Prejsť na obsah

Uznesenia: 872 - 890

XIX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XIX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 27.10.2005

UZNESENIE: 879

Názov:
Správa o činnosti mestskej polície

Ostatné

872. RTF 9,28 KB Doplnenie Mestskej rady v Košiciach
873. RTF 11,06 KB Zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva v Košiciach
874. RTF 20,1 KB Informácia o plnení uznesení MZ
875. RTF 9,86 KB Informácia o činnosti primátora
876. RTF 9,76 KB Zastúpenie mesta v záujmovom združení právnických osôb TECHNICOM Košice
877. RTF 10,89 KB Postup mesta Košice pri zabezpečovaní vysielacieho času v lokálnej televízii
878. RTF 10,79 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra
880. RTF 11,84 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
881. RTF 16,65 KB Finančné krytie projektu mesta Košice „Uzavretie a rekultivácia starej environmentálnej záťaže skládky tuhého odpadu Košice-Myslava
882. RTF 10,69 KB Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice o určení názvu ulice „Na močidlách“
883. RTF 13,7 KB Zmeny a doplnky Pravidiel prenajímania majetku mesta v Košiciach
884. RTF 10,49 KB Koncepcia rozvoja športu mesta Košice
885. RTF 15,52 KB Informácia o Zásadách ochrany Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach
886. RTF 10,45 KB Vypísanie obchodnej verejnej súťaže na využitie asanačného pásma
887. RTF 10,25 KB Zabezpečenie zimnej údržby pre sezónu v roku 2005/2006
888. RTF 10,95 KB Správa o stave komunikačnej siete a potrebných dopravných stavbách v meste Košice
889. RTF 13,21 KB Informácia o činnosti Mestského futbalového klubu Košice, a. s.
890. RTF 11,04 KB Prerušenie XIX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach