Prejsť na obsah

Uznesenia: 37 - 71

IV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: IV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 19.04.2011

UZNESENIE: 53

Názov:
Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ

Ostatné

37. RTF 12,36 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od XXXVII. rokovania MZ
38. RTF 32,32 KB Zmena uznesení mestského zastupiteľstva
39. RTF 12,45 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na III. rokovaní MZ dňa 14.2.2011
40. RTF 11,74 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od III. rokovania MZ
41. RTF 14,19 KB Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 626 zo dňa 30. - 31.10.2008
42. RTF 18,28 KB Organizačný poriadok Magistrátu mesta Košice
43. RTF 19,17 KB Zmena štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii Správa mestskej zelene Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
44. RTF 35,06 KB Zmena štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta Košice
45. RTF 35,81 KB Hodnotiaca správa programového rozpočtu a Záverečný účet mesta Košice za rok 2010
46. ZIP 125,6 KB Programový rozpočtu mesta Košice na roky 2011 – 2013
47. RTF 12,56 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 26.1. – 31.3.2011
48. RTF 23,11 KB Organizačný poriadok Mestskej polície Košice
49. RTF 26,03 KB Personálne zmeny v Mestskej rade v Košiciach
50. RTF 66,82 KB Personálne zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva
51. RTF 346,24 KB Členstvo v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa
52. RTF 13,56 KB Doplnenie zriaďovacej listiny pre rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, Košice
54. RTF 12,62 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 8 o kontrole vykonávanej orgánmi mestskej samosprávy
55. RTF 16,41 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 44 – Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice
56. RTF 13,03 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 45 - Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice
57. RTF 13,62 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ...
58. ZIP 769,36 KB Zoznam chránených hrobov osobností mesta Košice
59. RTF 13,68 KB Komplexná informácia o pripravenosti mesta na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji - Košice 2011
60. RTF 15,48 KB Predaj skleníka LUR IX v časti záhrady Bernátovce pre neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život, n.o.
61. RTF 13,03 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa a Severné mesto formou zámeny pozemkov
62. RTF 12,75 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu formou zámeny pozemkov v k. ú. Barca a k. ú. Letná medzi mestom Košice a Slovnaftom, a.s.
63. RTF 12,64 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti v k. ú. Furča formou dobrovoľ. dražby - garáž a pozemok na ul. Clementisova
64. RTF 12,37 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Košické Hámre
65. RTF 12,59 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
66. RTF 12,93 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Brody formou zámeny pozemkov
67. RTF 15,58 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Nad jazerom
68. RTF 229,04 KB Zverenie nehnuteľností v k. ú. Jazero - lokalita Bukovecká ul., Azovská ul. do správy SMsZ v Košiciach
69. RTF 142,96 KB Odňatie majetku mesta zo správy MČ Košice - Sídlisko KVP, zverenie majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
70. RTF 14,03 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Čermeľ
71. RTF 12,59 KB Nakladanie s majetkom mesta Košice – určenie spôsobu prevodu časti pozemku v k. ú. Severné mesto