Prejsť na obsah

Uznesenia: 80 - 131

III. rokovanie

Zasadnutie

Názov: III. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 27.04.2015

UZNESENIE: 87

Názov:
Vzdanie sa funkcie konateľa obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Ostatné

80. RTF 55,05 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
81. RTF 40,92 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na II. rokovaní MZ dňa 09.02.2015
82. RTF 35,63 KB Ústna informácia o podaní petície za odstránenie osady „Mašličkovo“
83. RTF 38,2 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 3 „Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN č.44 Pravidlá prenajímania malometráž. bytov pre dôchodcov
84. RTF 37,01 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 5 „Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014“
85. RTF 37,09 KB Prerušene rokovania MZ o bode č. 6 „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 - č. 95, 96, 97, 98 a 99“
86. RTF 41,5 KB Doplnenie členov dozornej rady v neziskovej organizácii Perly Gotickej cesty n. o., Hlavná 26, Košice
88. RTF 42,79 KB Vstup mesta Košice do združenia CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s., so sídlom Líšeňská 33a, 636 00 Brno
89. RTF 39,68 KB Podanie žiadosti o dotáciu na vytvorenie Komunitného centra v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR, číslo USVRK-OKA-2015/000967
90. RTF 37,61 KB Koncepcia rozvoja športu v Košiciach na roky 2015 – 2020
91. RTF 214,01 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2015
92. RTF 654,88 KB Doplnenie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
93. RTF 35,88 KB Ústna informácia k situácii v Bytovom podniku mesta Košice, s.r.o.
94. RTF 41,11 KB Prenechanie škol. majetku vo vlastníctve mesta Košice do nájmu ako dôvod hodný osob. zreteľa pre žiadateľa ŠK Keido Košice na ZŠ s MŠ Želiarska 4, KE
95. RTF 51,87 KB Prenájom nebytových priestorov a pozemku v objekte zruš. ZŠ Galaktická 9, Košice pre obč. združenie TVOJA ŠANCA Košice z dôvodu hodného os. zreteľa
96. RTF 41,39 KB Prenechanie škol.majetku vo vlast. mesta Košice do nájmu ako dôvod hod.os.zreteľa pre žiadateľa Gréckokat. eparchia Košice na zruš. ZŠ Juhoslovanská 2
97. RTF 40,14 KB Prenájom priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. MŠ Jegorovovo nám. č.5, Košice pre nájomcu Súkromná pedagog a soc. akadémia
98. RTF 62,25 KB Prenájom telocvične na ZŠ Janigova 2, Košice a prenájom priestorov v objekte ZŠ Starozagorská 8, Košice a MŠ na ulici Hemerkova 26, Za priekopou 57...
99. RTF 37,47 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta - viacúčelového ihriska do správy ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
100. RTF 44,08 KB Prenájom časti pozemku pre žiadateľa Košický seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za účelom realizácie ihrísk ...
101. RTF 50,37 KB Zverenie nehnuteľností – budovy č. súpisné 47 a pozemkov parc. č. 457, 458 a 459/2, k. ú. Barca do správy MČ Košice – Barca
102. RTF 38,53 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom
103. RTF 38,23 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – miestnych komunikácií pre IBV Vyšný Lorinčík do správy MČ Košice – Lorinčík
104. RTF 55,41 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta – pozemkov pod miestnymi komunikáciami do správy MČ Košice – Krásna
105. ZIP 25,85 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy prísp. organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach – Dodatok č.1 k zmluve č.2013002119 zo dňa 30.09.2013...
106. ZIP 20,08 KB Zriadenie vec.bremena pre horúcovod.rozvody zrealiz. v rámci stavby „Náhrada parného systému CZT horúcovodným“ pre zásobovanie teplom sídl.Nad jazerom
107. RTF 57,81 KB Prenájom nehnuteľností – objektov Bufet Kamzík a Bufet Čierny vlk s prísluš. pozemkami v areáli Zoolog. záhrady Košice pre spoločnosť A.P.S. s.r.o. ..
108. RTF 94,88 KB Podnájom nebyt. priestorov v odovzdávacích (výmenníkových) staniciach v MČ Košice - Nad jazerom na dobu určitú na 20 rokov realizovaný formou OVS...
109. RTF 42,66 KB Rozšírenie účelu nájmu pozemkov Košickej detskej historickej železnice pre OZ Detská železnica Košice
110. RTF 38,06 KB Prevod 1/5 spoluvlastníckeho podielu Mesta Košice na nehnuteľnosti – pozemok parcela č. 689/3, k. ú. Ťahanovce podielovým spoluvlastníkom ...
111. RTF 44,41 KB Bezodplat. prevod dopr. stavby SO 07 – Cesty a spevnené plochy vybudovanej v rámci príjazd. komunikácie k objektu Zdravot. zariadenie – diag.centrum
112. RTF 37,95 KB Odplatný prevod dokončenej investície „rozšírenie parkovacích plôch na Rožňavskej ul. v Košiciach“ zrealizovanej v rámci dopr. stavieb za kúp.cenu 1 €
113. RTF 37,37 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Veľká Lodina formou priameho predaja
114. RTF 37,95 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa v lokalite Považská ul. formou priameho predaja
115. RTF 47,66 KB Prevod nehnuteľností formou zámeny medzi mestom Košice v k. ú. Terasa a Ing. Romanom Romancom v k. ú. Pereš z dôvodu hodného osobitného zreteľa
116. RTF 52,88 KB Prevod nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Kežmarskej č. 40
117. RTF 41,76 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Myslava pre Ing. Jána Kundera
118. RTF 41,01 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Milana Hrica a manželku Danu, rod. Bartkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
119. RTF 37,68 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Michala Siveca a Irenu Sivecovú
120. RTF 38,33 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ing. Jána Spišáka
121. RTF 39,42 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre JUDr. Petra Frajta a Ing. Petra Luczyho
122. RTF 38,18 KB Priamy predaj nehnuteľnosti – budovy (bývalej kotolne) a pozemku vrátane prípojok v k. ú. Jazero na Azovskej ulici č. 1/A pre spoločnosť LEOLIL s.r.o.
123. RTF 39,66 KB Predaj spoluvlast. podielu budovy – predsadenej obč. vybavenosti z dôvodu hod.os.zreteľa pre nájomcu Júliusa Erdélyiho na ul. Budapeštianska č. 26, 28
124. RTF 40,01 KB Predaj voľného nebytového priestoru pre vlastníkov bytu č. 4 Františka Lacka a Annu Lackovú na ul. Alžbetina č. 32, 34
125. RTF 40 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Bc. Vladimír Ľoch – DZIRO v dome na ul. Jarná č. 21
126. RTF 38,4 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu A-Z ISZA s.r.o. na ul. Sokolovská č. 21
127. RTF 40,06 KB Predaj nebytových priestorov pre nájomcu MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. na ul. Stará baštová č. 4
128. RTF 38,54 KB Prerokovanie platu primátora mesta Košice
129. RTF 36,56 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ
130. RTF 41,19 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od II. rokovania MZ
131. RTF 86,65 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2014