Prejsť na obsah

Uznesenia: 681 - 737

XXIV. zasadnutie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022
Dátum konania: 01.07.2021

UZNESENIE: 681

Názov:
Schválenie zverejneného programu XXIV. zasadnutia MZ v Košiciach
Dokument:

Ostatné

682. PDF 131,44 KB Zámena pozemkov v k. ú. Letná vo vlastníctve spoločností DUMAD s.r.o. a MADO s.r.o. za pozemky v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
683. PDF 78,05 KB Prenájom pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce za účelom realizácie stavby „Revitalizácia vnútrobloku Pekinská“ pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
684. PDF 125,04 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie chodníkov Ždiarska – Trhovisko - Rovníková“ z dôvodov hodných osobitného zreteľa
685. PDF 78,27 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Letná formou zámeny so spoločnosťou EKL-IN, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
686. PDF 78,69 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov formou zámeny v k. ú. Južné Mesto so spoločnosťou MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
687. PDF 77,85 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Terasa vo vlastníctve mesta Košice formou zámeny za pozemky v k. ú. Južné Mesto vo vlastníctve Františka Kolibára z dôvodu hodného osobitného zreteľa
688. PDF 77,85 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 1640/29 v k. ú. Severné mesto z dôvodu hodného osobitného zreteľa
689. PDF 78,27 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Severné Mesto formou zámeny so spol. Kings Trade, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
690. PDF 130,78 KB Prevod, resp. prenájom pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Júliusa Mižíka, Ing. Michala Mižika a Petra Hrma z dôvodu hodného osobitného zreteľa
691. PDF 77,63 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Radoslava Tichého z dôvodu hodného osobitného zreteľa
692. PDF 77,82 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť INZUKO s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
693. PDF 77,82 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre spoločnosť NES-PAN & MARADA Development s.r.o.
694. PDF 78,66 KB Prevod nebytového priestoru č. 1 v dome na ul. Tomášikova č. 15 pre Mgr. Juraja Czupráka a Ing. Renátu Czuprákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
695. PDF 272,03 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Jazero pre spoločnosť SZITI, s. r. o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
696. PDF 77,96 KB Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície mesta Košice
697. PDF 77,05 KB Informácia o činnosti Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
698. PDF 76,95 KB Záver Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Mgr. Strojný
699. PDF 76,97 KB Záver Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Ing. Petrovčik
700. PDF 77,04 KB Zánik členstva v Komisii Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
701. PDF 76,96 KB Aktuálne zloženie Komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
702. PDF 76,76 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva v Košiciach
703. PDF 76,98 KB VZN mesta Košice o podmienkach predaja na trhovisku pred Verejným cintorínom mesta Košice
704. PDF 349,69 KB Zmena zriaďovacej listiny SMsZ v Košiciach
705. PDF 78,17 KB Výpožička časti pozemku a telesa parkoviska pre SMsZ v Košiciach – prevádzkovanie trhoviska pri Verejnom cintoríne v Košiciach
706. PDF 84,54 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 3 –Verejná osobná doprava, názov projektu „Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť“
707. PDF 344,24 KB Zmena zriaďovacej listiny K 13 - Košické kultúrne centrá
708. PDF 76,94 KB Prerušenie rokovania MZ o bode „Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice – zámer“
709. PDF 77,1 KB VZN mesta Košice o zmene hranice medzi MČ Košice – Krásna a MČ Košice – Nad jazerom v lokalite na Čechovovej ulici
710. PDF 77,2 KB VZN mesta Košice o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest
711. PDF 125,26 KB ÚPN-Z Lorinčík, Zmeny a doplnky 2018
712. PDF 194,16 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto na dobu určitú 30 rokov pre KFA a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
713. PDF 138,81 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre SLOVAK SPORT DEVELOPMENT s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa na dobu 30 rokov za účelom vybudovania a prevádzkovania tréningových plôch a budovy zázemia pre futbalovú akadémiu
714. PDF 84,61 KB Predloženie žiadosti o príspevok na projekt „DOMOV – dobrý štart do života“ z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“ v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021
715. PDF 77 KB VZN mesta Košice o zriadení CVČ Fábryho 44, Košice ako súčasť ZŠ Fábryho 44, Košice
716. PDF 83,79 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
717. PDF 84,39 KB Prenájom telocvične v objekte ZŠ Trebišovská 10, Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre nájomcu IBFF Fit Kids Slovakia
718. PDF 83,79 KB Oprava uznesenia MZ v Košiciach č. 638 z 11.05.2021 vo veci rozdelenia dotácií na šport v roku 2021
719. PDF 83,87 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 819 zo dňa 16.12.2013 v časti týkajúcej sa ZŠ Janigova 2, Košice – aktualizácia nehnuteľného majetku zvereného do správy ZŠ
720. PDF 84,09 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
721. PDF 77,28 KB Zverenie pozemku pod detským ihriskom (Ludmanská ulica) do správy MČ Košice – Juh
722. PDF 77,17 KB Žiadosť BPMK, s.r.o. vo veci odpustenia úrokov z omeškania splátok nájomného za prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice za 4. kvartál 2020 a za 1. kvartál 2021
723. ZIP 302,72 KB Prenájom 10 bytov pre BPMK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
724. ZIP 920,85 KB Nájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom umiestnenia fotovoltaických nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK na území mesta Košice
725. PDF 77,4 KB Zámer rekonštrukcie dlažby v parku za Štátnym divadlom Košice, vrátane územia medzi parkom a divadlom
726. PDF 76,72 KB Programový rozpočet mesta Košice – Informácia o hospodárení a zmenách rozpočtu k 31.03.2021
727. PDF 84,15 KB Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR a úprava podmienok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci
728. PDF 125,83 KB Informačná kampaň k rekonštrukcii Mestskej krytej plavárne v Košiciach – pozastavený výkon uznesenia
729. PDF 83,35 KB Programový rozpočet mesta Košice na rok 2021 - Program 5
730. ZIP 789,76 KB 4. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2021
731. PDF 125,16 KB Témy „KOŠICE V SKRATKE“ – pozastavený výkon uznesenia
732. PDF 156,27 KB Zelená grantová výzva na rok 2021 – schválenie dotácií úspešným žiadateľom grantovej výzvy
733. PDF 77,04 KB Harmonogram prípravy novej Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2022 – 2027
734. PDF 77,21 KB Starostlivosť o mládež a možnosť zriadenia mládežníckeho parlamentu mestskými časťami (návrh na doplnenie Štatútu mesta Košice)
735. PDF 76,48 KB Zámer participatívneho rozpočtu
736. PDF 84,09 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
737. PDF 77,16 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené v rámci XXIII. zasadnutia MZ v Košiciach dňa 03.05.2021 a jeho pokračovania dňa 04.05.2021 a 11.05.2021