Prejsť na obsah

Uznesenia: 1255 - 1300

Pokračovanie XXII. zasadnutia

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 24.09.2018

Zoznam

1255. PDF 197,23 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rekonštrukcie basket. ihriska na Važeckej ul. z dôvodov hod. os. zreteľa
1256. PDF 199,82 KB Prenájom časti pozemku parc. č. 1656/136 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hrdinov za účelom realizácie stavby „Adlerova – Detské ihrisko“ z dôvodov hod. osobitného zreteľa
1257. PDF 208,25 KB Prenájom častí pozemkov parc. č. 2951, 2960, 2954/168, 2954/169, 2954/170 v k. ú. Furča pre MČ Košice – Darg. hr. za účelom realizácie stavby „Osvetlenie pri kostole Sv. rodiny“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1258. PDF 203,79 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 1038 zo dňa 12.02.2018 a prenájom častí pozemkov v k. ú. Luník na výstavbu rod. domov v rámci projektu „Budujeme nádej na Luníku IX v Košiciach“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1259. PDF 201,54 KB Prenájom časti pozemku v k. ú. Terasa pre MČ Košice - Západ za účelom realizácie stavby – Výstavba polopodzemných kontajnerov Tr. SNP 73, Košice z dôvodov hodných os. zreteľa
1260. PDF 313,3 KB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spol. s r. o. Košice - odňatie majetku určeného na vyradenie z nájmu a schválenie výšky nájomného z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1261. PDF 195,15 KB Nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – umiestnenie Pamätníka obetiam židovského holokaustu v k. ú. Terasa
1262. PDF 199,84 KB Priamy prenájom pozemku parcely E KN č. 2797/2, k. ú. Letná za účelom maj. práv. usporiadania pozemku pod informačnou tabuľou pre Košický samosp. kraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1263. PDF 205,25 KB Podnájom nebyt. priestorov v OST 2613 na Stierovej 29 v Košiciach pre športový klub Koryo Taekwondo Slávia UPJŠ Košice z dôvodov hod. os. zreteľa
1264. PDF 206,37 KB Podnájom nebyt. priestorov v OST 2614 na Dénešovej ulici v Košiciach pre Združenie tech. a šport. činností základnú organizáciu MODEL KLUB VSŽ KOŠICE z dôvodov hodných osobitného zreteľa
1265. PDF 195,08 KB Odňatie pozemku zo správy MČ Košice – Sídlisko KVP
1266. PDF 199,18 KB Odňatie zo správy MČ Košice - Šaca a následný dlhodobý prenájom pozemkov a byt. domov na Nám. oceliarov č. 6, 10, 12 a 14 pre MČ Košice – Šaca z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1267. PDF 193,85 KB Zverenie nehnuteľnosti pozemku E KN č. 255/502, k. ú. Poľov do správy MČ Košice – Poľov
1268. PDF 199,34 KB Zverenie majetku mesta Košice – „Detské ihrisko Fábryho 1, sídlisko Darg. hrdinov VII. okr. Košice – ihriská IV. OS“ a „Detské ihrisko Kpt. Jaroša 6 - 8 v MČ Košice - Dargovských hrdinov“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1269. PDF 198,73 KB Zverenie stavby „Mestský park - Detské ihrisko do 6 rokov“ v katastrálnom území Stredné Mesto do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
1270. PDF 199,51 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Lomená Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
1271. PDF 200,76 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ulica Jilemnického Košice“, na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, k. ú. Letná, v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
1272. PDF 188,88 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné Mesto“
1273. PDF 191,96 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa na Nešporovej ulici v Košiciach formou priameho predaja
1274. PDF 194,3 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves
1275. PDF 193,9 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Severné mesto v oblúku križovatky Huncovskej a Mengusovskej ulice
1276. PDF 203,44 KB Prevod pozemkov formou zámeny v k. ú. Sokoľ a Malá Vieska so spoločnosťou Carmeuse Slovakia, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1277. PDF 202,3 KB Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre BYTY SERVIS, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1278. PDF 200,08 KB Prevod pozemku v k. ú. Kavečany pre Mgr. Máriu Textorisovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1279. PDF 199,83 KB Prevod pozemkov v k. ú. Myslava pre Ing. Jána Bednárika a manž. PaedDr. Gabrielu Bednárikovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1280. PDF 199,54 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre MVDr. Tomáša Danielisa z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1281. PDF 194,56 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Furča pre Zuzanu Havasi z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1282. PDF 198,76 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné Mesto na Ing. Ingrid Vetrákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1283. PDF 197,82 KB Prevod pozemku v k. ú. Jaklovce pre Mgr. PhDr. Matúša Fedora z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1284. PDF 195,81 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Belá pre Obec Košická Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1285. PDF 199,56 KB Prevod pozemkov v k. ú. Železiarne na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1286. PDF 199,38 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Kamila Kováča z dôvodu hodného osobitného zreteľa
1287. PDF 197,36 KB Prevod pozemkov v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva Aleny Tomaškovičovej a Daniela Hriša
1288. PDF 198,64 KB Prevod pozemku v k. ú. Košická Belá pod stavbou chaty vo vlastníctve Mgr. art. Danice Hanákovej
1289. PDF 202,37 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre Ing. Alojza Adamkoviča a manželku Helenu a Mariána Orosa a manželku Štefániu
1290. PDF 195,06 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Vieru Baranyiovú
1291. PDF 198,45 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Štefana Jadlovského a manželku Kristínu a Martina Máthého a manželku Lenku
1292. PDF 194,97 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Petra Pivovarníka
1293. PDF 195,25 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Marcela Rozeka
1294. PDF 550,32 KB Predaj pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Petra Horvátha
1295. PDF 556,79 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ pre Vladimíra Kasardu a Boženu Kasardovú
1296. PDF 199,12 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná na Vojvodskej ulici pre Ing. Milana Rusnáka
1297. PDF 199,22 KB Predaj nebytového priestoru č. 12 - 1 pre nájomcu MUDr. Katarínu Šarudiovú v dome na ul. Tomášikova č. 19
1298. PDF 195,87 KB Vysporiadanie dlhu Slavky Ružičkovej – Fly HOUSE vzniknutej titulom zmluvnej pokuty formou odpustenia dlhu
1299. PDF 196,9 KB Zrušenie uzn. MZ v Košiciach č. 1009 zo dňa 11.12.2017 „Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Slavku Ružičkovú - Fly HOUSE na ul. Fejova 5“
1300. PDF 197,11 KB Prevod voľného priestoru (bývalého CO krytu) v dome na ul. Komenského č. 21 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov