Prejsť na obsah

Uznesenia: 201 - 270

VI. rokovanie

Zasadnutie

Názov: VI. rokovanie
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018
Dátum konania: 21.09.2015

UZNESENIE: 226

Názov:
Prenájom ďalších priestorov v objekte býv. ZŠ Charkovská 1, Košice pre nájomcu Gymnázium sv. E.Steinovej, Charkovská 1, Košice ako dôvod hod. os. zr.

Ostatné

201. RTF 44,83 KB Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice
202. RTF 38,36 KB Správa povereného zastupovaním náčelníka Mestskej polície Košice o činnosti MsP Košice od 01.01.2015 do 30.06.2015
203. RTF 38,71 KB Správa o odpovediach na interpelácie a dopyty poslancov mest. zastupiteľstva, ktoré boli prednesené na V. rokovaní MZ dňa 22.06.2015 a dňa 13.07.2015
204. RTF 38,57 KB Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ od II. rokovania MZ dňa 09.02.2015
205. RTF 41,98 KB Zrušenie časti B) uznesenia MZ č.1098 z 12.04.2010 Projekt energ. zhodnot. odpadu pre Mesto Košice „MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE“ a zrušenie uzn. MZ č.433...
206. RTF 40,06 KB Prerokovanie protestu prokurátora proti § 3 ods. 3 VZN mesta Košice č.44 Pravidlá prenajímania malomet. bytov pre dôchodcov na území mesta Košice ...
207. RTF 38,36 KB VZN mesta Košice o symboloch mesta Košice
208. RTF 38,87 KB VZN mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby na území mesta Košice (nariadenie o taxislužbe)
209. RTF 38,84 KB VZN mesta Košice o poskytovaní elektronických služieb
210. RTF 39,21 KB Zmeny a doplnky Štatútu mesta Košice
211. RTF 39,01 KB VZN mesta Košice o organizácii referenda mesta Košice
212. RTF 53,94 KB Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach
213. RTF 38,58 KB Informácia primátora mesta o svojej činnosti od V. rokovania MZ
214. RTF 38,37 KB Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia)
215. RTF 56,98 KB Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2014
216. RTF 54,67 KB Regulačný plán (ÚPN-Z) Moskovská trieda – KVP Košice, Zmeny a doplnky 2015, zmena č. 1
217. RTF 69,34 KB Voľba Hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky
218. RTF 38,22 KB Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
219. RTF 37,51 KB Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2014 – informatívna správa
220. RTF 37,48 KB Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Košice k 30.06.2015
221. RTF 51,64 KB Poskytnutie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a.s.)
222. RTF 38,29 KB Analýza súčasného stavu za jednotlivé MČ a mesto Košice zameraná na redukciu počtu MČ na území mesta Košice - plnenie uznesenia MZ č.154 z 22.06.2015
223. RTF 44,6 KB Delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice
224. RTF 36,75 KB Personálne zmeny v Komisii kultúry pri MZ
225. RTF 42,47 KB Občianske združenie FK GALAKTIK – súhlas na prenájom futbalového ihriska na ZŠ Družicová ako dôvod hodný osobitného zreteľa
227. RTF 39,19 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Poľovníckej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- Eur
228. RTF 39,3 KB Odplatný prevod dopravnej stavby na Michalovskej ul. vo vlastníctve MČ Košice – Západ, do vlastníctva mesta Košice za kúpnu cenu 1,- Eur
229. RTF 63,37 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – Kuzmányho ulica Košice“, k. ú. Huštáky...
230. RTF 53,63 KB Zriadenie vec. bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inž. sietí pre stavbu „Vodovod a kanalizácia – Jantárová ulica Košice“, k.ú. Skladná...
231. RTF 42,54 KB Zverenie nehnuteľnosti parc. č. 1515/43, k. ú. Južné mesto do správy MČ Košice – Juh
232. RTF 61,62 KB Zverenie nehnuteľností do správy MČ Košice – Sídlisko KVP
233. RTF 43,85 KB Zverenie pozemku vo vlastníctve mesta Košice (parcela č. 501/3), k. ú. Južné Mesto do správy Správe mestskej zelene v Košiciach
234. RTF 42,04 KB Odňatie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Košice v dome na Národnej triede 56 v Košiciach zo správy MČ Košice – Sever
235. RTF 70,52 KB Prenájom častí pozemkov pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom dobudovania statickej dopravy na Raketovej ul. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
236. RTF 50,08 KB Prenájom častí pozemkov v k. ú. Jazero pre MČ Košice – Nad jazerom za účelom rozšírenia parkoviska na Rovníkovej ul. z dôvodov hodných os. zreteľa
237. RTF 42,63 KB Prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 2599/5, k. ú. Stredné mesto, pre Miestny odbor Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice, z dôvodov hod. os. zr.
238. RTF 42,38 KB Prevod pozemkov v k. ú. Severné mesto pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
239. RTF 40,34 KB Prevod stavby a pozemkov v k. ú. Košické Hámre pre Ing. Juliana Tomaštíka, PhD. a Mgr. Magdalénu Tomaštíkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
240. RTF 39,68 KB Prevod častí pozemkov (pod stavbou parkoviska) v k. ú. Stredné mesto pre COMCA, s.r.o.
241. RTF 39,65 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Petra Arvaya a manželku Miladu
242. RTF 39,96 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Ladislava Šolca a manželku Danielu
243. RTF 39,54 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Ing. Róberta Tótha z dôvodu hodného osobitného zreteľa
244. RTF 39,3 KB Prevod pozemkov - pod stavbou vrátane priľahlej plochy v k. ú. Sokoľ do vlastníctva pre Mgr. Janu Pellovú
245. RTF 39,84 KB Prevod pozemkov - priľahlej plochy k rodinnému domu v k. ú. Krásna do podielového spoluvlastníctva pre Anetu Vojtekovú a Beátu Uličnú
246. RTF 56,91 KB Prevod nehnuteľností v k. ú. Terasa medzi mestom Košice a JUDr. M. Rodákovou a Ing. V. Vanikom z dôvodu hodného os. zreteľa, formou zámeny ...
247. RTF 40,05 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Terasa pre Elenu Pavelkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa
248. RTF 40,59 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku vrátane oporného múru v k. ú. Furča pre Stanislava Jurača v podiele 2/4 k celku
249. RTF 40,18 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Jarolíma
250. RTF 38,5 KB Prevod nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Čermeľ pre Františka Weaga a manželku Janu Weagovú
251. RTF 39,63 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Dušana Lenga a manželku RNDr. Ivanu Lengovú
252. RTF 38,78 KB Prevod nehnuteľností - pozemkov v k. ú. Terasa pre Ing. Petra Ďuricu a JUDr. Zuzanu Kurcinovú do podielového spoluvlastníctva
253. RTF 37,36 KB Prevod pozemku v k. ú. Terasa pre Mariána Džuňa
254. RTF 37,64 KB Prevod pozemku v k. ú. Furča pre CAMEA car, a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
255. RTF 37,5 KB Prevod pozemku v k. ú. Južné mesto pre Petra Bočeka a manželku Eriku, rod. Vajániovú
256. RTF 37,74 KB Prevod pozemku v k. ú. Severné mesto pre Jozefa Koľveka a manželku Evu, rod. Donovalovú
257. RTF 38,44 KB Priamy predaj pozemkov v k. ú. Terasa v lokalite Považská ulica pre Patrika Sajku a manželku Jozefínu Sajkovú do bezpodielového spoluvlastníctva
258. RTF 37,9 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Baška pre JUDr. Miroslava Baňackého a JUDr. Luciu Baňackú do bezpodielového spoluvlastníctva
259. RTF 38,78 KB Priamy predaj pozemku v k. ú. Nové Ťahanovce pre spoločnosť MILENIUM MEDIA, s.r.o.
260. RTF 37,97 KB Zmena uznesenia MZ č. 667 zo dňa 17.06.2013
261. RTF 37,3 KB Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Jazero
262. RTF 37 KB Určenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Myslava v lokalite Pod horou formou priameho predaja
263. RTF 37,83 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Pereš formou dobrovoľnej dražby
264. RTF 37,99 KB Určenie spôsobu prevodu nehnuteľnosti - pozemku v k. ú. Grunt formou dobrovoľnej dražby
265. RTF 37,56 KB Určenie spôsobu prevodu – priamy predaj pozemku v k. ú. Skladná
266. RTF 38,04 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Čapajevova č. 16 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
267. RTF 37,81 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Jarná č. 13 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
268. RTF 38,02 KB Prevod voľného nebytového priestoru v dome na ul. Zimná č. 5 - Jarná č. 11 do spoločných častí domu – zmena spoluvlastníckych podielov
269. RTF 37,94 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu OREF, spol. s r.o., Košice v dome na ul. Alžbetina č. 32, 34
270. RTF 38,15 KB Prevod nebytového priestoru pre nájomcu Slovdeal, s.r.o. na ul. Hronská č. 6