Prejsť na obsah

Uznesenia: 707 - 779

XX. rokovanie

Zasadnutie

Názov: XX. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 16.09.2013

UZNESENIE: 777

Názov:
Predaj nebytového priestoru pre nájomcu DETEKT s. r. o. na ul. Zborovská č. 7

Ostatné

707. RTF 13,39 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XVII. rokovania MZ
708. RTF 26 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
709. RTF 14,79 KB Správa náčelníka povereného zastupovaním Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2013 do 30.06.2013
710. RTF 14,89 KB Informácia o príprave Zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, lokalita Jahodná – Kurišková
711. RTF 14,98 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XVII. rokovaní MZ v Košiciach 17.06.2013
712. RTF 13,76 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 5 „Prerokovanie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Košice č. 10 o ochrane mokradí na území mesta Košice“
713. RTF 16,47 KB Prerokovanie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Košice č. 18/1993 zásady používania erbu mesta Košice
714. RTF 16,11 KB Prerokovanie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Košice č. 22/1994 o zásadách používania vlajky mesta Košice
715. RTF 15,43 KB Prerokovanie protestu prokurátora a zrušenie § 3 ods. 2 VZN mesta Košice č. 122/2011 o zozname a evidencii pamätihodností mesta Košice
716. RTF 14,42 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 9 „Návrh VZN mesta Košice o symboloch mesta Košice“
717. RTF 13,68 KB Zmeny VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
718. RTF 14,77 KB VZN mesta Košice o určení názvu námestia „Námestie sv. Cyrila a Metoda“
719. RTF 14,57 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica nad Bangortami“
720. RTF 13,45 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2013
721. RTF 68,7 KB 3. zmena programového rozpočtu mesta Košice na rok 2013
722. RTF 20,71 KB Návrh Dodatku č. 8 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave v Košiciach na roky 2009 – 2018
723. RTF 15,18 KB Doplnenie zástupcu Mesta Košice do funkcie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, s.r.o.
724. RTF 15,17 KB Zriadenie novej príspevkovej organizácie za účelom správy majetku mesta – investičné projekty EHMK
725. RTF 11,02 KB Zrušenie záujmového združenia právnických osôb Steelpark - Kreatívna fabrika
726. RTF 14,06 KB Prerušenie rokovania MZ o bode č. 19 - „Plnenie uznesení MZ v Košiciach č. 595 zo dňa 15.04.2013 a č. 705 zo dňa 24.06.2013 – schválenie víťaza súťaže
727. RTF 15,34 KB Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 01.05.2013 – 31.07.2013
728. RTF 20,9 KB Zákaz ťažby a spracovania uránovo-molybdénovej rudy v lokalite „Čermeľ – Jahodná“ – pozastavený výkon uznesenia
729. RTF 35,48 KB Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013
730. RTF 14,95 KB Plnenie uznesenia MZ č. 706 zo dňa 01.07.2013 – predloženie informácií
731. RTF 14,84 KB Rozšírenie predmetu činnosti Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A, Košice
732. RTF 15,06 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Starozagorská 8, Košice do nájmu Školskému športovému klubu Tydam Košice ako prípad hodný osobitného zreteľa
733. RTF 13,51 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Fábryho 44 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa
734. RTF 14,77 KB Prenechanie telocviční na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach do nájmu občianskemu združeniu Karate klub Union ako prípad hodný osobitného zreteľa
735. RTF 15,12 KB Prenájom priestorov v budove ZŠ Hroncova 23, Košice ako prípad hodnýosobitného zreteľa
736. RTF 14,9 KB Prenájom priestorov v objektoch ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice pre nájomcu Rajo a.s. ako dôvod hodný osobitného zreteľa
737. RTF 13,97 KB Prenájom pozemku ako prípad hodný osobitého zreteľa pre nájomcu o.z. F A Benecol
738. RTF 17,76 KB Zverenie hnuteľného a nehnuteľného majetku do správy MČ Košice – Šaca
739. RTF 16,75 KB Zverenie nehnuteľnosti – pozemku registra KN-E parcely č. 226, k. ú. Kavečany do správy príspevkovej organizácii Zoologickej záhrady Košice
740. RTF 402,29 KB Zverenie majetku mesta Košice v lokalite „Mestský park“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
741. RTF 196,11 KB Zverenie majetku mesta Košice v lokalite „Hrad na vrchu Hradová“ do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
742. RTF 737,83 KB Zverenie majetku mesta Košice v lokalitách „Komenského park Západ“, „Komenského park Východ“, „Parky Moyzesova“ do správy Správe mestskej zelene
743. RTF 28,19 KB Zverenie nehnuteľností pozemkov registra KN-C par. č. 4407/2, 3406/2 a 4429/25, k. ú. Jazero do správy MČ Košice – Nad jazerom
744. RTF 33,49 KB Zverenie nehnuteľností pozemkov registra KN-C parc. č. 1689/88, parc. č. 1568/22, parc. č.1568/93, k. ú. Skladná a par. č.1210/87 k. ú. Juž. mesto...
745. RTF 15,82 KB Prenájom výmenníkovej stanice súp. č. 12 v areáli Južného nábrežia 13 v Košiciach pre Tepláreň Košice, a.s.
746. RTF 17,89 KB Prenájom častí pozemku pre MČ Košice – Sever za účelom rozšírenia parkovacích plôch na Vodárenskej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
747. RTF 16,12 KB Prenájom nehnuteľnosti – kotolne pre Oáza - Nádej pre nový život, n. o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
748. RTF 16,56 KB Priamy prenájom časti cest. telesa komunikácie na Maďarskej, Bukureštskej a Juhoslovanskej ul. v MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce ...
749. RTF 56,31 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Palackého, Protifašistických boj. ...
750. RTF 77,94 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Žižkova, Nerudova, Mlynárska...
751. RTF 22,51 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Dominikánske námestie, Poštová, ...
752. RTF 23,9 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Hviezdoslavova, Bačíkova, ...
753. RTF 32,74 KB Zriadenie vec. bremena práva údržby, uloženia a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – ul. Timonova, Tajovského, ...
754. RTF 272,55 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia a údržby inž. sietí pre stavbu „Náhrada parného systému CZT horúcovod.“ pre zásobovanie teplom sídl. Nad jazerom
755. RTF 14,79 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavebnej časti „Verejného vonkajšieho osvetlenia pri bytových domoch na Baltickej ulici v Košiciach“ od IQMultiBau ...
756. RTF 15,11 KB Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov dotknutých stavbou: Modernizácia električkových tratí v meste Košice
757. RTF 16,02 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Krásna
758. RTF 15,38 KB Určenie spôsobu prevodu časti pozemkov v k. ú. Šaca priamym predajom
759. RTF 14,92 KB Určenie spôsobu prevodu formou priameho predaja pozemku v k. ú. Terasa
760. RTF 15,81 KB Určenie spôsobu prevodu pozemku parc. č. 3494/2 v k. ú. Huštáky formou priameho predaja
761. RTF 15,44 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Považská ul. formou priameho predaja
762. RTF 16,2 KB Prevod pozemkov v k. ú. Grunt pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
763. RTF 16,35 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Košice - Západ
764. RTF 15,52 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. arch. Richarda Neufelda
765. RTF 19,17 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre JUDr. Romana Fulku a JUDr. Isabel Fulkovú
766. RTF 16,35 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Róberta Bodnára a MUDr. Moniku Bodnárovú
767. RTF 16,43 KB Predaj pozemku pod trafostanicou v k. ú. Stredné mesto pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
768. RTF 14,72 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Myslava pre Doc. RNDr. Viktora Pirča, CSc.
769. RTF 15,09 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Weltnera
770. RTF 18,06 KB Prenájom nehnuteľnosti časti Objektu SO 02 Kasárne - Kulturpark pre Knižnicu pre mládež mesta Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa
771. RTF 15,75 KB Zrušenie práva spät. kúpy nehnut. - budovy súpisné č. 983 na pozemku parcela registra C KN č. 1 vo vlast. MČ Košice - Pereš v prospech mesta Košice
772. RTF 16,12 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Ružín pre spoločnosť IQS, s.r.o.
773. RTF 13,48 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemkov v k. ú. Stredné mesto pre McDonald´s Slovakia spol. s r.o.
774. RTF 16,03 KB Zmena uznesenia MZ č. 151 zo dňa 19.09.2011 – predaj voľného nebytového priestoru – garáže v dome na ul. Buzulucká č. 2
775. RTF 15,88 KB Predaj nebytového priestoru – garáže pre nájomcu Ing. Miroslava Šimu na ul. Železiarenská č. 27
776. RTF 16,45 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SMIPOS, s. r. o. Košice v dome na ul. Trieda SNP č. 38
778. RTF 15,95 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Ing. Dominiku Vykoukalovú na ul. Podtatranského č. 2
779. RTF 16,5 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu SOZONT, spoločnosť s ručením obmedzeným na ul. Hlavná č. 77