Prejsť na obsah

Uznesenia: 1141 - 1185

XXIV. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XXIV. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2002 - 2006
Dátum konania: 07.09.2006

UZNESENIE: 1171

Názov:
Odpredaj nebytového priestoru na ul. Šoltésovej 7 pre Občianske združenie SPORTINVALID, Košice

Ostatné

1141. RTF 15,63 KB Informácia o plnení uznesení MZ
1142. RTF 11,74 KB Informácia o činnosti primátora mesta Košice
1143. RTF 18,47 KB Správa hlavného kontrolóra mesta Košice
1144. RTF 11,61 KB Odmena hlavnému kontrolórovi mesta Košice za I. polrok 2006
1145. RTF 14,7 KB Správa náčelníka Mestskej polície Košice
1146. RTF 14,23 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov
1147. RTF 11,29 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30.6.2006
1148. RTF 12,63 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Sever
1149. RTF 12,51 KB VZN mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce
1150. RTF 12,57 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc v MČ Košice – Barca
1151. RTF 13,78 KB Zmena VZN mesta Košice č. 66 o školských obvodoch v meste Košice
1152. RTF 13,67 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 78 o čistote a o verejnom poriadku
1153. RTF 21,12 KB Zmeny a doplnky Územného plánu HSA Košice v lokalitách 2 – 8
1154. RTF 12,82 KB Informácia o stave prác na Územnom pláne mesta Košice
1155. RTF 15,24 KB Informácia o realizácii projektu „František II. Rákóczi v Košiciach 1906 – 2006“
1156. RTF 15,75 KB Vstup mesta Košice do združenia Energie-Cites
1157. RTF 12,63 KB Zmena vo funkcii člena dozornej rady v záujmovom združení Technicom Košice
1158. RTF 17,07 KB Založenie Združenia K 8
1159. RTF 14,02 KB Návrh Mestského zastupiteľstva v Košiciach na udelenie „Ceny Košického samosprávneho kraja“, resp. „Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja“
1160. RTF 14,92 KB Rozšírenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene
1161. RTF 15,78 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
1162. RTF 26,03 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Lorinčík pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu prepojovacej komunikácie Pereš – Lorinčík
1163. RTF 16,24 KB Zámena pozemkov v k.ú. Huštáky medzi Mestom Košice a spoločnosťou Global Group, a.s.
1164. RTF 26,03 KB Dlhodobý prenájom majetku mesta Košice v k. ú. Čermeľ pre neziskovú organizáciu Ľudia ľuďom
1165. RTF 12,93 KB Odpredaj voľného nebytového priestoru na ul. Jarná 19 formou obchodnej verejnej súťaže
1166. RTF 13,32 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Južná trieda 7 pre Cumulus, s.r.o.
1167. RTF 14,47 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Kováčska 21 pre Ing. Kvetoslavu Hvizdošovú
1168. RTF 13,67 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Mäsiarska 26 pre MUDr. Mariána Rošáka
1169. RTF 13,17 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Mlynská 18 pre M.T.A., spol. s r.o.
1170. RTF 14,36 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Sokolovská 13 pre Jitku Bošnovičovú
1172. RTF 13,27 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Šoltésovej 7 pre CLC, s.r.o.
1173. RTF 14,8 KB Odpredaj nebytového priestoru na ul. Šoltésovej 9 pre Občianske združenie vozíčkarov a priateľov Heuréka Evolution, Košice
1174. RTF 23,36 KB Odpredaj štyroch voľných bytov formou verejnej dražby
1175. RTF 14,4 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Grunt pre Jazdecký klub Emcar
1176. RTF 13,34 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. Róberta Duchonoviča
1177. RTF 13,72 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre MUDr. Jozefa Szilasiho – SZILCAR
1178. RTF 12,91 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Kamenné pre firmu WGV, s.r.o.
1179. RTF 11,58 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Saleziánov don Bosca, Slovenská provincia
1180. RTF 14,53 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Košické Hámre pre Pavla Bálinta
1181. RTF 12,83 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Myslava pre Milana Kušníra
1182. RTF 13,71 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Gabrielu Starcovú
1183. RTF 12,59 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre firmu MARSAB, s.r.o.
1184. RTF 13,71 KB Odpredaj pozemku v k.ú . Terasa pre Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach
1185. RTF 13,83 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Skladná pre Eriku Tóthovú