Prejsť na obsah

Uznesenia: 24 - 57

III. rokovanie

Zasadnutie

Názov: III. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 27.02.2003

UZNESENIE: 25

Názov:
Informácia o činnosti primátora mesta

Ostatné

24. PDF 38,76 KB Informácia o plnení uznesení MZ
26. PDF 37,68 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
27. PDF 37,8 KB Správa náčelníka Mestskej polície v Košiciach
28. PDF 37,53 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
29. PDF 37,72 KB Správa o plnení ozdravného režimu
30. PDF 39,69 KB Doplnenie komisií Mestského zastupiteľstva v Košiciach
31. --- Rozpočet Mesta Košice na rok 2003 - výkon pozastavený
32. PDF 38,39 KB VZN mesta Košice "O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu"
33. --- Záväzné pravidlá pre zloženie komisií - výkon pozastavený
34. PDF 39,75 KB Pravidlá prenajímania majetku v školských zariadeniach
35. PDF 38,37 KB Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení
36. PDF 39,07 KB Správa o stave pripravenosti zriadenia priemyselného parku - Košice (Pereš - letisko)
37. PDF 38,92 KB Rámcová náplň komisie pre bytové a nebytové priestory Mestského zastupiteľstva v Košiciach
38. PDF 56,54 KB Zverenie majetku Mesta Košice do správy rozpočtovej organizácie - Domov dôchodcov, Garbiarska č. 4, Košice
39. PDF 56,39 KB Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
40. PDF 56 KB Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy MČ Košice - Sever
41. PDF 55,99 KB Odňatie zvereného majetku Mesta Košice zo správy MČ Košice - Západ
42. PDF 56,59 KB Prenájom majetku mesta pre Arcidiecéznu charitu Košice - Projekt Krízové stredisko
43. PDF 37,99 KB Zmena uznesenia MZ č. 1081 zo dňa 21.11.2002
44. PDF 38,04 KB Cena mesta Košice
45. PDF 39,46 KB Zmluvné prevody majetku mesta v užívaní fyzických a právnických osôb
46. PDF 38,11 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre MVDr. Jozefa Marcaníka a manželku Bertu
47. PDF 37,95 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Čermeľ pre Eschwig Hajts Kornela
48. PDF 38,04 KB Prevod vlastníctva nebytových priestorov a časti pozemku v k.ú. Huštáky pre firmu KAME - SLOVAKIA GROUP, a.s.
49. PDF 38,04 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Myslava pre Viktora Šmelka
50. PDF 37,89 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košice - Pereš
51. PDF 37,88 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Severné mesto pre MUDr. Petra Kavuľu
52. PDF 56,13 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre členov záhradkárskej osady "STROJÁR"
53. PDF 37,94 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Štefana Merjavého
54. PDF 37,84 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Imricha Szaniszla
55. PDF 37,93 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Šaca pre Gejzu Zamba
56. PDF 37,78 KB Zmena uznesenia MZ č. 805 zo dňa 20.12.2001
57. PDF 37,96 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a časti pozemku pre JUDr. Dianu Solčányovú