Uznesenia: 1194 - 1215

XXV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 26.10.2006

UZNESENIE: 1198

Názov:
Správa náčelníka Mestskej polície Košice

Ostatné

1194. RTF 8,89 KB Informácia o plnení uznesení MZ
1195. RTF 9,49 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
1196. RTF 9,06 KB Odmena pre primátora mesta Košice
1197. RTF 18,73 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
1199. RTF 8,74 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
1200. RTF 9,83 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č.72 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice
1201. RTF 10,08 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Barca
1202. RTF 9,94 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Vyšné Opátske
1203. RTF 10,47 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Lorinčík
1204. RTF 9,23 KB Zmena Štatútu mesta Košice
1205. RTF 13,58 KB Zmeny a doplnky Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice - lokalita Stred
1206. RTF 22,49 KB Prevádzkové poriadky cintorínov celomestského významu
1207. RTF 10,31 KB Zmena uznesenia MZ č. 968/2006 o rozpočte Mesta Košice na r. 2006
1208. RTF 9,48 KB Vecný dar novonarodeným trojčatám Kovaľovým
1209. RTF 9,27 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 552/2001 k stanoveniu ceny pri odpredaji nebytových priestorov
1210. RTF 10,8 KB Zabezpečenie zimnej údržby pre sezónu v roku 2006 – 2007
1211. RTF 10,31 KB Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Skladná na Fejovej ul. 5 v Košiciach formou obchodnej verejnej súťaže
1212. RTF 15,97 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
1213. RTF 11,49 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
1214. RTF 14,36 KB Zmena uznesenia MZ č. 1163 z 7.9.2006 o zámene pozemkov v k.ú. Huštáky a zmena uznesenia MZ č. 903 z 10.11.2005 o kúpe nehnuteľností v k.ú. Barca
1215. RTF 9,18 KB Prerušenie XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach