Prejsť na obsah

Uznesenia: 362 - 425

X. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: X. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 14.03.2016

UZNESENIE: 376

Názov:
Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a šk. zariadení pri školách školských zariadeniach v zriaď. pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa ...

Ostatné

362. RTF 42,59 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
363. RTF 40,6 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2015 do 31.12.2015
364. RTF 41,08 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. rokovania MZ dňa 21.09.2015
365. RTF 37,24 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VIII. zasadnutí MZ dňa 14.12.2015
366. RTF 46,2 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2016
367. RTF 37,4 KB Udelenie verejného ocenenia „Čestný občan mesta Košice“
368. RTF 36,83 KB Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
369. RTF 46,34 KB Územný plán zóny Košice – Domino, ZADANIE
370. RTF 36,53 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2015
371. RTF 45,32 KB Menovanie členov štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.
372. RTF 45,71 KB Zmena zriaďovateľskej listiny Psychosociálneho centra – zmena sídla a rozšírenie predmetu činností
373. ZIP 636,6 KB Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť a zmena Stanov
374. RTF 42,43 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marg. Róm. komunít...
375. RTF 192,78 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2016
377. RTF 36,78 KB Zrušenie časti uznesenia MZ v Košiciach č. 285 z 25.10.2007 - Zverenie objektu telocvične zruš. ZŠ Škultétyho 10 v Košiciach do správy ZŠ Považská 12
378. RTF 36,85 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 164 zo dňa 22.06.2015 - Dlhodobý prenájom pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice V. Janočkovi – Janočko Academy...
379. RTF 38,09 KB Rozšírenie prenaj. priestorov o objekt telocvične priam.nájmom za nájomné z dôvodu hod.os.zreteľa v objekte zruš. ZŠ Škultétyho 10 pre nájomcu Ev.gym.
380. RTF 43,8 KB Rozšírenie prenajatých priestorov o nebyt. priestory a pozemok v objekte a areáli zruš. MŠ Jegorovovo nám. č.5 v Košiciach pre nájomcu K13 ...
381. RTF 38,24 KB Prenájom multifun. ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod.os.zreteľa v areáli ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre MČ Košice – Staré mesto
382. RTF 38,14 KB Prenájom nebyt. priestorov priam. nájmom za nájomné z dôvodu hod.os.zreteľa v objekte zruš. MŠ Krosnianska 6 pre nájomcu Súkromná ZUŠ Krosnianska 6
383. RTF 45,45 KB Zmeny a doplnky Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice
384. RTF 39,28 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VIII. zasadnutia MZ
385. RTF 36,87 KB Zaradenie Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť ZŠ Abovská 36, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
386. RTF 36,35 KB Zrušenie Detských jaslí, Kalinovská 9, Košice
387. RTF 40,98 KB Vyradenie ZŠ Dolina 43, Košice a jej súčasti (školský klub detí) zo siete škôl a školských zariadení SR a následné kroky
388. RTF 37,98 KB Zámena pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Košice – Sídl. Ťahanovce – informácia o stave riešenia
389. RTF 77,62 KB Zriadenie vec.bremena a odsúhlasenie jednoraz.náhrady za dočas. užívanie pozemkov a jednoraz.náhrady za obmedzenie pri výkone vlast.práv pre VSD, a.s.
390. RTF 38,88 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt.priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ul. 68 v Košiciach v k.ú. Stredné mesto v Košiciach pre obč. združ. Únia žien
391. RTF 38,17 KB Nájom nebyt. priestorov v budove OC na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach a nájom budovy súp.č. 2240 v k. ú. Luník v Košiciach pre MČ Košice – Luník IX
392. RTF 40,81 KB Prenájom časti pozemkov za účelom vybudovania komunikácie, chodníka a spevnených plôch pre obchodnú spoločnosť Jantárová Development s.r.o. ...
393. RTF 171,05 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna
394. RTF 55,69 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie nových chodníkov na uliciach Kysucká, Šafárikova, Humenská a Narcisová ...
395. RTF 39,38 KB Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hod.os.zreteľa pre T. Szekeresa za účelom zriadenia prechodu, prejazdu a parkovania pre ...
396. RTF 43,14 KB Odňatie pozemku v k.ú. Terasa zo správy MČ Košice - Západ a násl.prenájom časti poz. pre MČ Košice - Západ za účelom výstavby parkovísk na Považskej
397. RTF 75,96 KB Odňatie pozemku a násl.prenájom častí poz. v k.ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby Verej.osvetlenie chodníka Važecká...
398. RTF 51,27 KB Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina medzi mestom Košice a prof. Ing. Irenou Kováčovou, CSc. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
399. RTF 59,81 KB Zámena nehnuteľností v k.ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero medzi mestom Košice a MADO s.r.o. Košice z dôvodu hod.os.zreteľa
400. RTF 38,32 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Stredné mesto od spol. Tempus – Invest s.r.o.do vlastníctva mesta Košice
401. RTF 37,86 KB Bezodplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
402. RTF 37,43 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na ulici Obrancov mieru č. 5 - 11 a 23 - 29 vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
403. RTF 37,29 KB Odplatný prevod dopravnej stavby – chodníka na Poľovníckej ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
404. RTF 37,15 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na ul. Tri hôrky v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
405. RTF 38,22 KB Zámer majetkovopráv.uspor. pozemkov v k.ú. Jazero pre účely stavby Rozšírenie cesty II/552 v Košiciach – Slanecká cesta a zrušenie uzn. MZ 40/8.3.2007
406. RTF 69,46 KB Uzatvorenie zmlúv o budúcich kúp.zmluvách na prevod pozemkov dotknutých stavbou R2 Šaca – Koš. Oľšany medzi Mestom Košice a Nár. diaľ. spol., a.s.
407. RTF 37,04 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
408. RTF 37,15 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ľudmilu Dzurušovú
409. RTF 37,15 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre MUDr. Dušana Hrubalu
410. RTF 37,39 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
411. RTF 42,63 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre Jána Alezára a manželku Ing. Henrietu Alezárovú
412. RTF 39,66 KB Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre Jantárovú Development, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
413. RTF 39,61 KB Prevod pozemkov v k. ú. Ružín pre Mgr. Bohuslava Rozsypala
414. RTF 39,8 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná pre Michala Havrilu
415. RTF 38,19 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o.
416. RTF 43,4 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Katarínu Raffaelisovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
417. RTF 43,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ruženu Polkablovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
418. RTF 43,63 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Vladimíra Kasardu a Boženu Kasardovú, rod. Rusnákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
419. RTF 38,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Vladimíra Kumičáka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
420. RTF 39,92 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Františka Kolaciu a manželku Margitu, rod. Lončákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
421. RTF 44,19 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov rodinných domov na Brnenskej ulici v Košiciach
422. RTF 38,69 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
423. RTF 39,07 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Františka Ivána
424. RTF 38,35 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o.
425. RTF 39,64 KB Prevod nehnuteľnosti meštianskeho domu na Alžbetinej 12 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby