Prejsť na obsah

Uznesenia: 1194 - 1215

XXV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 26.10.2006

UZNESENIE: 1201

Názov:
VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Barca
PRE VZN alebo ZMENY VZN: 82

Ostatné

1194. RTF 8,89 KB Informácia o plnení uznesení MZ
1195. RTF 9,49 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
1196. RTF 9,06 KB Odmena pre primátora mesta Košice
1197. RTF 18,73 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
1198. RTF 9,85 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice
1199. RTF 8,74 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
1200. RTF 9,83 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č.72 o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta Košice
1202. RTF 9,94 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Vyšné Opátske
1203. RTF 10,47 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke mestskej časti Košice - Lorinčík
1204. RTF 9,23 KB Zmena Štatútu mesta Košice
1205. RTF 13,58 KB Zmeny a doplnky Regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice - lokalita Stred
1206. RTF 22,49 KB Prevádzkové poriadky cintorínov celomestského významu
1207. RTF 10,31 KB Zmena uznesenia MZ č. 968/2006 o rozpočte Mesta Košice na r. 2006
1208. RTF 9,48 KB Vecný dar novonarodeným trojčatám Kovaľovým
1209. RTF 9,27 KB Doplnenie uznesenia MZ č. 552/2001 k stanoveniu ceny pri odpredaji nebytových priestorov
1210. RTF 10,8 KB Zabezpečenie zimnej údržby pre sezónu v roku 2006 – 2007
1211. RTF 10,31 KB Odpredaj budovy a pozemku v k.ú. Skladná na Fejovej ul. 5 v Košiciach formou obchodnej verejnej súťaže
1212. RTF 15,97 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
1213. RTF 11,49 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Stredné mesto formou obchodnej verejnej súťaže
1214. RTF 14,36 KB Zmena uznesenia MZ č. 1163 z 7.9.2006 o zámene pozemkov v k.ú. Huštáky a zmena uznesenia MZ č. 903 z 10.11.2005 o kúpe nehnuteľností v k.ú. Barca
1215. RTF 9,18 KB Prerušenie XXV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach