Prejsť na obsah

Uznesenia: 362 - 425

X. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: X. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 14.03.2016

UZNESENIE: 401

Názov:
Bezodplatný prevod dopravnej stavby vo vlastníctve spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. do vlastníctva mesta Košice

Ostatné

362. RTF 42,59 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
363. RTF 40,6 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.07.2015 do 31.12.2015
364. RTF 41,08 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od VI. rokovania MZ dňa 21.09.2015
365. RTF 37,24 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na VIII. zasadnutí MZ dňa 14.12.2015
366. RTF 46,2 KB Udelenie „Ceny mesta Košice“ pre jednotlivcov a kolektívy pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice v roku 2016
367. RTF 37,4 KB Udelenie verejného ocenenia „Čestný občan mesta Košice“
368. RTF 36,83 KB Zmena VZN mesta Košice č. 78 o čistote a verejnom poriadku
369. RTF 46,34 KB Územný plán zóny Košice – Domino, ZADANIE
370. RTF 36,53 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2015
371. RTF 45,32 KB Menovanie členov štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice a.s.
372. RTF 45,71 KB Zmena zriaďovateľskej listiny Psychosociálneho centra – zmena sídla a rozšírenie predmetu činností
373. ZIP 636,6 KB Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť a zmena Stanov
374. RTF 42,43 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Op. programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marg. Róm. komunít...
375. RTF 192,78 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2016
376. RTF 649,88 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do rád škôl a šk. zariadení pri školách školských zariadeniach v zriaď. pôsobnosti mesta Košice za zriaďovateľa ...
377. RTF 36,78 KB Zrušenie časti uznesenia MZ v Košiciach č. 285 z 25.10.2007 - Zverenie objektu telocvične zruš. ZŠ Škultétyho 10 v Košiciach do správy ZŠ Považská 12
378. RTF 36,85 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 164 zo dňa 22.06.2015 - Dlhodobý prenájom pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice V. Janočkovi – Janočko Academy...
379. RTF 38,09 KB Rozšírenie prenaj. priestorov o objekt telocvične priam.nájmom za nájomné z dôvodu hod.os.zreteľa v objekte zruš. ZŠ Škultétyho 10 pre nájomcu Ev.gym.
380. RTF 43,8 KB Rozšírenie prenajatých priestorov o nebyt. priestory a pozemok v objekte a areáli zruš. MŠ Jegorovovo nám. č.5 v Košiciach pre nájomcu K13 ...
381. RTF 38,24 KB Prenájom multifun. ihriska priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod.os.zreteľa v areáli ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach pre MČ Košice – Staré mesto
382. RTF 38,14 KB Prenájom nebyt. priestorov priam. nájmom za nájomné z dôvodu hod.os.zreteľa v objekte zruš. MŠ Krosnianska 6 pre nájomcu Súkromná ZUŠ Krosnianska 6
383. RTF 45,45 KB Zmeny a doplnky Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice
384. RTF 39,28 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od VIII. zasadnutia MZ
385. RTF 36,87 KB Zaradenie Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť ZŠ Abovská 36, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
386. RTF 36,35 KB Zrušenie Detských jaslí, Kalinovská 9, Košice
387. RTF 40,98 KB Vyradenie ZŠ Dolina 43, Košice a jej súčasti (školský klub detí) zo siete škôl a školských zariadení SR a následné kroky
388. RTF 37,98 KB Zámena pozemkov v k.ú. Nové Ťahanovce medzi mestom Košice a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou Košice – Sídl. Ťahanovce – informácia o stave riešenia
389. RTF 77,62 KB Zriadenie vec.bremena a odsúhlasenie jednoraz.náhrady za dočas. užívanie pozemkov a jednoraz.náhrady za obmedzenie pri výkone vlast.práv pre VSD, a.s.
390. RTF 38,88 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt.priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ul. 68 v Košiciach v k.ú. Stredné mesto v Košiciach pre obč. združ. Únia žien
391. RTF 38,17 KB Nájom nebyt. priestorov v budove OC na ul. Krčméryho 2 - 4 v Košiciach a nájom budovy súp.č. 2240 v k. ú. Luník v Košiciach pre MČ Košice – Luník IX
392. RTF 40,81 KB Prenájom časti pozemkov za účelom vybudovania komunikácie, chodníka a spevnených plôch pre obchodnú spoločnosť Jantárová Development s.r.o. ...
393. RTF 171,05 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Južné mesto pre Košickú futbalovú arénu a.s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa za účelom výstavby futbalového štadióna
394. RTF 55,69 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Západ za účelom realizácie nových chodníkov na uliciach Kysucká, Šafárikova, Humenská a Narcisová ...
395. RTF 39,38 KB Prenájom časti pozemku v areáli krytej plavárne z dôvodu hod.os.zreteľa pre T. Szekeresa za účelom zriadenia prechodu, prejazdu a parkovania pre ...
396. RTF 43,14 KB Odňatie pozemku v k.ú. Terasa zo správy MČ Košice - Západ a násl.prenájom časti poz. pre MČ Košice - Západ za účelom výstavby parkovísk na Považskej
397. RTF 75,96 KB Odňatie pozemku a násl.prenájom častí poz. v k.ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby Verej.osvetlenie chodníka Važecká...
398. RTF 51,27 KB Zámena pozemkov v k. ú. Malá Lodina medzi mestom Košice a prof. Ing. Irenou Kováčovou, CSc. s finančným vyrovnaním v prospech mesta Košice
399. RTF 59,81 KB Zámena nehnuteľností v k.ú. Nové Ťahanovce, Košická Nová Ves, Severné mesto a Jazero medzi mestom Košice a MADO s.r.o. Košice z dôvodu hod.os.zreteľa
400. RTF 38,32 KB Kúpa pozemkov v k. ú. Stredné mesto od spol. Tempus – Invest s.r.o.do vlastníctva mesta Košice
402. RTF 37,43 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na ulici Obrancov mieru č. 5 - 11 a 23 - 29 vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
403. RTF 37,29 KB Odplatný prevod dopravnej stavby – chodníka na Poľovníckej ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
404. RTF 37,15 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na ul. Tri hôrky v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
405. RTF 38,22 KB Zámer majetkovopráv.uspor. pozemkov v k.ú. Jazero pre účely stavby Rozšírenie cesty II/552 v Košiciach – Slanecká cesta a zrušenie uzn. MZ 40/8.3.2007
406. RTF 69,46 KB Uzatvorenie zmlúv o budúcich kúp.zmluvách na prevod pozemkov dotknutých stavbou R2 Šaca – Koš. Oľšany medzi Mestom Košice a Nár. diaľ. spol., a.s.
407. RTF 37,04 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto
408. RTF 37,15 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ľudmilu Dzurušovú
409. RTF 37,15 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre MUDr. Dušana Hrubalu
410. RTF 37,39 KB Prevod pozemku v k. ú. Jazero pre spoločnosť DAJAN SK, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
411. RTF 42,63 KB Prevod pozemkov v k. ú. Košická Nová Ves pre Jána Alezára a manželku Ing. Henrietu Alezárovú
412. RTF 39,66 KB Prevod pozemku v k. ú. Skladná pre Jantárovú Development, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
413. RTF 39,61 KB Prevod pozemkov v k. ú. Ružín pre Mgr. Bohuslava Rozsypala
414. RTF 39,8 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Skladná pre Michala Havrilu
415. RTF 38,19 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre Domov Terasa, s.r.o.
416. RTF 43,4 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Katarínu Raffaelisovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
417. RTF 43,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Ruženu Polkablovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
418. RTF 43,63 KB Prevod pozemku v k. ú. Sokoľ pre Vladimíra Kasardu a Boženu Kasardovú, rod. Rusnákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
419. RTF 38,62 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Ing. Vladimíra Kumičáka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
420. RTF 39,92 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Františka Kolaciu a manželku Margitu, rod. Lončákovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
421. RTF 44,19 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa pre vlastníkov rodinných domov na Brnenskej ulici v Košiciach
422. RTF 38,69 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Letná
423. RTF 39,07 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto pre Františka Ivána
424. RTF 38,35 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre DAJAN SK, s.r.o.
425. RTF 39,64 KB Prevod nehnuteľnosti meštianskeho domu na Alžbetinej 12 v Košiciach formou dobrovoľnej dražby