Prejsť na obsah

Uznesenia: 149 - 169

Pokračovanie VII. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 04.07.2019

UZNESENIE: 150

Názov:
Doplnenie zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice
Dokument:

Ostatné

149. PDF 191,22 KB Zámer – zverenie pohrebísk Verejný cintorín a Krematórium príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene v Košiciach
151. PDF 268,22 KB Zverenie umeleckých diel do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
152. PDF 189,74 KB Prechod zariadení opatrovateľskej služby zo zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí do pôsobnosti mesta Košice ako organizačné súčasti Strediska sociálnej pomoci – harmonogram prípravy prechodu
153. PDF 202 KB Prenájom malej telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10 v Košiciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, Košice
154. PDF 195,79 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v rade školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
155. PDF 198,79 KB Uzatvorenie dodatku k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na prevod pozemkov v k. ú. Krásna dotknutých stavbou R2 Šaca – Košické Oľšany medzi Mestom Košice a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.
156. PDF 195,67 KB Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – umiestnenie stĺpa verejného osvetlenia a chodníka okolo Pamätníka obetiam židovského holokaustu v k. ú. Terasa
157. PDF 199,8 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníka popri rieke Hornád v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
158. PDF 202,62 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komplexnej obnovy dopravného ihriska s oplotením na Zupkovej ulici v k. ú. Furča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
159. PDF 196,3 KB Prenájom časti pozemku pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie komunikačného prepojenia Krosnianskej ulice a ulice Sv. rodiny novým chodníkom
160. PDF 198,78 KB Zverenie pozemkov registra C KN parc. č. 5303, 5304, 5305 a 5306 v k. ú. Krásna do správy Mestskej časti Košice – Krásna
161. PDF 198,06 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Komenského“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice
162. PDF 202,75 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulice Moyzesova, Poštová, Šrobárova, Dr. Kostlivého, Dominikánske námestie Košice“, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločno
163. PDF 214,1 KB Spôsob prevodu pozemkov v k. ú. Šaca na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
164. PDF 189,16 KB Spôsob prevodu pozemku v k. ú. Furča dobrovoľnou dražbou
165. PDF 188,34 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Poľov
166. PDF 196,31 KB Prevod pozemkov v k. ú. Vyšné Opátske na Ing. Mateja Baláža a manželku Júliu Balážovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
167. PDF 194,97 KB Prevod pozemku v k. ú. Vyšné Opátske na Mgr. Petra Kuzmiaka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
168. PDF 193,86 KB Prevod pozemku v k. ú. Poľov pre Gabrielu Piroškovú a Dušana Pirošku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
169. PDF 301,73 KB Prevod pozemku v k. ú. Poľov pre Jarmilu Kolesárovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa