Prejsť na obsah

Uznesenia: 37 - 71

IV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: IV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 19.04.2011

UZNESENIE: 62

Názov:
Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou zámeny pozemkov v k. ú. Barca a k. ú. Letná medzi mestom Košice a Slovnaftom, a.s.

Ostatné

37. RTF 12,36 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXVII. rokovania MZ
38. RTF 32,32 KB Zmena uznesení mestského zastupiteľstva
39. RTF 12,45 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ dňa 14.2.2011
40. RTF 11,74 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ
41. RTF 14,19 KB Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 626 zo dňa 30. - 31.10.2008
42. RTF 18,28 KB Organizačný poriadok Magistrátu mesta Košice
43. RTF 19,17 KB Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
44. RTF 35,06 KB Zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice
45. RTF 35,81 KB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2010
46. ZIP 125,6 KB Programový rozpočtu mesta Košice na roky 2011 – 2013
47. RTF 12,56 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 26.1. – 31.3.2011
48. RTF 23,11 KB Organizačný poriadok Mestskej polície Košice
49. RTF 26,03 KB Personálne zmeny v Mestskej rade v Košiciach
50. RTF 66,82 KB Personálne zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva
51. RTF 346,24 KB Členstvo v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
52. RTF 13,56 KB Doplnenie zriaďovacej listiny pre rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice
53. RTF 16,67 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ
54. RTF 12,62 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 8 o kontrole vykonávanej orgánmi mestskej samosprávy
55. RTF 16,41 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 44 – Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice
56. RTF 13,03 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 45 - Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice
57. RTF 13,62 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ...
58. ZIP 769,36 KB Zoznam chránených hrobov osobností mesta Košice
59. RTF 13,68 KB Komplexná informácia o pripravenosti mesta na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Košice 2011
60. RTF 15,48 KB Predaj skleníka LUR IX v časti záhrady Bernátovce pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život, n.o.
61. RTF 13,03 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa a Severné mesto formou zámeny pozemkov
63. RTF 12,64 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Furča formou dobrovoľ. dražby - garáž a pozemok na ul. Clementisova
64. RTF 12,37 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Košické Hámre
65. RTF 12,59 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
66. RTF 12,93 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny pozemkov
67. RTF 15,58 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom
68. RTF 229,04 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Jazero - lokalita Bukovecká ul., Azovská ul. do správy SMsZ v Košiciach
69. RTF 142,96 KB Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice - Sídlisko KVP, zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
70. RTF 14,03 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Čermeľ
71. RTF 12,59 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto