Prejsť na obsah

Uznesenia: 426 - 491

XI. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XI. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 13.06.2016

UZNESENIE: 450

Názov:
Rozšírenie prenaj. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. ZŠ Juhoslovanská 2, Košice pre nájomcu Gréckokat...

Ostatné

426. PDF 197,97 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
427. PDF 188,4 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na X. zasadnutí MZ dňa 14.03.2016
428. PDF 197,5 KB Prenájom ďalších úsekov miestnych komunikácií za účelom prevádzkovania parkovacích miest v rezidentských lokalitách č. 1 až 10 v zmysle VZN č. 157
429. PDF 188,42 KB Riešenie statickej dopravy v MČ Košice – Sever
430. PDF 187,2 KB Ústna informácia o podaní petície za zachovanie pietneho miesta v okolí Verejného cintorína v Košiciach
431. PDF 193,03 KB Územný plán zóny Košice - Rozália, ZADANIE
432. PDF 194,1 KB Územný plán zóny Košice – Slivník, ZADANIE
433. PDF 188,01 KB VZN mesta Košice o určení názvu ulice „Ulica Sajkov“
434. PDF 187,21 KB VZN mesta Košice o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)
435. PDF 187,79 KB Zmeny a doplnenie VZN mesta Košice č. 130 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie soc. služieb v pôsobnosti úz. samosprávy mesta
436. PDF 358,04 KB Záverečný účet mesta Košice za rok 2015
437. ZIP 380,46 KB 2. zmena Programového rozpočtu mesta Košice na rok 2016
438. PDF 184,35 KB Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Creative Industry Košice, n. o. za rok 2015
439. PDF 192,53 KB Kandidatúra mesta Košice na usporiadanie EYOF 2021 – Európskeho olympijského festivalu mládeže – Košice 2021
440. PDF 191,07 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozp. kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo I. SKR 2016
441. PDF 190,22 KB Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozp. kapitoly Min. vnútra SR na základe Výzvy číslo II. SKR 2016
442. PDF 187,37 KB Delegovanie zástupcov mesta Košice do Mestskej školskej rady
443. PDF 190,18 KB Zmena delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
444. PDF 188,38 KB Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
445. PDF 189,29 KB Informatívna správa o Investičnom pláne obchodnej spoločnosti KOSIT a.s. na roky 2016 – 2021
446. PDF 185,39 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ
447. PDF 204,43 KB Koncepcia politiky mesta vo vzťahu k deťom a mládeži (Grantový program DAMKO) - prerozdelenie dotácií v roku 2016
448. PDF 195,99 KB Prenájom nebyt. priestorov za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte zruš. ZŠ Juhoslovanská 2 v Košiciach pre nájomcu Súkromná špec. ZŠ ...
449. PDF 195,5 KB Rozšírenie prenaj. priestorov priamym nájmom za nájomné z dôvodu hod. os. zreteľa v objekte Jaz. školy Užhorodská 8 v Košiciach pre nájomcu Klub ...
451. PDF 196,62 KB Zrušenie časti uzn. MZ v Košiciach č. 259 zo dňa 30.10.2003, odňatie časti zver. nehnut. majetku mesta Košice – pozemkov v areáli ZŠ Park Angelinum 8
452. PDF 190,14 KB VZN mesta Košice o zriadení Centra voľného času, Abovská 36, Košice ako súčasť Základnej školy, Abovská 36, Košice
453. PDF 190,74 KB VZN mesta Košice o zriadení Školského klubu detí, Dolina 43, Košice ako súčasť Základnej školy, Bernolákova 16, Košice
454. PDF 188,81 KB VZN mesta Košice o zrušení Základnej školy, Dolina 43, Košice a jej súčasti
455. PDF 185,46 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od X. zasadnutia MZ
456. PDF 197,92 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na Hlavnej ulici č. 68 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Stredné mesto ...
457. PDF 195,18 KB Spätná kúpa montovaného kontajnerového systému pre mesto Košice a následný prevod pre Oázu – nádej pre nový život, n.o. z dôvodu hod. os. zreteľa
458. ZIP 552,98 KB Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod stavbou - Rozšírenie Slaneckej cesty II/552 v Košiciach
459. PDF 197,45 KB Zámena časti pozemkov v k. ú. Jazero medzi mestom Košice a Gréckokatolíckou cirkvou, farnosťou Košice – Nad jazerom z dôvodov hod. os. zreteľa
460. PDF 191,68 KB Zverenie nehnuteľnosti parcely registra C KN č. 1617/37, k. ú. Skladná do správy MČ Košice – Juh
461. PDF 197,42 KB Prenájom odovzdávacích (výmenníkových) staníc pre TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodov hod. os. zreteľa
462. PDF 193,7 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Lorinčík z dôvodu hodného osobitného zreteľa titulom výstavby komunikácie – Sabinovská cesta I. etapa
463. ZIP 504,2 KB Prenájom lesného majetku, lesnej a ostatnej pôdy a odsúhlasenie výšky nájmu z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Mestské lesy Košice a. s.
464. PDF 194 KB Prenájom pozemku na dobu určitú v k. ú. Čermeľ - rekreačná lokalita Alpinka pre spoločnosť ALDI s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
465. PDF 194,26 KB Prenájom pozemku v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom parkovacích miest v lokalite Clementisova ul. z dôvodov hod. os. zreteľa
466. ZIP 197,86 KB Prenájom hospod. budov a stavieb slúžiacich les. hospodárstvu a poľovníctvu (lesovne, hájenky) a odsúhlasenie výšky nájmu pre Mestské lesy Košice a. s
467. PDF 196,26 KB Prenájom nehnuteľností – budovy pre telovýchovu a časť pozemku pod budovou pre Telovýchov. jednotu FK TURKON Vyš. Opátske z dôvodov hod. os. zreteľa
468. PDF 196,43 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom výstavby parkoviska, cyklistického chodníka a zelene pre MBL, a. s. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
469. PDF 196,48 KB Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v k. ú. Pereš formou prevodu a prenájmu pre Občianske združenie Pomoc Perešu z dôvodu hodného os. zreteľa
470. PDF 190,02 KB Zmena uznesenia MZ č. 398 zo dňa 14.03.2016
471. PDF 258,45 KB Prevod nehnuteľností – Detských jaslí na ul. Gerlachovská č. 10 pre MČ Košice – Sever z dôvodu hodného osobitného zreteľa
472. PDF 192,68 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
473. PDF 190,3 KB Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Martu Konečnú, rod. Juskovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
474. PDF 190,64 KB Prevod nehnuteľnosti v k. ú. Košická Nová Ves pre MČ Košice - Košická Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa
475. PDF 190,92 KB Odplatný prevod stavebného objektu – chodníka na Sokolovskej ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
476. PDF 193,21 KB Odplatný prevod stavby – parkoviska na Šafárikovej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
477. PDF 191,08 KB Odplatný prevod stavebného objektu– chodníka na Mikovíniho ulici v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
478. PDF 190,67 KB Odplatný prevod stavby – parkoviska na Mikovíniho ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Západ do vlastníctva mesta Košice
479. PDF 188,51 KB Zrušenie predkupného práva na pozemky v k. ú. Jaklovce
480. PDF 188,04 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
481. PDF 190,87 KB Prevod (odplatné nadobudnutie) technického zhodnotenia z vlastníctva DPMK, a.s. do vlastníctva mesta Košice
482. PDF 188,25 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Gabriela Sada
483. PDF 189,07 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre Tomáša Liszkaia
484. PDF 192,36 KB Prevod pozemkov v k. ú. Terasa pre Ľubomíra Urbančíka a manželku Danu Urbančíkovú
485. PDF 187,92 KB Prevod pozemku v k. ú. Brody pre Ladislava Mazura
486. PDF 189,76 KB Prevod pozemku v k. ú. Čermeľ pre Stanislava Mikluša
487. PDF 191,34 KB Prevod pozemku v k. ú. Košické Hámre pre Pavla Lišku a Ing. Katarínu Liškovú
488. PDF 190,52 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre spoločnosť MANSID, s.r.o.
489. PDF 192,47 KB Prevod voľných nebytových priestorov v dome na ul. Sokolovská č. 22, 23, 24 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
490. PDF 191,17 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Letná č. 23, 25 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
491. PDF 191,53 KB Zmena vlastníka nebytového priestoru č. 12 – NP 1 v dome na ul. Hlavná 18 – neuplatnenie si predkupného práva