna a zároveň o zachovanie vlastnej samosprávy PREDKLADÁ: p. Raši, primátor mesta
29. ZIP 155,47 KB Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS) mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
30. ZIP 437,04 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.8.2013 – 31.10.2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
31. ZIP 1,48 MB Priebežná polročná správa o činnosti neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – 1. polrok 2013 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
32. ZIP 289,3 KB Návrh na zmeny zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
33. ZIP 292,02 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
34. ZIP 290,47 KB Prenechanie časti priestorov v objekte zrušenej ZŠ Košická Nová Ves, Poľná 1, Košice do nájmu Arcidiecéznej charite Košice ako prípadu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
35. ZIP 177 KB Prenechanie telocviční na ZŠ L. Novomeského 2, Košice do nájmu športovému klubu Volejbalový klub Šaca ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
36. ZIP 176,88 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Požiarnická 3, Košice do nájmu FC Lokomotíva Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
37. ZIP 176,98 KB Prenechanie telocvične na ZŠ a MŠ Želiarska 4 Košice do nájmu športovému klubu ŠKP Košice – oddiel karate ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
38. ZIP 176,8 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Postupimská 37, Košice do nájmu Futbalovej akadémii BENECOL ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
39. ZIP 176,76 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Juhoslovanská 2, Košice do dlhodobého nájmu športovému klubu Mestský klub vzpierania a silových športov ako prípad hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
40. ZIP 289,8 KB Prenechanie priestorov v objekte ZŠ Mateja Lechkého, Nám. Jána Pavla II. 1, Košice do nájmu spoločnosti Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
41. ZIP 290,42 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Juhoslovanská 2, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
42. ZIP 290,3 KB Prenájom priestorov v budove MŠ Turgenevova 7, Košice ako prípad hodný osobitého zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
43. ZIP 289,45 KB Prenájom priestorov v objekte ZŠ Užhorodská 39, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
44. ZIP 272,01 KB Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice – Staré mesto PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
45. ZIP 395,5 KB Odňatie nehnuteľností v k.ú. Severné mesto - pozemkov a časti stavby – budovy Ekran v areáli Amfiteátra Košice vo vlast. mesta Košice zo správy MČ Košice – Sever a ich následne zverenie do správy prísp. org. K 13 – Košické kult. centrá PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
46. ZIP 414,53 KB Zverenie nehnuteľností v k.ú. Stredné mesto - pozemkov a stavby Stará krytá plaváreň – Kunsthalle, vrátane hnuteľného majetku v stavbe umiestneného vo vlastníctve mesta Košice do správy prísp. org. K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
47. ZIP 562,73 KB Zverenie nehnuteľností v k.ú. Skladná - pozemkov a stavieb Kulturpark vrátane hnuteľného majetku v stavbách umiestneného vo vlastníctve mesta Košice do správy príspevkovej organizácii K 13 – Košické kultúrne centrá PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
48. ZIP 566,33 KB Zverenie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice v k.ú. Nové Ťahanovce v lokalite Juhoslovanskej ulice do správy MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
49. ZIP 262,22 KB Zverenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v rámci areálu ZOO Košice do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrade Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
50. ZIP 888,21 KB Zámena pozemkov v k.ú. Poľov medzi mestom Košice a Urbariátom Poľov, pozemkovým spoločenstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
51. ZIP 855,1 KB Zámena pozemkov v k.ú. Sokoľ medzi mestom Košice a M. K. z dôvodu hodného osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
52. ZIP 1017,73 KB Zámena pozemkov v k.ú. Košická Nová Ves medzi mestom Košice a spoločnosťou NES-PAN
53. ZIP 262,13 KB Zmena Nájomnej zmluvy č. 2011002472 na zmluvu o zverení majetku mesta do správy pre MČ Košice – Sídlisko KVP PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
54. ZIP 935,07 KB Prenájom pozemku a haly v Jazdeckom areáli v k.ú. Terasa Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
55. ZIP 418,5 KB Odplatný prevod Súsošia Immaculaty na Hlavnej ulici v Košiciach od MČ Košice – Staré Mesto do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
56. ZIP 886,97 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. P. G. a manželku E.G. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
57. ZIP 86,36 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavebnej časti – SO 12 Komunikácia (chodník), pri borovicovom háji, Popradská ul. od firmy TITUS – Popradská, s.r.o., ul. Popradská 64 F, Košice do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
58. ZIP 885,85 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre O. K. a manželku A. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
59. ZIP 1,13 MB Prevod nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Jazero do podielového spoluvlastníctva pre manželov H. v podiele 79/100 k celku a A. M. v podiele 21/100 k celku PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
60. ZIP 86,87 KB Bezodplatný prevod stavebnej časti objektu SO 02 – obslužné komunikácie, zrealizovanej v rámci Technickej infraštruktúry pre IBV Vyšný Lorinčík, ako aj pozemok pod stav. časťou vo vlast. spoločnosti Bethesda, s.r.o., do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
61. ZIP 86,15 KB Bezodplatný prevod stavebnej časti – chodníka, vyhotoveného v rámci prestavby polyfunkčnej budovy na Hviezdoslavovej ul. č. 6 v Košiciach od spoločnosti VERUM, s r.o. Košice do vlastníctva mesta Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
62. ZIP 257,27 KB Odplatný prevod dokončenej investície Verejného osvetlenia ulíc Polárna a Rovníková, od MČ Košice – Nad jazerom do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- € PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
63. ZIP 258,13 KB Odplatný prevod stav. časti objektu SO 201– 01 komunikácia MZ 8,5/40 (B2) zrealizovanej v rámci obyt. súboru Heringeš – 1. etapa a obyt. súboru Panoráma Heringeš za kúpnu cenu 1,- €, ako aj pozemky pod stavebnou časťou za kúpnu cenu 0,01 € za m2... PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
64. ZIP 258 KB Odplat. prevod stav. častí objektov SO 101-02 a SO 101-02 b komunikácie a spev. plochy zrealizovaných v rámci obyt. súboru PANORÁMA – obyt. súbor, II. A a II. B etapa za kúp. cenu 1,- €, ako aj pozemky pod stav. časťami za kúp. cenu 0,01 €/m2... PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
65. ZIP 258,21 KB Odplatný prevod stav. častí objektov SO 101-01 komunikácie a spevnené plochy a SO 102-01 chodníky zrealizovaných v rámci obyt. súboru Panoráma Heringeš za kúp. cenu 1,- €, ako aj pozemky pod stav. časťami za kúp. cenu 0,01 € za m2 ... PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
66. ZIP 798,51 KB Prevod nehnuteľnosti v k.ú. Stredné mesto pre Ing. Ľ. A. a manželku Ľ., rod. N. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
67. ZIP 986 KB Prevod pozemkov v k.ú. Barca pre Starý mlyn, s. r.o., Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
68. ZIP 757,04 KB Prevod pozemkov v k.ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o., Košice PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
69. ZIP 816,15 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k.ú. Košické Hámre pre Š. L. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
70. ZIP 788,82 KB Prevod pozemkov v k.ú. Luník pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
71. ZIP 593,03 KB Spôsob prevodu nehnuteľností v k. ú. Terasa dobrovoľnou dražbou PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
72. ZIP 739,71 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Letná v lokalite Alvinczyho ul. formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
73. ZIP 1,34 MB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k.ú. Jazero v lokalite Baltická ul. formou priameho predaja PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
74. ZIP 148,78 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k.ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
75. ZIP 365,85 KB Priamy predaj časti pozemkov v k.ú. Šaca pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
76. ZIP 625,91 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Huštáky pre MUDr. M. K. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
77. ZIP 507,73 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Huštáky pre O. I. a MVDr. M. I. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
78. ZIP 247,53 KB Priamy predaj časti pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. S. S. a Mgr. J. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
79. ZIP 568,99 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Huštáky pre A. Č. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
80. ZIP 1,23 MB Priamy predaj pozemkov v k.ú. Krásna pre Ing. M. H. a manželku MUDr. L. H., rod. B. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
81. ZIP 1,1 MB Priamy predaj pozemku v k.ú. Krásna pre MUDr. A. M. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
82. ZIP 1,03 MB Priamy predaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. L. S. a S. S. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
83. ZIP 1,07 MB Priamy predaj pozemku v k.ú. Pereš pre J. O. a H. O. PREDKLADÁ: p. Jakubov, námestník primátora
84. ZIP 346,14 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 400 zo dňa 17.9.2012 - predaj nebytového priestoru v POV na ul. Budapeštianska č. 26 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
85. ZIP 1,28 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu B. K. na ul. Podtatranského č. 2 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
86. ZIP 1,37 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis v dome na ul. Miškovecká č. 8 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
87. ZIP 1,37 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bc. V. Ľ. – DZIRO na ul. Stará baštová č. 6 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
88. ZIP 1,19 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Z. O. na ul. Hlinkova č. 11 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
89. ZIP 1,24 MB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu J. M. na ul. Čapajevova č. 5 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
90. ZIP 702,22 KB Predaj spoluvlastníckeho podielu budovy predsadenej občianskej vybavenosti a nebytového priestoru v dome na ul. Budapeštianska 10, 12 pre nájomcu KESTÍNA, s.r.o. PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
91. ZIP 1,25 MB Predaj nebytového priestoru pre vlastníka bytu v dome M. B. na ul. Alžbetina č. 16 PREDKLADÁ: p. Lenártová, námestník primátora
92. --- Interpelácie poslancov MZ
93. --- Dopyty poslancov MZ
94. --- Rôzne
95. --- Záver