Prejsť na obsah

Uznesenia: 736 - 801

XV. zasadnutie

Zasadnutie

Názov: XV. zasadnutie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 24.04.2017

UZNESENIE: 776

Názov:
Odplatný prevod detského ihriska – workout v Parku duklianskych obetí č. 2 - 6 od MČ Košice – Sever

Ostatné

736. PDF 185,77 KB Žiadosť o zvolanie Komisie dopravy a výstavby pri MZ
737. PDF 185,95 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov MZ, ktoré boli prednesené na XIV. zasadnutí MZ dňa 27.02.2017
738. PDF 200,06 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
739. PDF 384,42 KB Štatút mesta Košice
740. PDF 187,32 KB Zmena VZN mesta Košice č. 76 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice
741. PDF 213,43 KB Grantový program na rok 2017 - prerozdelenie dotácií na podporu projektov v oblasti kultúry
742. PDF 219,65 KB Koncepcia rozvoja športu v meste Košice - prerozdelenie dotácií v roku 2017
743. PDF 198,34 KB Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2
744. PDF 191,27 KB Materiál „Návrhy riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta“
745. PDF 189,87 KB Návrh riešenia lokality Borovicový háj s finančným dopadom na rozpočet mesta
746. PDF 197,33 KB Územný plán zóny „Košice – Slivník“
747. PDF 192,01 KB Rozšírenie predmetu činnosti v zriaďovateľskej listine Psychosociálneho centra, Löfflerova 2, Košice
748. PDF 184,21 KB Monitorovacia správa plnenia Programu rozvoja mesta Košice za rok 2016
749. PDF 186,61 KB Komunitný plán sociálnych služieb mesta Košice 2016 - 2020 (2025)
750. PDF 201,36 KB Predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného reg. op. programu (IROP), Prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch ...
751. PDF 187,75 KB Menovanie dvoch členov správnej rady CIKE, n. o. v zmysle Štatútu neziskovej organizácie
752. PDF 191,55 KB Menovanie člena dozornej rady v obchodnej spoločnosti KOSIT a.s.
753. PDF 187,85 KB Personálne zmeny v Komisii dopravy a výstavby pri MZ v Košiciach
754. PDF 187,49 KB Personálne zmeny v Komisii národnostných menšín pri MZ v Košiciach
755. PDF 194,23 KB Odňatie časti zvereného majetku mesta Košice – pozemku v areáli ZŠ Slobody 1, Košice a oplotenia športového areálu zo správy ZŠ Slobody 1, Košice ...
756. PDF 193,87 KB Vyradenie MŠ Lorinčík 15, Košice (MČ Košice - Lorinčík) a jej súčastí zo siete škôl a šk. zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska Lorinčík 15...
757. PDF 194,32 KB Vyradenie MŠ Bystrická 34, Košice - Pereš (MČ Košice - Pereš) a jej súčastí zo siete škôl a šk. zar. a zaradenie Elok. pracoviska Bystrická 34 ...
758. PDF 197,59 KB Schválenie spolufinancovania projektov ZŠ v zriaď. pôsobnosti mesta Košice v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe výzvy ...
759. PDF 192,53 KB Zníženie úhrady za podnájom nebyt. priestorov v nehnuteľnosti na ulici Československej armády č. 21 v Košiciach nachádzajúcej sa v k. ú. Letná ...
760. PDF 456,1 KB Prenájom lesných investičných a neinvest. ciest slúžiacich lesnému hospodárstvu - odsúhlasenie doby nájmu pre Mestské lesy Košice a. s. z dôvodov ...
761. PDF 568,16 KB Podnájom pozemkov v k. ú. Ružín a Malá Lodina
762. PDF 194,18 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Uzamykateľné kontajneroviská“ z dôvodov hod. os. zret.
763. PDF 194,44 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Furča pre MČ Košice – Dargovských hrdinov za účelom realizácie parkovacích miest na Postupimskej ul. z dôvodov hod. os.zret.
764. PDF 197,18 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom realizácie stavby „Verejné osvetlenie hrádza – lesopark“ z dôvodov hod. os. zr.
765. PDF 196,87 KB Prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby „Parkovisko, Parčík Jozefa Psotku, Košice“ pre MČ Košice - Juh z dôvodov hodných os. zret.
766. PDF 198,19 KB Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom rozšírenia park. plôch na ul. Obrody, Humenskej, Tr. SNP 75, Mikovíniho 45 - 49 pre MČ Západ ...
767. PDF 193,28 KB Prenájom časti pozemku na Budanovej ul. v Košiciach z dôvodu hod. os. zr. pre MČ Košice – Kavečany za účelom realizácie a užívania chodníka pre peších
768. PDF 188,87 KB Zrušenie uznesenia MZ v Košiciach č. 322 zo dňa 14.12.2015
769. PDF 194,78 KB Zriadenie vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí pre stavbu „Košice – Sever – Kostolianska ulica - vodovod“ ...
770. PDF 187,83 KB Odplatný prevod parkoviska na ul. Študentská – Odborárska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
771. PDF 191,64 KB Odplatný prevod stavby fitness v parku Hroncova od MČ Košice – Sever
772. PDF 191 KB Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 – 86 II. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
773. PDF 190,86 KB Odplatný prevod chodníka – prepojenie ulíc Tr. arm. gen. Svobodu – Krosnianska v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov ...
774. PDF 187,84 KB Odplatný prevod zrekonštruovaného detského ihriska a fitness v Parku duklianskych obetí od MČ Košice – Sever
775. PDF 190,75 KB Odplatný prevod zmodernizovaného detského ihriska v lokalite Národná trieda 76 - 86 I. etapa od MČ Košice – Sever do vlastníctva mesta Košice
777. PDF 195,84 KB Zrušenie uznesenia MZ č. 631 zo dňa 12.12.2016 ohľadom bezodpl. prevodu stavby SO 005 Verej. osvetlenia od spoločnosti JALES-STAVs.r.o. a Terrachem...
778. PDF 190,76 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre ARTEAM s.r.o.
779. PDF 189,36 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Štefana Rapoša
780. PDF 187,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Huštáky pre Ladislava Sobotku
781. PDF 191,95 KB Zverenie nehnuteľného majetku mesta Košice – pozemku a garáží v k. ú. Terasa do správy MČ Košice – Západ
782. PDF 189,54 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemkov v k. ú. Južné mesto
783. PDF 189,22 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Košické Hámre
784. PDF 190,85 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Severné mesto
785. PDF 193,46 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemku v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Obchodnej spoločnosti Panská s.r.o. do vlastníctva mesta Košice
786. PDF 452,96 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) častí pozemkov v k. ú. Južné mesto vo vlastníctve Slovenského plynárenského priemyslu a.s. do vlastníctva mesta Košice
787. PDF 194,18 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) časti pozemku v k. ú. Skladná vo vlastníctve Košická aréna - občianske združenie do vlastníctva mesta Košice
788. PDF 208,11 KB Odplatné nadobudnutie (kúpa) pozemkov v k. ú. Severné mesto vo vlastníctve Ing. Alexandra Kato a Ing. Vilmi Kato do vlastníctva mesta Košice
789. PDF 198,95 KB Prevod nehnuteľností v k.ú. Skladná medzi mestom Košice a CTR business center III., a.s. z dôvodov hod. os. zreteľa, formou zámeny bez fin. vyrovnania
790. PDF 200,47 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa pre vlastníkov bytov a nebyt. priestorov bytového domu súp. č. 270 na parcele č. 827 v k. ú. Terasa, Uherova 3, KE
791. PDF 189,93 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre spoločnosť V-vital, s.r.o.
792. PDF 193,63 KB Prevod časti pozemku v k. ú. Sokoľ na Ing. Evu Ninitzovú
793. PDF 193,25 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Južné mesto pre Miloša Roška, MBA a MUDr. Evu Roškovú, MBA
794. PDF 193,1 KB Priamy predaj pozemku za podmienky zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemky v k. ú. Skladná pre Ing. Milana Rusnáka
795. PDF 192,37 KB Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Juraja Murgu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
796. PDF 191,72 KB Prevod pozemku v k. ú. Myslava pre Oskára Jakaba
797. PDF 192,18 KB Prevod nehnuteľnosti na ul. Gerlachovská ul. č. 34 v Košiciach pre spoločnosť Línia KE, s.r.o.
798. 4 KB Prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v k. ú. Stredné mesto pre vlastníka nebytového priestoru J
799. PDF 191,46 KB Predaj nebytového priestoru pre nájomcu Doman Servis s.r.o. v dome na ul. Komenského č. 39
800. PDF 186,55 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od XIV. zasadnutia MZ
801. PDF 188,89 KB Informácia o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MZ