Prejsť na obsah

Uznesenia: 969 - 1011

XVIII. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 11.12.2017

UZNESENIE: 995

Názov:
Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Terasa na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
Dokument:

Ostatné

969. PDF 188,56 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XVII. zasadnutí MZ dňa 18.09.2017
970. PDF 186,63 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Harmonogram riešenia statickej dopravy a vybudovanie parkovacieho systému spoločnosťou EEI, s.r.o.“
971. PDF 190,36 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
972. PDF 183,6 KB Zámena pozemkov medzi mestom Košice a spol. TEMPUS IMMO, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
973. PDF 190,9 KB Borovicový háj – informácia o aktuálnom stave
974. ZIP 2,63 MB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2018 – 2020
975. PDF 191,68 KB Dohoda o splátkach
976. PDF 195,29 KB Územný plán zóny Košice – Pod Bankovom
977. PDF 188,56 KB VZN mesta Košice Určenie názvu ulice „Ulica Alexandra Dubčeka“
978. PDF 190,01 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam
979. PDF 190,86 KB Zmena v zložení orgánov neziskových organizácií, v ktorých je mesto Košice zakladateľ
980. PDF 194,44 KB Zmena členov dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
981. PDF 191,84 KB Schválenie zástupcu Mesta Košice do funkcie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti Košická Futbalová Aréna a. s.
982. PDF 187,01 KB Personálne zmeny v Komisii školstva, športu a mládeže pri MZ v Košiciach
983. PDF 195,47 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, prioritnej osi 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na živ. prostredie a špec. cieľa 4.3.1. pre projekt: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice“
984. PDF 196,84 KB Príprava a predloženie žiadosti o NFP v rámci cezhran. programu Interreg Stredná Európa, Programová priorita 1 Spolupráca na inováciách, aby sa stredná Európa stala konkurencieschopnejšia, Špecifický cieľ programu 1.2 Zlepšiť zručnosti a podnikateľské kom
985. PDF 199,19 KB Schválenie spolufinancovania projektov zákl. škôl v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Oper. programu Ľudské zdroje na základe výzvy zameranej na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s názvom „V základnej škole úspešnejší“
986. PDF 193,25 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Informatívna správa vo veci plánovanej výstavby na pozemku v k. ú. Grunt priamo susediacej s kláštorom KARMEL v Košiciach“
987. PDF 195,01 KB Prenájom nebytových priestorov a pozemku priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte a areáli zrušenej MŠ Krosnianska 6 v Košiciach pre nájomcu Súkromná materská škola Krosnianska 6, Košice
988. PDF 197,66 KB Prenájom veľkej telocvične priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte ZŠ Krosnianska 2, Košice pre nájomcu – Futb. klub Koš. Nová Ves, Agátova 1, Košice
989. PDF 201,1 KB Prenájom veľkej telocvične priam. nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zret. v objekte ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach pre nájomcu ŠBK GALAXY Košice, Floriánska 1362/7, Košice
990. PDF 192,08 KB Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
991. PDF 195,11 KB Podnájom časti územia Košického hradu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre o. z. Castellum Cassovia
992. PDF 199,23 KB Podnájom hádzanárskej haly (Multihaly) Alejová 2 v Košiciach o. z. KOŠICE CROWS za 50,- Eur bez DPH mesačne na dobu určitú 20 rokov z dôvodov hod. os. zret.
993. PDF 196,08 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Krásna z dôvodu hodného osobitného zreteľa
994. PDF 198,54 KB Uplatnenie predkup. práva na parc. č. 2037/2, 2037/17, 2037/18 v k. ú. Huštáky - ponuka od spol. FLORIÁNSKA ROYAL s.r.o. (predtým J&P&J Slovakia s.r.o.) a žiadosť o jeho zrušenie
996. PDF 189,72 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
997. PDF 192,01 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Baška pre Ing. Mariána Jurečku a PhDr. Beátu Jurečkovú, rod. Bakovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
998. PDF 198,66 KB Prevod nehnuteľností medzi mestom Košice a Technickou univerzitou v Košiciach z dôvodov hod. osobitného zreteľa, formou zámeny s fin. vyrovnaním
999. PDF 192,12 KB Prevod pozemku v k. ú. Baška pre Róberta Pomietla z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1000. PDF 193,54 KB Prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v k. ú. Jazero pre spoločnosť LABAŠ s.r.o.
1001. PDF 198,04 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Severné Mesto medzi mestom Košice a Technickou univerzitou v Košiciach z dôvodov hod. os. zret., formou zámeny bez fin. vyrovnania
1002. PDF 202,92 KB Odplatný prevod majetku vo vlastníctve Miestneho podniku služieb, s.r.o. Košice v likvidácii do vlast. mesta Košice za účelom zabezp. prevádzky kúpaliska Triton
1003. PDF 190,79 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Tatianu Olšakovskú
1004. PDF 188,49 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. Michala Haverlu
1005. PDF 193,68 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť R-STANA s.r.o.
1006. PDF 194,88 KB Zámena častí pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves so Samuelom Laudárom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1007. PDF 193,77 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 233 zo dňa 21.09.2015 a zverenie pozemku v k. ú. Stredné Mesto do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1008. PDF 195,9 KB Predaj nebytového priestoru (garáž) pre nájomcu Štefana Romana v dome na ul. Železiarenská č. 37
1009. PDF 193,17 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slavku Ružičkovú - Fly HOUSE v dome na ul. Fejova č. 5
1010. PDF 193,45 KB Predaj spoluvlast. podielu na pozemku, parc. č. 3790/7 v k. ú. Huštáky k priestoru č. 4 – NP 4 v nehnuteľnosti na ul. Novomeského č. 11 pre vlastníka PhDr. Pavla Kačmára, CSc.
1011. PDF 186,42 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVII. zasadnutia MZ