Uznesenia: 15 - 16

II. (mimoriadne) zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 31.01.2019

UZNESENIE: 16

Názov:
Zmena VZN mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
Dokument:
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 157

Ostatné