Prejsť na obsah

Uznesenia: 201 - 270

VI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 21.09.2015

UZNESENIE: 224

Názov:
Personálne zmeny v Komisii kultúry pri MZ

Ostatné

201. RTF 44,83 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
202. RTF 38,36 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2015 do 30.06.2015
203. RTF 38,71 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mest. zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ dňa 22.06.2015 a dňa 13.07.2015
204. RTF 38,57 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. rokovania MZ dňa 09.02.2015
205. RTF 41,98 KB Zrušenie časti B) uznesenia MZ č.1098 z 12.04.2010 Projekt energ. zhodnot. odpadu pre Mesto Košice „MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE“ a zrušenie uzn. MZ č.433...
206. RTF 40,06 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č.44 Pravidlá prenajímania malomet. bytov pre dôchodcov na území mesta Košice ...
207. RTF 38,36 KB VZN mesta Košice o symboloch mesta Košice
208. RTF 38,87 KB VZN mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby na území mesta Košice (nariadenie o taxislužbe)
209. RTF 38,84 KB VZN mesta Košice o poskytovaní elektronických služieb
210. RTF 39,21 KB Zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice
211. RTF 39,01 KB VZN mesta Košice o organizácii referenda mesta Košice
212. RTF 53,94 KB Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach
213. RTF 38,58 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od V. rokovania MZ
214. RTF 38,37 KB Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia)
215. RTF 56,98 KB Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014
216. RTF 54,67 KB Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda – KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1
217. RTF 69,34 KB Voľba Hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky
218. RTF 38,22 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
219. RTF 37,51 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2014 – informatívna správa
220. RTF 37,48 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2015
221. RTF 51,64 KB Poskytnutie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a.s.)
222. RTF 38,29 KB Analýza súčasného stavu za jednotlivé MČ a mesto Košice zameraná na redukciu počtu MČ na území mesta Košice - plnenie uznesenia MZ č.154 z 22.06.2015
223. RTF 44,6 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
225. RTF 42,47 KB Občianske združenie FK GALAKTIK – súhlas na prenájom futbalového ihriska na ZŠ Družicová ako dôvod hodný osobitného zreteľa
226. RTF 43,98 KB Prenájom ďalších priestorov v objekte býv. ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. E.Steinovej, Charkovská 1, Košice ako dôvod hod. os. zr.
227. RTF 39,19 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Poľovníckej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- Eur
228. RTF 39,3 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Michalovskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- Eur
229. RTF 63,37 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – Kuzmányho ulica Košice“, k. ú. Huštáky...
230. RTF 53,63 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – Jantárová ulica Košice“, k.ú. Skladná...
231. RTF 42,54 KB Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 1515/43, k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
232. RTF 61,62 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
233. RTF 43,85 KB Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice (parcela č. 501/3), k. ú. Južné Mesto do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
234. RTF 42,04 KB Odňatie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice v dome na Národnej triede 56 v Košiciach zo správy MČ Košice – Sever
235. RTF 70,52 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom dobudovania statickej dopravy na Raketovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
236. RTF 50,08 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rozšírenia parkoviska na Rovníkovej ul. z dôvodov hodných os. zreteľa
237. RTF 42,63 KB Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2599/5, k. ú. Stredné mesto, pre Miestny odbor Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice, z dôvodov hod. os. zr.
238. RTF 42,38 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
239. RTF 40,34 KB Prevod stavby a pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Juliana Tomaštíka, PhD. a Mgr. Magdalénu Tomaštíkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
240. RTF 39,68 KB Prevod častí pozemkov (pod stavbou parkoviska) v k. ú. Stredné mesto pre COMCA, s.r.o.
241. RTF 39,65 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Petra Arvaya a manželku Miladu
242. RTF 39,96 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ladislava Šolca a manželku Danielu
243. RTF 39,54 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Róberta Tótha z dôvodu hodného osobitného zreteľa
244. RTF 39,3 KB Prevod pozemkov - pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ do vlastníctva pre Mgr. Janu Pellovú
245. RTF 39,84 KB Prevod pozemkov - priľahlej plochy k rodinnému domu v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva pre Anetu Vojtekovú a Beátu Uličnú
246. RTF 56,91 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a JUDr. M. Rodákovou a Ing. V. Vanikom z dôvodu hodného os. zreteľa, formou zámeny ...
247. RTF 40,05 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre Elenu Pavelkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
248. RTF 40,59 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku vrátane oporného múru v k. ú. Furča pre Stanislava Jurača v podiele 2/4 k celku
249. RTF 40,18 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Jarolíma
250. RTF 38,5 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Čermeľ pre Františka Weaga a manželku Janu Weagovú
251. RTF 39,63 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Dušana Lenga a manželku RNDr. Ivanu Lengovú
252. RTF 38,78 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Petra Ďuricu a JUDr. Zuzanu Kurcinovú do podielového spoluvlastníctva
253. RTF 37,36 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mariána Džuňa
254. RTF 37,64 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
255. RTF 37,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Petra Bočeka a manželku Eriku, rod. Vajániovú
256. RTF 37,74 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Koľveka a manželku Evu, rod. Donovalovú
257. RTF 38,44 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Považská ulica pre Patrika Sajku a manželku Jozefínu Sajkovú do bezpodielového spoluvlastníctva
258. RTF 37,9 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Baška pre JUDr. Miroslava Baňackého a JUDr. Luciu Baňackú do bezpodielového spoluvlastníctva
259. RTF 38,78 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MILENIUM MEDIA, s.r.o.
260. RTF 37,97 KB Zmena uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.06.2013
261. RTF 37,3 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
262. RTF 37 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod horou formou priameho predaja
263. RTF 37,83 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš formou dobrovoľnej dražby
264. RTF 37,99 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby
265. RTF 37,56 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
266. RTF 38,04 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Čapajevova č. 16 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
267. RTF 37,81 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 13 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
268. RTF 38,02 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Zimná č. 5 - Jarná č. 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
269. RTF 37,94 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu OREF, spol. s r.o., Košice v dome na ul. Alžbetina č. 32, 34
270. RTF 38,15 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská č. 6