Prejsť na obsah

Uznesenia: 301 - 366

XI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 13.12.2007

UZNESENIE: 335

Názov:
Kúpna cena alikvotnej časti pozemku pre vlastníkov bytov

Ostatné

301. RTF 18,03 KB Informáciu o plnení uznesení MZ
302. RTF 14,71 KB Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice
303. RTF 10,5 KB Správa o činnosti Mestskej polície Košice
304. RTF 11,29 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ
305. RTF 17,06 KB Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky
306. RTF 10,47 KB Rozbor hospodárenia mesta Košice k 30. 9. 2007
307. RTF 274,92 KB 4. úprava rozpočtu mesta Košice na rok 2007
308. RTF 14,35 KB Zmena platného tarifného systému MHD v Košiciach
309. RTF 12,54 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Stará sečovská – Kankord, Šaca – Buzinská a Ferrocentrum
310. RTF 10,8 KB Informácia o pripravovanej zmene ÚPN HSA Košice pre Globálny logistický industriálny park
311. RTF 10,86 KB Petícia „Zastavme kriminalitu, vandalizmus a drogovú činnosť na sídlisku Ťahanovce“
312. RTF 10,94 KB Vyhlásenie k rasovo motivovanému útoku v meste Košice
313. RTF 14,1 KB Správa o činnosti obchodnej spoločnosti MFK, a.s.
314. RTF 12,9 KB Správa o činnosti združenia Cassoviainfo
315. RTF 11,43 KB Účasť mesta Košice v organizácii Eurocities
316. RTF 11,29 KB Koncepcia politiky mesta Košice vo vzťahu k deťom a mládeži
317. RTF 11,19 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 457 zo dňa 24. a 25. júna 2004
318. RTF 15,38 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 284 zo dňa 25.10.2007 - Odpredaj bytov na Baltickej ulici
319. RTF 11,04 KB Poskytnutie dotácie v zmysle VZN mesta Košice č. 76
320. RTF 16,2 KB Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby na rok 2008 pre neštátne subjekty
321. RTF 15,47 KB Oprava uznesenia MZ č. 228 zo VII. rokovania MZ dňa 30. augusta 2007
322. RTF 39,81 KB Dodatok č. 3 - Zmena a doplnenie zriaďovacej listiny Domova dôchodcov Košice (plnenie uznesenia MZ č. 228 zo dňa 30.8.2007)
323. RTF 17,48 KB Zmeny v dozorných radách
324. RTF 11,44 KB Zrušenie zriaďovacích listín
325. RTF 12,97 KB Prijatie nehnuteľnosti darovanej mestu Košice – únikové oceľové schodisko od darcu U.S. Steel Košice, s. r. o.
326. RTF 11,97 KB Rámcová obsahová náplň rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach na I. polrok 2008
327. RTF 12,51 KB Zverenie majetku mesta Košice do správy MČ Košice – Juh
328. RTF 26,71 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice do správy ZOO Košice
329. RTF 12,09 KB Zámena pozemkov v k.ú Huštáky medzi firmou GLOBAL GROUP a.s. a mestom Košice bez finančného vyrovnania
330. RTF 11,4 KB Zmena uznesenia MZ v Košiciach č. 245 zo dňa 11. 9. 2007
331. RTF 13,52 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na ul. Hlavnej 3 pre MADA Slovakia s r.o.
332. RTF 11,91 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 13 pre TOMMI Košice, spol. s r.o.
333. RTF 13,65 KB Odpredaj nebytového priestoru na Hlavnej 25 pre Darinu Demianovú PEZOLT-PVD
334. RTF 11,83 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru a alikvotnej časti pozemku na Hlavnej 31 pre KARTÁGO TOURS, a.s.
336. RTF 14,05 KB Odpredaj voľného bytu na Buzuluckej 22 a Postupimskej 2 v Košiciach formou verejnej dražby
337. RTF 13,19 KB Odpredaj voľného bytu na ul. Ľudová 16 v Košiciach
338. RTF 15,04 KB Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta v užívaní fyzických osôb bez zmluvného vzťahu
339. RTF 12,72 KB Predaj pozemkov v k.ú. Furča pre Kvetu Strakovú
340. RTF 12 KB Odpredaj pozemku na Bukoveckej ulici v k.ú. Jazero pre Telovýchovnú jednotu Lokomotíva Košice
341. RTF 12,13 KB Odpredaj pozemku na výstavbu garáže na Šoltésovej ulici
342. RTF 11,87 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Rozáliu Satkievičovú
343. RTF 12,93 KB Odpredaj pozemku a hospodárskych budov v k.ú. Malá Lodina
344. 4 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Nižná úvrať do podielového spoluvlastníctva pre S
345. RTF 12,26 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ľudmilu Hudákovú
346. RTF 11,49 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre MEDILEN, s.r.o.
347. RTF 12,18 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Stanislava Koštiala a manželku RNDr. Danielu Koštialovú
348. RTF 11,54 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Ing. Jána Zuštiaka a manželku Zuzanu
349. RTF 11,08 KB Zámena pozemkov v k.ú. Stredné mesto medzi mestom Košice a Východoslovenskou energetikou a.s.
350. RTF 11,08 KB Odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Terasa pre Romana Kořeného
351. RTF 11,61 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Ing. Jozefa Kšiňana
352. RTF 11,38 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Terasa pre Imricha Szaniszla
353. RTF 12,02 KB Odpredaj pozemku a budovy bývalej ZŠ na Opatovskej ceste č. 137 v k. ú. Vyšné Opátske pre MČ Košice – Vyšné Opátske
354. RTF 11,5 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Železiarne pre INGOS, a.s.
355. RTF 14,92 KB Zmeny v Komisii národnosných menšín pri MZ v Košiciach
356. RTF 10,77 KB Informácia Komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
357. RTF 11,72 KB Informácia o zámere realizácie multifunkčného spoločensko-športového areálu v lokalite VŠA
358. RTF 18,21 KB VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice
359. RTF 17,77 KB VZN mesta Košice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
360. RTF 13,74 KB Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 71 o miestnych daniach
361. RTF 10,37 KB Zmena a doplnenie VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
362. RTF 10,36 KB Zrušenie VZN mesta Košice č. 85 o dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného
363. RTF 20,84 KB VZN mesta Košice o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta
364. RTF 11,65 KB Zmena VZN č. 5 o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice
365. RTF 13,14 KB Doplnenie VZN mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva
366. RTF 13,78 KB K návrhu rozpočtu mesta Košice na roky 2008 - 2010