Prejsť na obsah

Uznesenia: 202 - 257

Pokračovanie IX. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 03.10.2019

UZNESENIE: 223

Názov:
Návrh na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“, resp. „Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja“
Dokument:

Ostatné

202. PDF 187,08 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
203. PDF 191,17 KB Zmeny VZN mesta Košice č.104 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.01.2020
204. PDF 189,67 KB VZN mesta Košice o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020
205. PDF 198,17 KB Kompenzácia finančných dopadov úpravy úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov
206. PDF 192,07 KB VZN mesta Košice o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanie (Nariadenie o úhradách za sociálne služby)
207. PDF 196,95 KB VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach
208. PDF 193,91 KB VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach
209. PDF 190,33 KB Návrh Koncepcie rozvoja informačných technológií mesta Košice
210. PDF 195,01 KB Predloženie žiadosti o NFP v projekte Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
211. PDF 82,21 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvýšenie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s
212. PDF 74,41 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Prerokovanie protestu prokurátora a návrh na zrušenie VZN mesta Košice č. 191, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny „Košice – Pod Bankovom““
213. PDF 74,52 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 03 - vyhotovenie regulačného listu Malinovského kasárne
214. PDF 74,69 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 04 - návrh na podrobnejšiu špecifikáciu výpočtu koeficientu zelene - textová časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice
215. PDF 74,64 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 05 - návrh na reguláciu zriaďovania parkovacích miest - textová časť Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice
216. PDF 74,45 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 08 - lokalita Europark Barca
217. PDF 74,4 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 09 - lokalita Jantárová
218. PDF 74,44 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 14 - lokalita Golianova/Slanecká
219. PDF 74,42 KB Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2020 - návrh č. 01, 02, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 15 a 16
220. PDF 80,97 KB Zvýšenie základného imania v spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.
221. PDF 74,1 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2018 neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o.
222. PDF 73,9 KB Informácia o projekte „Európske hlavné zelené mesto“
224. PDF 149,32 KB Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Primátorský punč 2019“ a ustanovenie jej podmienok
225. PDF 118,1 KB Posun hranice výšky dôchodku pre priznanie účelového finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
226. PDF 81,75 KB Predĺženie zmluvy o nájme na dobu určitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Dobrá škola n. o., Dneperská 1, Košice
227. PDF 81,69 KB Prenájom nehnuteľností na dobu určitú 10 rokov v objekte zrušenej ZŠ, Park mládeže 5, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
228. PDF 81,95 KB Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu Školský športový klub TYDAM Košice
229. PDF 82,02 KB Prenájom veľkej telocvične v objekte ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. Košice
230. PDF 74,55 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
231. ZIP 1,91 MB Zverenie majetku mesta Košice - pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium do správy príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
232. PDF 75,57 KB Zverenie stavieb vo vlastníctve mesta Košice - „Zeleň Baltická, Kaspická, Bukovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Užhorodská, Krakovská, Miškovecká, mobiliár, exteriérové športové prvky – EÚ fondy“, „Zeleň Nám. L. Novomeského,
233. PDF 74,76 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice „Verejné osvetlenie Borievková ul.“ v k. ú. Nižná Úvrať do správy MČ Košice – Vyšné Opátske
234. PDF 74,65 KB Zverenie pozemku E KN parc. č. 735/503 v k. ú. Košická Nová Ves pod miestnou komunikáciou Vínová do správy MČ Košice – Košická Nová Ves
235. PDF 84,93 KB Kúpa pozemku C KN parc č. 4304/11 v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice
236. PDF 353,99 KB Kúpa 26 pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite „Borovicový háj“ do vlastníctva mesta Košice
237. PDF 75,05 KB Priamy predaj časti pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Tomáša Porhajaša, M.A. a manželku Mgr. Danielu Porhajašovú
238. PDF 74,51 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Myslava na ulici Pod horou pre Bartolomeja Kolibára
239. PDF 74,59 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov pre Vladimíra Kvetka
240. PDF 74,82 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Krásna pre Jozefa Pachingera a manželku Jolanu Pachingerovú
241. PDF 74,61 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Milana Herziga a Ing. Janu Herzigovú
242. PDF 74,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre Ladislava Dojčáka a Máriu Dojčákovú
243. PDF 74,43 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca pre Emíliu Ondrejčovú
244. PDF 74,42 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Mgr. Evu Čajkovú
245. PDF 74,43 KB Prevod pozemku v k. ú. Letná pre MUDr. Dagmar Kováčikovú
246. PDF 75,22 KB Prevod pozemkov v k. ú. Šaca pre Pavla Rešteia a Lýdiu Rešteiovú
247. PDF 74,93 KB Prevod pozemku pod stavbami, vrátane priľahlého pozemku v k. ú. Ťahanovce pre Petra Červenáka a Ing. Irinu Červenákovú Adamenkovú
248. PDF 74,36 KB Personálne otázky v Komisii cirkví pri MZ v Košiciach
249. PDF 74,02 KB Personálne otázky v spol. KOSIT, a.s. – vzdanie sa funkcie predsedu dozornej rady
250. PDF 81,83 KB Personálne otázky v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach
251. PDF 74,33 KB Personálne otázky v Komisii kultúry pri MZ v Košiciach
252. PDF 74,34 KB Personálne otázky v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
253. PDF 81,82 KB Personálne otázky v Komisii športu a aktívneho oddychu pri MZ v Košiciach
254. PDF 81,77 KB Personálne otázky v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
255. PDF 81,93 KB Personálne otázky v Komisii životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia pri MZ v Košiciach
256. PDF 74,11 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zmena členov v orgánoch Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“
257. PDF 74,23 KB Zmena členov v orgánoch v DPMK, a.s.