Prejsť na obsah

Uznesenia: 878 - 921

XXIII. rokovanie

Zasadnutie

VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014
Dátum konania: 10.02.2014

UZNESENIE: 889

Názov:
Priebežná správa o projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 za obdobie 01.11.2013 – 31.12.2013

Ostatné

878. RTF 12,69 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XXII. rokovania MZ
879. RTF 24,46 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
880. RTF 12,37 KB Správa náčelníka povereného zastupovaním Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2013 do 31.12.2013
881. RTF 13,25 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mest. zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na XXII. rokovaní MZ v Košiciach dňa 16.12.2013
882. RTF 12,63 KB Zmena uznesenia MZ č. 270 z 23.04.2012 v znení uznesenia MZ č. 572 z 11.02.2013 týkajúceho sa prevodu nehnuteľností OC III. na Hemerkovej ul. č.39...
883. ZIP 132,48 KB Programový rozpočet mesta Košice na roky 2014 – 2016
884. RTF 23,58 KB VZN mesta Košice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice
885. RTF 11,37 KB Žiadosť mesta Košice, aby minister hosp. SR odstúpil od „Memoranda o porozumení a spolupráci v en. sektore medzi Min. SR a European Uranium Resources
886. RTF 17,02 KB Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX
887. RTF 16,43 KB Výstavba nájomných bytov – Luník IX
888. RTF 20,59 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2014
890. RTF 28,9 KB Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 č. 86 – 94
891. RTF 28,74 KB Zmeny a doplnky č. 2 - Regulačný plán Obvodového centra Košice - Terasa, lokalita Považská
892. RTF 12,31 KB Prerokovanie platu primátora mesta Košice
893. RTF 12,81 KB Výzva obyvateľov mesta na opätovné prerokovanie petície proti realizácii projektu „Nadstavba obchodného domu Mier“
894. RTF 13,69 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Stredné mesto od Slovenskej republiky – Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach do vlastníctva mesta Košice
895. RTF 11,89 KB Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín MZ
896. RTF 11 KB Zaradenie Centra voľného času Park Angelinum 8, Košice ako súčasť Základnej školy Park Angelinum 8, Košice do siete škôl a školských zariadení SR
897. RTF 10,71 KB Vykonávanie podnikateľskej činnosti školského zariadenia CVČ Orgovánová 5, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
898. RTF 10,67 KB Vyradenie ZŠ Juhoslovanská 2, Košice s jej súčasťami – školskou jedálňou a školským klubom zo siete škôl a školských zariadení
899. RTF 10,77 KB Zaradenie Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky ako samostatný právny subjekt
900. RTF 11,41 KB Prenechanie šk. objektu budovy ZŠ Juhoslovanská 2, Košice do nájmu Gréckokat. eparchie, zriaďovateľa Cirk. ZŠ sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice ...
901. RTF 13,23 KB Prenechanie časti pozemku na ZŠ Trebišovská 10, Košice do nájmu športovému klubu Mestská hokejbalová únia Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
902. RTF 11,41 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Bukovecká 17, Košice do nájmu športovému klubu Cassovia profi box Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
903. RTF 11,41 KB Prenechanie telocvične na ZŠ a MŠ Želiarska 4, Košice do nájmu športovému klubu MFK Ťahanovce ako dôvod hodný osobitného zreteľa
904. RTF 11,39 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Juhoslovanská 2, Košice do nájmu športovému klubu ŠŠK CBK Jugo Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
905. RTF 11,32 KB Prenechanie telocvične na ZŠ Staničná 13, Košice do nájmu športovému klubu ŠŠK TYDAM Košice ako dôvod hodný osobitného zreteľa
906. RTF 13,71 KB Prenájom nehnuteľnosti - ďalšej časti objektu Bravo (SO 02) Kasárne - Kulturpark pre Knižnicu pre mládež mesta Košice z dôvodov hodných os. zreteľa
907. RTF 10,47 KB Informácia o plnení uznesenia MZ č. 180 zo dňa 5.12.2011 - Nájom majetku za symbolické nájomné z dôvodov hodných osobitného zreteľa
908. RTF 46,99 KB Zverenie pozemkov vo výlučnom vlastníctve a podiel. spoluvlastníctve mesta Košice, nachádzajúcich sa v k. ú. Furča do správy SMsZ v Košiciach
909. RTF 12,98 KB Zámena pozemkov v k. ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a spoločnosťou MILENIUM MEDIA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
910. RTF 11,13 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
911. RTF 11,21 KB Prevod nehnuteľnosti - troch stožiarov verej. osvetlenia vrátane el. vedenia uložených pod dotknutými pozemkami v k. ú. Stredné mesto z dôvodu ...
912. RTF 11,39 KB Prevod nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 501/501 v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť RETSE, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
913. RTF 11,51 KB Predaj pozemku pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Terasa pre spol. IMMO Košice, a.s.
914. RTF 11,36 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Letná pre spol. CPK Slovakia s.r.o.
915. RTF 12,06 KB Prevod pozemku v k. ú. Šaca na Kvetnej ulici do podielového spoluvlastníctva pre Máriu Sotákovú v podiele 1/2 k celku, Vieru Dubíkovú ...
916. RTF 11,4 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto do bezpodielového spoluvlastníctva pre Tibora Sedláka a Máriu Sedlákovú
917. RTF 12,81 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre Patrika Sajku a Jozefínu Sajkovú
918. RTF 11,55 KB Priamy predaj časti pozemku v k. ú. Terasa pre MUDr. Oto Sova - BOOS Biologické substancie
919. ZIP 251,95 KB Zverenie časti pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Košice v k. ú. Severné mesto do správy MČ Košice – Sever
920. RTF 11,37 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu JKS SLOVAKIA, s.r.o. na ul. Zvonárska č. 4
921. RTF 11,34 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Jozefa Giertla na ul. Zvonárska č. 4