Prejsť na obsah

Uznesenia: 736 - 801

XV. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XV. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 24.04.2017

UZNESENIE: 747

Názov:
Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, Košice

Ostatné

736. PDF 185,77 KB Žiadosť o zvolanie Komisie dopravy a výstavby pri MZ
737. PDF 185,95 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí MZ dňa 27.02.2017
738. PDF 200,06 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
739. PDF 384,42 KB Štatút mesta Košice
740. PDF 187,32 KB Zmena VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
741. PDF 213,43 KB Grantový program na rok 2017 - prerozdelenie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry
742. PDF 219,65 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2017
743. PDF 198,34 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
744. PDF 191,27 KB Materiál „Návrhy riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta“
745. PDF 189,87 KB Návrh riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta
746. PDF 197,33 KB Územný plán zóny „Košice – Slivník“
748. PDF 184,21 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016
749. PDF 186,61 KB Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 - 2020 (2025)
750. PDF 201,36 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch ...
751. PDF 187,75 KB Menovanie dvoch členov správnej rady CIKE, n. o. v zmysle Štatútu neziskovej organizácie
752. PDF 191,55 KB Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
753. PDF 187,85 KB Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
754. PDF 187,49 KB Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach
755. PDF 194,23 KB Odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice a oplotenia športového areálu zo správy ZŠ Slobody 1, Košice ...
756. PDF 193,87 KB Vyradenie MŠ Lorinčík 15, Košice (MČ Košice - Lorinčík) a jej súčastí zo siete škôl a šk. zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Lorinčík 15...
757. PDF 194,32 KB Vyradenie MŠ Bystrická 34, Košice - Pereš (MČ Košice - Pereš) a jej súčastí zo siete škôl a šk. zar. a zaradenie Elok. pracoviska Bystrická 34 ...
758. PDF 197,59 KB Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy ...
759. PDF 192,53 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na ulici Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Letná ...
760. PDF 456,1 KB Prenájom lesných investičných a neinvest. ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu - odsúhlasenie doby nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov ...
761. PDF 568,16 KB Podnájom pozemkov v k. ú. Ružín a Malá Lodina
762. PDF 194,18 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hod. os. zret.
763. PDF 194,44 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. z dôvodov hod. os.zret.
764. PDF 197,18 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie hrádza – lesopark“ z dôvodov hod. os. zr.
765. PDF 196,87 KB Prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných os. zret.
766. PDF 198,19 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia park. plôch na ul. Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Západ ...
767. PDF 193,28 KB Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hod. os. zr. pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie a užívania chodníka pre peších
768. PDF 188,87 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 322 zo dňa 14.12.2015
769. PDF 194,78 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – Sever – Kostolianska ulica - vodovod“ ...
770. PDF 187,83 KB Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
771. PDF 191,64 KB Odplatný prevod stavby fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever
772. PDF 191 KB Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 – 86 II. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
773. PDF 190,86 KB Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – Krosnianska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov ...
774. PDF 187,84 KB Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska a fitness v Parku duklianskych obetí od MČ Košice – Sever
775. PDF 190,75 KB Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 - 86 I. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
776. PDF 188,47 KB Odplatný prevod detského ihriska – workout v Parku duklianskych obetí č. 2 - 6 od MČ Košice – Sever
777. PDF 195,84 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 631 zo dňa 12.12.2016 ohľadom bezodpl. prevodu stavby SO 005 Verej. osvetlenia od spoločnosti JALES-STAVs.r.o. a Terrachem...
778. PDF 190,76 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre ARTEAM s.r.o.
779. PDF 189,36 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Štefana Rapoša
780. PDF 187,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ladislava Sobotku
781. PDF 191,95 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku a garáží v k. ú. Terasa do správy MČ Košice – Západ
782. PDF 189,54 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto
783. PDF 189,22 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
784. PDF 190,85 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
785. PDF 193,46 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
786. PDF 452,96 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Slovenského plynárenského priemyslu a.s. do vlastníctva mesta Košice
787. PDF 194,18 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Košická aréna - občianske združenie do vlastníctva mesta Košice
788. PDF 208,11 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve Ing. Alexandra Kato a Ing. Vilmi Kato do vlastníctva mesta Košice
789. PDF 198,95 KB Prevod nehnuteľností v k.ú. Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III., a.s. z dôvodov hod. os. zreteľa, formou zámeny bez fin. vyrovnania
790. PDF 200,47 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebyt. priestorov bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, KE
791. PDF 189,93 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť V-vital, s.r.o.
792. PDF 193,63 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Sokoľ na Ing. Evu Ninitzovú
793. PDF 193,25 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Miloša Roška, MBA a MUDr. Evu Roškovú, MBA
794. PDF 193,1 KB Priamy predaj pozemku za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre Ing. Milana Rusnáka
795. PDF 192,37 KB Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Juraja Murgu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
796. PDF 191,72 KB Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Oskára Jakaba
797. PDF 192,18 KB Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o.
798. 4 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka nebytového priestoru J
799. PDF 191,46 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 39
800. PDF 186,55 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. zasadnutia MZ
801. PDF 188,89 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ