Prejsť na obsah

Uznesenia: 105 - 148

VII. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: VII. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 19.06.2019

UZNESENIE: 148

Názov:
Personálne otázky v Majetkovej komisii MZ
Dokument:

Ostatné

105. PDF 186,89 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
106. PDF 193,88 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
107. PDF 190,43 KB Vypustenie bodu zo zverejneného programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
108. PDF 189,59 KB Schválenie zverejneného programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
109. PDF 186,81 KB Doplnenie bodu do programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
110. PDF 190 KB Doplnenie bodu do programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
111. PDF 187,54 KB Doplnenie bodu do programu VII. zasadnutia MZ v Košiciach
112. PDF 192,57 KB Východiská pre tvorbu koncepcie rozvoja DPMK, a.s. 2019 – 2023
113. PDF 196,28 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
114. PDF 191,01 KB Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice
115. PDF 191 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na VI. zasadnutí MZ dňa 11.04.2019
116. PDF 192,08 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Návrh na doplnenie Štatútu mesta Košice - § 17a, 18 a 129a“
117. PDF 193,79 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 173 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice
118. PDF 196,48 KB Informácia o výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom a mestskými časťami podľa VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta (Nariadenie o úhradách z
119. PDF 190,47 KB VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska „Urnový háj - Južný cintorín“
120. PDF 190,36 KB VZN mesta Košice Prevádzkový poriadok pohrebiska „Židovské pohrebisko“
121. PDF 190,39 KB VZN mesta Košice Podmienky poskytovania stravovania, bývania a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (nariadenie o starostlivosti v centre pre deti)
122. PDF 195,16 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku ZUŠ, jazykovým školám, MŠ a školským zariadeniam
123. PDF 196,74 KB Zmena VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov podľa finančného pásma určeného MŠVVaŠ SR
124. PDF 192,19 KB VZN mesta Košice o zriadení CVČ, Gemerská 2, Košice ako súčasť ZŠ, Gemerská 2, Košice
125. PDF 193,95 KB VZN mesta Košice o zriadení Jazykovej školy, Park Angelinum 8, Košice ako súčasť ZŠ, Park Angelinum 8, Košice
126. PDF 193,65 KB Memorandum o ďalšom postupe rokovaní o urovnaní medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o.
127. PDF 196,39 KB Zmeny a doplnenia Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
128. PDF 292,92 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2018
129. PDF 198,18 KB Použitie Rezervného fondu mesta Košice v rozpočtovom roku 2019
130. PDF 190,27 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení k 31.03.2019
131. ZIP 381,91 KB 4. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019
132. PDF 191,97 KB Informácia o zavedení poplatku za rozvoj s účinnosťou od 01.01.2020
133. PDF 197,48 KB Zadanie pre Územný plán zóny Košice – Šebastovce
134. PDF 194,81 KB NTC Košice, a.s. – informácia
135. PDF 193,2 KB Začatie procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice – lokalita Tlačiarne
136. PDF 206,14 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci IROP, Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených
137. PDF 193,03 KB Projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ – informácia
138. PDF 195,33 KB Predloženie informácie k projektu/stavbe KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
139. PDF 203,81 KB Zámena spoluvlastníckeho podielu Ing. Alexandra Harmathu na pozemkoch v k. ú. Jazero za pozemok vo vlastníctve mesta Košice v k. ú. Grunt, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod Slaneckou cestou
140. PDF 206,02 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Jazero a Furča so spoločnosťou INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
141. PDF 193,46 KB Informácia o projekte „Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice” (KEKLIB)
142. PDF 233,98 KB Informácia o Grantovom programe na rok 2019
143. PDF 191,19 KB Príprava strategických materiálov pre oblasť kultúry, kreatívneho priemyslu a súvisiacich odvetví
144. PDF 202,08 KB Poskytnutie dotácie podľa VZN mesta Košice č. 190 pre občianske združenia Srdce pre mačky, PSY ULICE, o. z. a Malá farma Košice
145. PDF 188,68 KB Prerušenie VII. zasadnutia MZ v Košiciach
146. PDF 193,13 KB Vstup mesta Košice do záujmového združenia právnických osôb Únia miest Slovenska
147. PDF 191,74 KB Organizačný poriadok Mestskej polície Košice