Prejsť na obsah

Uznesenia: 569 - 614

pokračovanie XVIII. rokovania

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2006 - 2010
Dátum konania: 11.09.2008

UZNESENIE: 577

Názov:
Informácia o hraniciach Košickej aglomerácie pre spracovanie strategickej hlukovej mapy

Ostatné

569. RTF 15,22 KB VZN mesta Košice o dani za ubytovanie
570. RTF 13,68 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulíc „Polesná“, „Harmincova“, „Meškova“, „Benediktínska“, „Nad Belogradom“
571. RTF 13,71 KB Zmeny a doplnky VZN mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motor. vozidla v hist. časti mesta Košice a o režime užívania hist. časti
572. RTF 14,36 KB Oprava uznesenia MZ č. 170 zo dňa 28. júna 2007
573. RTF 14 KB Informatívna správa o ohrození statiky komunikácie ŠC III/5473 Košice – vjazd do obce Kavečany
574. RTF 19,3 KB Zmena Regulačného plánu (ÚPN Z) Moskovská trieda - KVP Košice
575. RTF 18,08 KB Zmeny a doplnky ÚPN Z Košice – Myslava v lokalitách Pri cintoríne, Pri triede KVP, Za domom kultúry
576. RTF 19,54 KB Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice v lokalitách Moskovská, Pri cintoríne, Za domom kultúry
578. RTF 14,08 KB Vstup mesta Košice do záujmového združenia CITENERGO
579. RTF 19 KB Zosúladenie základného predmetu činnosti s podnikateľskou činnosťou vykonávaných v príspevkových organizáciách zriadených Mestom Košice
580. RTF 261,88 KB Delegovanie zástupcov Mesta Košice do Rady škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice
581. RTF 13,79 KB Správa o realizácii „Koncepcie riešenia problémov bývania v lokalitách vysokou koncentráciou osôb ohrozených sociálnym vylúčením“
582. RTF 15,72 KB Žiadosť o nenávratný fin. príspevok z Operač. programu Zamestnanosť a soc. inklúzia – PROJEKT NA VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV SAMOSPRÁVY "VRANKA"
583. RTF 12,53 KB Informácia o prehodnotení spôsobu dopravy v lokalite Vyšný Lorinčík
584. RTF 16,84 KB Návrh – požiadavky na riešenie ÚPN-O mesta Košice požiadavky – návrhy za MČ Košice – Poľov
585. RTF 15,31 KB Prenájom pozemku v areáli ZŠ Trebišovská 10, Košice Mestskej hokejbalovej únii Košice na dobu určitú – 25 rokov
586. RTF 14,94 KB Prenájom nehnuteľnosti zrušenej MŠ Petzvalova 2 v Košiciach Súkromnej strednej umeleckej škole, Palackého 14, Košice na dobu určitú – 20 rokov
587. RTF 18,94 KB Odňatie majetku mesta Košice zo správy MČ Košice - Západ
588. RTF 17,01 KB Riešenie zámeny pozemkov v k.ú. Terasa s firmou Europrojekt
589. RTF 19,08 KB Zámena pozemkov v k.ú. Skladná a v k.ú. Stredné mesto
590. RTF 12,58 KB Prevod vlastníctva voľného nebytového priestoru pre Tomáša Zlesu na ul. Garbiarska 11
591. RTF 13,83 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Hugos, spol. s r.o. na ul. Komenského 63
592. RTF 13,24 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre FM Group s.r.o. na ul. Cesta pod Hradovou 33
593. RTF 13,69 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Ing. Oskara Czetö
594. RTF 14 KB Prevod vlastníctva nebytového priestoru pre Ing. Petra Majoroša na ul. Sokolovská 1
595. RTF 14,84 KB Odplatný prevod dokončených investícií – detských ihrísk od MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
596. RTF 14,23 KB Kúpa nehnuteľností – pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce pod Zdravotným strediskom Ťahanovce
597. RTF 14,02 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto pre Ing. Stanislava Vinca
598. RTF 13,82 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Štefana Szekerassyho a manželku Valériu
599. RTF 13,4 KB Odpredaj pozemkov v k.ú. Terasa pre MUDr. Dušana Leška
600. RTF 13,54 KB Odpredaj pozemkov v k. ú. Skladná pre Soňu Lejkovú
601. RTF 14,57 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto do podielového spoluvlastníctva pre MUDr. Petra Kovátsa, Mgr. Evu Kateržábekovú a Líviu Kovátsovú
602. RTF 14,2 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Pereš pre Ing. Máriu Molecovú - Vagačovú
603. RTF 15,14 KB Odpredaj pozemku a budov bývalej MŠ a DJ Drocárov park č. 2 pre MČ Košice – Sídl. KVP
604. RTF 13,16 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Južné mesto formou verejnej dražby, resp. obchodnej verejnej súťaže
605. RTF 16,05 KB Odpredaj pozemkov pod garážami v užívaní fyzických osôb
606. RTF 13,94 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Ťahanovce pre Milana Rendoša a Margitu Rendošovú
607. RTF 13,81 KB Odpredaj pozemku v k.ú. Severné mesto pre Branislava Tkáča a manželku Janu Tkáčovú
608. RTF 14 KB Predaj spoluvlastníckeho podielu mesta Košice 3/24 k celku na nehnuteľnosti Timonova ul. č. 25 v k.ú. Stredné mesto pre MUDr. Ažlbetu Kováčovú
609. RTF 21,72 KB Odpredaj 7 voľných bytov formou verejnej dražby
610. RTF 14,12 KB Odpredaj alikvotnej časti pozemku k NP č. 1, 2, 3 pre Ing. Pavla Miškova
611. RTF 14,09 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Silviu Bartošovú na ul. Letná 38
612. RTF 14,44 KB Odpredaj nebytových priestorov pre ZH company, s.r.o. na ul. Hrnčiarska 3
613. RTF 14,67 KB Odpredaj nebytového priestoru pre Ing. Vladimíra Magdu – KVD na ul. Stará baštová 2
614. RTF 18,45 KB Zmeny v Sociálnej a bytovej komisii pri MZ v Košiciach