Prejsť na obsah

Uznesenia: 626 - 703

XVII. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XVII. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 17.06.2013

UZNESENIE: 695

Názov:
Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre MVDr. Renátu Magicovú, Mgr. Agátu Rigovú a MUDr. Františka Riga

Ostatné

626. RTF 15,36 KB Informáciu primátora mesta o svojej činnosti od XVI. rokovania MZ
627. RTF 22,88 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
628. RTF 13,37 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XIV. rokovania MZ
629. RTF 14,29 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVI. rokovaní MZ v Košiciach dňa 15.04.2013
630. RTF 14,86 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc: Levická, Novobanská, Breznianska, Žarnovická, Topoľčianska, Púchovská, Tvrdošínska, Prievidzská a Fiľakovská
631. RTF 14,71 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Bielych albatrosov“
632. RTF 15,26 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Fatranská“
633. RTF 14,93 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Nad záhradami“
634. RTF 18,5 KB Úverové financovanie investičných projektov EHMK – Košice 2013
635. RTF 24,1 KB 1. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013
636. RTF 14,34 KB Správa nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky mesta Košice k 31.12.2012
637. RTF 31,75 KB Zmeny a doplnky č. 4 regulačného plánu Námestie osloboditeľov Košice
638. RTF 12,8 KB Zmeny a doplnenia Štatútu mesta Košice – plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi a plnenie úloh hospodárskej mobilizácie
639. RTF 14,24 KB Zmeny a doplnenie § 61 a § 62 Štatútu mesta Košice v oblasti sociálnych vecí
640. RTF 19,24 KB Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
641. RTF 15,93 KB Zmeny a doplnenia VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach...
642. RTF 18,9 KB Protest prokurátora a zrušenie VZN mesta Košice č. 32 pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice
643. RTF 20 KB Protest prokurátora a vypustenie § 11 VZN mesta Košice č. 42 o usmerňovaní ekon. a inej činnosti a o podmienkach povoľovania predaj. a prev. času...
644. RTF 14,25 KB Informácia o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností so 100 majetkovou účasťou Mesta Košice za rok 2012
645. RTF 22,86 KB Príprava projektu „Elektronizácia služieb mesta Košice“
646. RTF 15,09 KB Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum, Jegorovovo námestie č. 5, Košice
647. RTF 24,78 KB Rozšírenie predmetu podnikania (činnosti) obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
648. RTF 27,33 KB Úprava predmetu činnosti obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným
649. RTF 25,52 KB Delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
650. RTF 15,7 KB Prerokovanie platu primátora mesta Košice
651. RTF 13,78 KB Výročná správa Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. za rok 2012 o činnosti a hospodárení
652. RTF 13,89 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 1.3.2013 – 30.4.2013
653. RTF 13,91 KB Správa o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja za rok 2012 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR
654. RTF 11,78 KB Zmena zástupcu mesta Košice vo funkcii člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
655. RTF 14,37 KB Vystúpenie mesta Košice z Regionálneho poradenského a informačného centra Košice
656. RTF 12,35 KB Informácia o návrhoch na nové členenie mestských častí mesta Košice
657. RTF 16,26 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 29 „Koncepcia statickej dopravy v meste Košice – návrh spoločnosti EEI s.r.o. Bratislava“
658. RTF 14,01 KB Prenájom priestorov v objekte bývalej ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Spojená škola, Vojenská 13, Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
659. RTF 14,75 KB Prenájom priestorov v objekte bývalej MŠ Jegorovovo námestie č. 5, Košice pre nájomcu Košice 2013, n.o. ako dôvod hodný osobitého zreteľa
660. RTF 14,67 KB Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Gemerská 2, Košice pre nájomcu Rajo, a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa
661. RTF 14,22 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých stavbou IKD, Trať námestie Maratónu mieru - Staničné námestie
662. RTF 23,63 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia a údržby inž. sietí pre stavbu „Košice, ul. Baštová, Hradbová, Vrátna, Čajkovského, kabelizácia NN siete...
663. RTF 19,51 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na ul. Hrnčiarska Košice na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech VVS, a.s.
664. RTF 19,31 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia inž. sietí na ul. Palackého a ul. Bajzova Košice, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, v prospech VVS,a.s.
665. RTF 22,07 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia a údržby inž. sietí pre stavbu „Košice – rekonštrukcia vodovodu ul. Hrnčiarska, Podtatranského, Rumanová...
666. RTF 24,58 KB Zriadenie vec. bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, nachádzajúcich sa na území Mestskej časti Košice - Poľov v prospech VVS, a.s.
667. RTF 23,14 KB Zrušenie práva spätnej kúpy nehnuteľnosti - „Bývalej materskej škole a jasliach v Drocárovom parku č. 2“ vo vlastníctve MČ Košice – Sídlisko KVP...
668. RTF 17,07 KB Odplatný prevod dokon. investícií, zrekonštruovaných det. ihrísk v lokalitách Krosnianska 13-15 a Buzulucká 25 v Košiciach od MČ Košice – Darg.hr...
669. RTF 17,96 KB Zverenie nehnuteľnosti parcely registra KN-C č. 4422/3, katastrálne územie Jazero do správy MČ Košice – Nad jazerom
670. RTF 44,84 KB Zverenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v rámci areálu ZOO Košice do správy príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Košice
671. RTF 22,35 KB Odňatie pozemku zo správy MČ Košice - Staré mesto a následný prenájom častí pozemkov pre MČ za účelom realizácie verej. osvetlenia chodníka ...
672. RTF 17,26 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby vonkajšieho osvetlenia ihriska polostrova Amurská z dôvodov hodných osobit. zreteľa
673. RTF 17,56 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom výstavby verejného osvetlenia chodníkov Čingovská ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
674. RTF 16,92 KB Prenájom pozemkov pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom výstavby verej. osvetlenia parkoviska na Jenisejskej ul. z dôvodov hodných osobit. zreteľa
675. RTF 23,14 KB Prenájom pozemku pre MČ Košice – Nad Jazerom za účelom výstavby parkoviska na Bukoveckej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
676. RTF 22,45 KB Dlhodobý prenájom pozemkov v k. ú. Terasa formou obchodnej verejnej súťaže
677. ZIP 69,24 KB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc vrátane príslušenstva a pozemkov pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. ...
678. RTF 21,06 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre MČ Košice – Západ z dôvodu hodného osobitného zreteľa
679. RTF 29,47 KB Učenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Stredné mesto na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže
680. RTF 13,41 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Terasa priamym predajom
681. RTF 13,75 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k.ú. Južné mesto priamym predajom
682. RTF 15,7 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Ružín
683. RTF 14,83 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava
684. RTF 14,63 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
685. RTF 15,16 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Ťahanovce dobrovoľnou dražbou
686. RTF 17,07 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 307 zo dňa 23. apríla 2012 a následné určenie spôsobu predaja pozemku v k. ú. Pereš formou priameho predaja
687. RTF 20,57 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice v prospech VSD, a.s.
688. RTF 15,81 KB Prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Stredné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Szekeresa
689. RTF 16,26 KB Prevod nehnuteľností pozemkov v k. ú. Furča pre Jána Bihára do podielového spoluvlastníctva
690. RTF 14,92 KB Prevod pozemku zastavaného stavbou a priľahlej plochy v k.ú. Furča pre INZUKO s.r.o.
691. RTF 14,37 KB Zmena uznesenia č. 809 zo dňa 30.4.2009 o predaji nehnuteľnosti v k.ú. Terasa formou dobrovoľnej dražby
692. RTF 13,98 KB Priamy predaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Stanislava Andraščíka
693. RTF 13,75 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna pre Ing. Štefana Karaša a manželku Máriu Karašovú
694. RTF 17,09 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Ružín pre Ing. Dušana Kováča
696. RTF 14,82 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Mariána Alberta, Ing. Mateja Trebuľu, MUDr. Františka Sabola a MUDr. Alexandru Sabolovú ...
697. RTF 17,21 KB Prevod nehnuteľnosti byt. domu a pozemkov v k. ú. Luník na ulici Krčméryho 1 a 3 z dôvodu hodného osobit. zreteľa pre Saleziánov
698. RTF 14,48 KB Nakladanie s nebytovým priestorom č. 1 v dome na ul. Čapajevova č. 15 – zmena spoluvlastníckych podielov
699. RTF 16,44 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Rudolfa Maďorana – DORAN na ulici Čapajevova č. 15
700. RTF 16,62 KB Predaj nebytového priestoru – garáže pre nájomcu Jaroslava Lakatoša v dome na ulici Buzulucká č. 12
701. RTF 15,51 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Jána Sotáka na ul. Železiarenská č. 39
702. RTF 15,78 KB Predaj nebytových priestorov pre nájomcu Ing. Mária Besterciho na ulici Mäsiarska č. 41
703. RTF 12,63 KB Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v lokalite VŠA - plnenie uznesenia MZ č. 595 zo dňa 15.04.2013