Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 532 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 479 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 224 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
Napriek celosvetovej hospodárskej kríze a negatívnym dopadom na cestovný ruch sa Mesto Košice snaží svojimi marketingovými aktivitami zmierniť pokles záujmu turistov o návštevu nášho mesta.
Koncepcia oddelenia marketingu a komunikácie vznikla na základe súčasnej potreby prezentácie mesta a informovaní širokej verejnosti o aktivitách mesta, čo zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní samosprávnych úloh a pri získavaní zdrojov, potrebných pre rozvoj mesta.
MISSION STATEMENT : ECOC – the way to international cultural profile of our city / EHMK – cesta k zvýšeniu medzinárodného kultúrneho profilu mesta Košice / Motto : City in motion / mesto v pohybe / Slogan : The City of Košice - the gate of culture to the east / Mesto Košice – brána kultúry na východ / Logo : grafické znázornenie niektorého symbolu mesta
Regionálny význam mesta Košice, prílev zahraničných investícií, umiestnenie regionálnych zastupiteľstiev a rozvoj malého a stredného podnikania predurčuje vznik nových obchodných a administratívnych priestorov, pre ktoré je nevyhnutné vytvoriť územné a priestorové rezervy. Za týmto účelom je potrebné pripraviť zmenu doteraz platného regulačného plánu: „Obvodové centrum Košice – Terasa, Regulačný plán – aktualizácia 1999“. Tento plán uprednostňuje na území tzv. „asanačného pásma“ obytnú funkciu.
V katastrálnom území Huštáky,ulica Žriedlová, na parcele 4123/2-3 stál v nedávnej minulosti evanjelický cintorín, na ktorom je pochovaných 300 osobností Košíc. Táto plocha je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 3677/0 ako nehnuteľná kultúrna pamiatka.
Víťazstvo primátora Františka Knapíka v komunálnych voľbách 2.decembra 2006 bolo víťazstvom silnej predstavy o Košiciach ako meste na ceste k hospodárskemu úspechu a silnej identity občana so svojím mestom. Tieto základné myšlienky sú rozpracované do konkrétnej podoby vo volebnom programe Via Cassovia - košická cesta k úspechu.

Projekty

03.01.2007 |
V súčasnej dobe mesto pripravuje verejnú súťaž na logo mesta. Súťaž bude prebiehať začiatkom roku 2007. Novým logom mesto vytvorí svoj nový imidž a môže začať aj proces identity corporation t.z. novej osobitosti právnickej osoby Mesto Košice.
Referát marketingu a komunikácie začal svoju činnosť 1. júla 2006. Čo sme v čase od 1.7 do 31.12.2006 vykonali ?
Koncepcia marketingu a komunikácie vznikla na základe súčasnej potreby prezentácie mesta a informovaní širokej verejnosti o aktivitách mesta, čo zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní samosprávnych úloh a pri získavaní zdrojov, potrebných pre rozvoj mesta. Samotný základný dokument mesta – PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) konštatuje potrebu implementácie marketingu do štruktúry mesta.